Status på byttelejligheder og pilotprojekt i Grantofteparken

Status på byttelejligheder og pilotprojekt i Grantofteparken

Byttelejligheder i Grantofteparken

Forretningsudvalget har besluttet at stoppe muligheden for at bytte lejligheder i Grantofteparken pga. situationen omkring indeklimaproblematikken.

En byttelejlighed giver kun 1 dag til ud og indflytning, og da det tidligere er besluttet, at alle genudlejninger af rækkehusene skal testes for indeklima, vil dette ikke tidsmæssigt være muligt.

Det er bestyrelsens opfattelse at bytning til et lejemål, som ikke er gennemtjekket i forhold til de igangværende problemer med indeklimaet, ikke er acceptabelt. 

Vi kan og vil ikke tillade, at nye beboere kommer ind i boliger, der ikke er godkendt i forhold til de igangværende arbejder. Ligeledes skal de gældende regler for indeklima være overholdt. Dette betyder ikke, at der på sigt ikke kan byttes lejligheder, men vi skal være sikre på, at de beboere, som flytter ind i Grantofteparken, ikke flytter ind i et hjem, som eventuelt skal fraflyttes pga. af indeklimaproblemer. 

Fra en test af indeklimaet starter, til den er afsluttet, skal der på beregnes mellem 8 til 10 uger. Derfor er det ikke muligt med byttelejligheder, før boligen er godkendt til beboelse.
Det er undersøgt i DAB’s juridiske afdeling, at bytning kan stoppes pga. ovennævnte situation, og dette er fuldt ud lovligt.

Bestyrelsen er enige om, at bytningen stoppes midlertidigt.


Pilotprojekt i Grantofteparken

For at forhindre kuldebroer under gulvene, anbefalede vores rådgivende ingeniør tilbage i efteråret, at vi burde isolere og lægge et drænrør langs med husenes sokkel på havesiden. Arbejdet udføres på ydersiden af huset, hvilket betyder, at der skal graves en rende langs med huset. 

For at sikre, at det er den rigtige løsning, besluttede vi at gennemføre et pilotprojekt i en enkelt række huse. Pilotprojektet startede mandag den 7. januar 2019, som planlagt i Grantofteparken 344 til 380. Entreprenørerne har meldt arbejdet færdiggjort i februar.

Når pilotprojektet er gennemgået, og der er lavet mangelgennemgang, vurderer vi, om effekten er som forventet, inden vi arbejder videre. Det har været en lang proces at få godkendt pilotprojektet. Der skulle bl.a. udarbejdes overslag over mængderne af vand, som drænes væk og indhentes tilladelse til at udlede vandet i Råmosen. 


Man kan indvende, at det ikke er optimalt, at processen er så langstrakt. Dog er det vigtigt, at vi finder den mest korrekte, langsigtede og bæredygtige løsning på indeklimaproblematikken, såvel byggeteknisk som økonomisk. Der er rigtig meget forarbejde, der skal laves, når man igangsætter større projekter, og dette er ingen undtagelse. 

Der er blevet husstandsomdelt et brev med information samt mangelliste til de rækkehuse, der har været en del af pilotprojektet. Der vil være gennemgang af boligerne d. 7. marts 2019.

I forbindelse med den færdigt etablerede isolering ud for de boliger i Grantofteparken, der var en del af pilotprojektet, er der foretaget en termografisk indikationsmåling af isoleringseffekten. 

Et beliggenhedstilsvarende rækkehus i Grantofteparken blevet undersøgt på samme måde som de boliger, der var del af pilotprojektet. Dette er foretaget med henblik på at opnå et referencegrundlag af fugt- og temperaturforhold.

Ud fra rapporten er det tydeligt, at det færdige projekt er en succes – vi kan med termografisk fotografi se, at temperaturen langs soklen er steget med 5 grader, og at fugten er forsvundet fra soklen. Når der ikke længere er fugt i soklen, er hovedårsagen til indeklimaproblematikken ligeledes elimineret. 

Nu skal der udarbejdes en plan for resten af Grantofteparken, hvori der også skal inkluderes de indvendige arbejder som vi håber på at kunne få lavet i forhold til helhedsplanen for Grantofteparken. Dette er ikke et projekt som bare lige starter i næste uge, men pilotprojektet har givet os en indikation af, hvor meget eller lidt tid der skal arbejdes på den udvendige del af de enkelte boliger.

Der vil løbende komme informationer på Facebook samt hjemmesiden, når vi kommer videre i processen. Ligeledes er nyhedsbrev nr. 3 under udarbejdelse og vil blive husstandsomdelt.


Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen