Referat af afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 14/1 2021

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 14/1 2021 kl. 19.00-21.00

Mødet holdes virtuelt over Messenger.

 1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 16/12 2020
  Referat 16/12 er: Godkendt.

 2. ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER.
  1. BAB/Ledelsen
   Orientering
   Retten i Glostrup afsagde 22/12 2020 dom i sagen om Nettos (Salling Group) konkurrenceklausul. Retten gav BAB, som er den officielle part i sagen, medhold og fastslog, at konkurrenceklausulen ikke forhindrer, at Grantoften sælger et grundareal til REMA. Efterfølgende har Netto (Salling Group) anket sagen til landsretten. Der skal evt. i mellemtiden udarbejdes et brev fra afdelingsbestyrelsen til Netto (Salling Group) eller inviteres til et møde, hvor bestyrelsen kan forklare, at det er positive intentioner, den har omkring etablering af et supermarked mere - til fordel for både Netto og Rema. Bestyrelsen er uforstående overfor Nettos (Salling Groups) modstand og ønsker at gå ind i en positiv dialog. Bestyrelsen er enige i udarbejdelse af brev, som alle i bestyrelsen skal godkende - også Simon i DAB. Endvidere er det vigtigt at vise, at beboerne gerne vil have en Rema - derfor skal der en urafstemning om salg af grund til Rema ud hurtigst muligt.

  2. Forretningsudvalget/Formanden
   Orientering
   Ladestandere: Arbejdet med udarbejdelse af plan for etablering af ladestadere til el- og hybridbiler i Grantoften er sat i gang. Der vil snarest blive afholdt møde med DAB’s konsulent på området, Lars Gissel og energikonsulent Mohammed.
   JG har derudover faet en mail om samarbejde med firmaet Clever, som er interesserede i at etablere ladestandere på ”hot spots” med offentlig adgang.

   Midlertidige covid-19 restriktioner på boligområdet: FU har orienteret sig om de sidste ændringer i restriktionerne. BL anbefaler ingen fysiske møder i beboerdemokratiet, og det store forsamlingsforbud på 500 finder ikke længere anvendelse (dvs. nu heller ikke mulighed for afvikling af afdelingsmøder i konferencelokaler). FU opfordrer til at udvalgene holder deres møder virtuelt.

   1. Orientering fra ejendomslederen
    Dansk Kabel TV: Vi forlænger kontrakten med Dansk Kabel TV i en 3-årig periode. Forlængelsen indgås med en aftale om hurtigere hastigheder til billigere priser. Kontrakten har en klausul, der gør, at vi godt kan udtræde indenfor de 3 år og indgå en anden kontrakt om andre TDC-løsninger. Dette vil dog kræve en beboergodkendelse. Beboerne vil snarest muligt modtage yderligere information om priser fra Dansk Kabel-tv.

    Dørtelefoner: 2 opgange udvælges til afprøvning af nyt dørtelefonsystem (Scantron). Det bliver opgang 241 og 227. Over en årrække budgetteres udskiftning af telefonsystemer i alle opgange. Det nye system er med video, og der vil blive opsat elektronisk infotavle i indgangspartiet.

    Parkering: Det nye firma UnoPark har nu sat parkeringskilte op i området, og firmaet er startet med parkeringsvagter. Hvis der skal ændres på parkeringsregleme, skal det op på et afdelingsmøde.

    Der var en debat i bestyrelsen omkring muligheden for at fa tilknyttet en nummerplade til en fast handicapparkering. Det blev besluttet ikke at ændre de nuværende regler.

    Driften: Der arbejdes grundet covid-19 restriktioner stadig efter beredskabsplan. Indtil nu har ejendomsfunktionærerne arbejdet på skift en uge ad gangen. Dette bliver efter aftale med tillidsrepræsentanten lavet om, så alle kan arbejde normal tid. Men mandskabet opdeles i 5 teams, som har mødested 5 forskellige steder (selskabslokaler, beboerhus, Dybet og materialegård mm.). Bestyrelsen godkender denne beslutning.

    Køkkenpuljer: Der forsættes med køkkenpuljeme i 2021. Indtil nu er der færdigmeldt 45 nye køkkener. 15 mere er i gang. Vi har tilladelse fra kommunen til at lave køkkener i 4 år.

    Overskudsstrøm: JG er inviteret til møde vedr. en batteriløsning til overskudstrøm fra vores solceller.

    Vandrør i terræn: Opstart af projekt vedr. tilstand af vandrør. Til projektet er der budgetteret 2 mio. JG har møde med Paludan og Ramsager. Der startes med undersøgelse ved et tomt rækkehus.

  3. Miljø- og teknikudvalg
   Orientering
   Etablering af ny belægning på institutionsstien starter mandag d. 18. januar.

   Arbejdet med nedgravning af affaldssorteringssystemer i Platanbuen (magen til dem på Baltorp vej) starter inden for kort tid.
   Derefter etableres belægning til miljøstationer til skraldesortering (plast og metal) i legegade i GP. Stationerne placeres op ad læmur i ulige gårde. Placering sker i legegaden, fordi det er en økonomisk forsvarlig løsning, samtidigt med at der ikke skal tages plads fra parkeringsområderne.

  4. Beboerhusudvalget
   Orientering:
   Beboerhuset er lukket grundet covid-19 restriktionerne.

  5. Informationsudvalget
   Orientering
   Rasmus Garder var midlertidig formand for udvalget i 3 måneder frem til 1/1 2021. Det har været en udfordring, at udvalgets pc ikke har været til rådighed, men der er dog udkommet et enkelt beboerblad i december.

   Udvalget består efter 1. januar af Karina, Sanne og Irene. Udvalget afholder møde snarest og udarbejder et oplæg, som fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

   Der var forslag om at lægge beboerbladet ind som et ad hoc-udvalg under beboerhusudvalget.

   Der var forslag om, at der igen skal udarbejdes et nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen.

 3. Urafstemninger
  Orientering:
  Afventer DAB, som er blevet rykket op til flere gange. Det er nu planlagt, at urafstemningerne skal ud i den sidste uge af januar. Beboerne kan stemme i februar, og stemmer optælles af 3 repræsentanter fra selskabsbestyrelsen primo marts.

 4. Bestyrelsesseminar
  Seminarer i 2021:
  6. februar - AFLYST grundet covid-19 restriktioner.
  23. oktober - afholdes.

 5. AFDELINGSBESTYRELSENS KONTORTID TORSDAG D. 14/1 2021 KL. 17- 18
  Kontortiden kan ikke afholdes grundet covid-19 restriktionerne. Beboerne opfordres til at skrive til bestyrelsens mail bestyrelsen@grantoften.dk

Den åbne del af mødet sluttede kl. 20.36


Download:

Referat-afdelingsbestyrelsesmode-14-januar-2021.pdf