Referat af afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 11/3 2021

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 11/3 2021 kl. 19.00-21.00

Mødet blev holdt virtuelt over Whereby.

Mødet blev indledt med besøg af Henrik Christensen og Steen Ejsing fra DAB. Emnet var helhedsplanen. Debatten er ikke taget til referat, men lydfil er gemt.

1.0 GODKENDELSE AF REFERAT 4/2 2021
Referat fra 4/2 2021 er: Godkendt.

2.0 ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER.

2.1 BAB/Ledelsen
Orientering
Ansættelse af 3 nye medarbejdere. Alle stillinger er nu besat.

2.2 Forretningsudvalget/Formanden
Orientering
BaB, afdeling Grantoften, har afholdt første med de andre afdelinger (Søtoften, Dalvænget og Lindebo) omkring ”Fremtidens ejendomskontor”. Der fastsættes nyt møde efter 15. marts.

Det ekstraordinære bestyrelsesmøde omkring parkeringstilladelser blev aflyst. Dato for nyt møde aftales, når det igen er tilladt at mødes fysisk.

Ballerup Kommune har godkendt, at vi må sælge hytten. Landsbyggefonden skal nu høres.

Regnskab er afleveret til godkendelse hos revisor. Møde vedr. gennemgang med Henrik og eller Jakob fra DAB skal ikke som normalt holdes inden et ordinært bestyrelsesmøde, men der skal afholdes et separat møde. Lisbeth kontakter Henrik.

Afdelingsmøde fastsat til 26. august 2021, hvis covid-19 restriktionerne gør det muligt.

Lisbeth og Sanne har været til møde med fællesskabsambassadørerne fra DAB. Det handlede bl.a. om ny app, som muliggør deling af forskellige ydelser blandt beboerne. Materiale vil blive udsendt og taget op på næste bestyrelsesmøde.

Der er et ønske om igen at kunne afholde fysiske bestyrelsesmøder, men forsamlingsforbuddet skal stadig overholdes, og det er pt. 5 personer. Vi afventer retningslinjer for beboerdemokrater fra DAB.

Lisbeth og Rasmus har været på webinar vedr. konflikthåndtering. Materialet fra kurset er sendt til hele bestyrelsen.

2.2.1 Orientering fra ejendomslederen
Ejendomskontoret holder nu til i barakkerne. Der er fortsat ikke åbent for fysiske beboerhenvendelser pga. restriktioner.

Der vil ske en styrkelse af rottebekæmpelse i GP i samarbejde med Mortalin. Beboere opfordres til også at fjerne hundeeskrementer i egne haver, da det tiltrækker rotter. Ligeledes bør der ikke fodres fugle, kaniner og andre dyr. Der vil blive udsendt en uddybende skrivelse om rottebekæmpelse i samarbejde med Mortalin.

2.3 Miljø- og teknikudvalg
Orientering
Der har været holdt møde med Paludan & Ramsager vedr. hotellet. Ballerup Kommune skal have fremsendt alle papirer vedr. projektet igen, og forhåbentligt kan opstart af ombygningen starte 1. april. Allersenest 1. maj. Grunden til, at ejendomskontoret er flyttet, skyldes ikke eventuelle støjgener i forhold til ombygningen, men fordi der skal være adgang til faldstammer, som løber i hele ejendomskontorets længde. Beboere i blokken vil blive varslet rettidigt i forhold til ombygningen.

Der vil være opstart af prøveordningen med de nye dørtelefoner i opgang 227 og 241 i uge 17. Beboerne vil blive 6-ugers varslet nu.

Byggeriet af den nye materialegård går godt og holder tidsplanen.

2.4 Beboerhusudvalget
Orientering:
Der afholdes affaldsindsamling d. 17. april. Der vil komme mere information ud.

2.5 Informationsudvalget
Orientering
Der vil blive arbejdet på et beboerblad i marts måned. Der har været mange tilbagemeldinger på spørgeskemaundersøgelsen vedr. beboerbladet, men de er endnu ikke gennemgået.

3.0 Urafstemninger
Orientering:
Resultatet af urafstemningerne er offentliggjort via husstandsomdeling og på Facebook. Det blev et klart ja i begge afstemninger. Ja til salg af grundareal til Rema 1000, og ja til overdragelse af vaskeriet til Nortec.

4.0 Revideret forretningsorden
Opfølgning fra mødet d. 4. marts flyttes til næste bestyrelsesmøde 8. april, da Bente ikke har nået at gennemgå det ekstraordinære bestyrelsesmøde.

5.0 Oplæg til nye procedurer for KU
FU har lavet et oplæg til ny ansøgningsprocedure for KU og klubberne under KU. Oplægget er udsendt 26. februar. FU foreslår, at dette godkendes:

Beslutning:
Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde d. 8. april.

6.0 Bestyrelsesseminar
Seminarer i 2021:
23. oktober – afholdes evt. med overnatning. Evt. fremrykning hvis covid-19 reglerne muliggør dette.

7.0 AFDELINGSBESTYRELSENS KONTORTID TORSDAG D. 4/2 2021
Kontortiden kan ikke afholdes grundet covid-19 restriktionerne. Beboerne opfordres til at skrive til bestyrelsens mail bestyrelsen@grantoften.dk

Den åbne del af mødet sluttede kl. 21.41.


Download:

Referat-afdelingsbestyrelsesmode-11-marts-2021.pdf