Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 6. august 2015

Ejendomskontoret under renoveringen

Under renoveringen af området er ejendomskontorets kontorassistenter placeret i en ledig butik i Grantoftecentret, hvortil beboerne kan rette henvendelse i åbningstiden.

SMS-løsning

Der er i øvrigt husstandsomdelt meddelelse om, at der er indført en SMS-løsning for beboerne.

Frivilligt arbejde - klubber

I forbindelse med synliggørelse af klubberne afventer vi KU ?s beskrivelser af de enkelte klubber.

Deadline er næste KU, der finder sted den 28. september 2015, men afdelingsbestyrelsen opfor- drer KU til at aflevere materialet før deadline.

Punktet overgår til Informationsudvalget.

Frivilligdag

Der er modtaget invitation til Frivilligdag lørdag den 31. oktober 2015 på Sørup Herregaard.

Invitationen omfatter beboere og bestyrelsesmedlemmer, der på frivillig basis står for klubaktivi- teter og andre arrangementer for afdelingens beboere.

Følgende deltager fra afdelingsbestyrelsen: RG, SM, BHJ, JJ og måske JF og JR.

Afdelingsbestyrelsen blev enige om at sende indbydelsen til Det Gode Liv, Filmklubben, Pensio- nistklubben, GIF, Klinteborgpersonalet.

Informationsmøde for beboerne

Der er afholdt informationsmøde for beboerne den 22. juni 2015.

Fra Ballerup kommune deltog:
Formand for Børne- og Skoleudvalget Peter K. Als
Kom.dir. Eik Møller
Afsnitsleder for Ungeafsnittet i Center for Børne- og Ungerådgivning, Jens Erik Hansen Det Opsøgende Team, Ungerådgiver, Jesper Gram Simonsen
Politiet, Lars Lypart

Fra afdelingsbestyrelsen deltog JF, BHJ, JJ, SM, JJe, RG og JR. Fra DAB deltog HEC.

I mødet deltog omkring 40 beboere, men afdelingsbestyrelsen ville gerne have set flere beboere, som har børn, selvom de tilstedeværende beboere blev beroliget.

Afdelingsbestyrelsen er interesserede i at afholde lignende møder, hvis beboerne viser interesse her- for.

Ordinært afdelingsmøde

Der er indkaldt til ordinært afdelingsmøde den 20. august 2015 kl. 19.00 i Grantoftecentrets sal, fo- reløbig med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Valg af stemmeudvalg.
 4. Godkendelse af forretningsorden.
 5. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning.
 6. Godkendelse af budget 2016.
  Budgetforslaget medfører ikke huslejestigning, ud over de stigninger, som tidligere er godkendt i forbindelse med renoveringen af højhusblokkene.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af næstformand til afdelingsbestyrelsen.
  På valg er: Dennis Sørensen.
 9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
  På valg er: Belinda Hinz-Jacobsen, Joe Jensen, Palle Jacobsen og Rasmus Garder.
 10. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
 11. Valg til PC- og Multimediegruppen.
 12. Valg til husdyrgruppen.
 13. Valg til hyttegruppen.
 14. Valg til beboerarrangementsgruppen.
 15. Eventuelt.

Sidste frist for aflevering af indkomne forslag var den 6. august 2015 kl. 19.00 på Grantoftens Kontor.

Endelig dagsorden er udsendt 1 uge før mødets afholdelse.

JR oplyste i øvrigt, at han også ønsker at stille op som næstformand.

Skateboardrampe

Ballerup Kommune v/Christian Juul har tilbud Grantoften en skateboardrampe, hvilket FU har ac- cepteret.

Det er aftalt, at rampen afleveres på Materialegården og at vi selv finder, et sted den kan stå.

Tagrenovering og vinduesudskiftning i højhuse

Der er afholdt beboermøde den 20. juli 2015. Der afholdes summemøde den 3. august 2015.

JJ informerede fra begge møder og oplyste, at der er afsat farveprøver ved BV 187 og 189, som byg- gegruppen så i forbindelse med deres møde den 12. august 2015.

JG oplyste, at alt udendørs belysning fra DONG ikke fungerer. Derfor har han kontaktet DONG som har været her.

JF oplyste, at JR er sat på problemerne med udsugningen i blok 1. JF tror ikke på, at arbejdet er klar til den 16. august 2015 som lovet.

JJ orienterede om, at der skal bortkøres 3.000 tons jord. En beregning på udgiften hertil, blev frem- lagt på byggegruppemødet den 12. august 2015.

Udskiftning af garageporte

Der er udskiftet 8 garageporte i uge 32 og 8 i uge 33.

Fældning af træer

Ejendomsfunktionærerne har fældet træer ved parkeringspladserne i Grantofteparken, hvor det var muligt at komme til.

Der mangler at blive fældet flere og årsagen hertil er, at ejendomsfunktionærerne var bange for at ramme bilerne.

Der vil blive udsendt information, når bilerne skal flyttes i forbindelse med den sidste fældning.

Husdyrgruppen

Der er udsendt en flyer, som blev positivt modtaget.

Flyeren omhandlede hunde, men der vil ved lejlighed også vil blive udsendt en flyer omhandlende katte.

KIV

Der har atter været afholdt en succesrig koloni på Klinteborg, men der er for få beboere, der del- tager.

Derfor vil deltagerne nu lave nogle videoer, som kan lånes, hvis andre beboere skulle være inte- resserede.

Det var også en rigtig god voksentur til Klinteborg.