Referat af afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 6/5 2021

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 6/5 2021 kl. 19.00-21.00

Mødet blev holdt i Selskabslokalerne.

1.0 GODKENDELSE AF REFERATER

Referat fra 8/4 2021 er: Godkendt.

2.0 ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER.

2.1 BAB/Ledelsen

Orientering

Administrerende direktør DAB Ole Jacobsen har været på besøg i dag i de forskellige afdelinger. Ligeledes blev et rækkehus i GP fremvist og de nye mandskabsfaciliteter. Fra BaB’s bestyrelse deltog Jette Fesner, og fra DAB Kris, Pia, Henrik, Sanne og Anders.

2.2 Forretningsudvalget/Formanden

Orientering
Formanden for BaB’s bestyrelse, Peter Fæstelager, er desværre død. Jette Fesner er indtrådt som konstitueret formand frem til BaB’s repræsentantskabsmøde i slutningen af maj. Der blev sendt blomster til bisættelsen, og bestyrelsen har modtaget takkekort fra familien.

Bestyrelsen starter arbejdet med at udarbejde en liste over emner, der skal op på afdelingsmødet til august.

Nogle af rågerne fra højhusene er flyttet over i de høje træer på byggelegepladsen. FU har på deres sidste møde besluttet at kontakte Ballerup Kommune om evt. beskæring/fældning af træerne. JG har dog allerede i mandags været til møde indkaldt af kommunen, og de vil ikke fælde store træer i kommunens institutioner, da de giver skygge.

Der kikkes igen på indstilling af fuglealarmen.

De 3 kandidater fra afdelingsbestyrelsen til selskabsbestyrelsen har hvert skrevet et kandidatur, som HC sender ud til repræsentantskabet inden mødet d. 31. maj.

Budgetmøde med HC og Jakob d. 3. juni rykkes til 10. juni kl. 19 til 20.30. JG har møde med KKG på mandag vedr. budgettet, og de vil efterfølgende komme med forslag til ekstra mødedato for bestyrelsen.

LE har talt med Steen fra Køge om afholdelse af et møde med emnet ”Hvad er bestyrelsens opgaver?” lørdag d. 29. maj eller d. 5. juni fra kl. 9.30 til 13.00. Mødet fastsættes til 29. maj

2.2.1 Orientering fra ejendomslederen

Nortec overtager vaskeriet lige omkring 1. juni. Beboerne vil blive informeret.

Hotellet – JG har fået oplyst, at der er problemer med den tømrer, der har vundet udbuddet, da vores arkitektfirma ikke kan få kontakt til dem. Det overvejes at kontakte det firma, der blev nr. 2 i udbuddet. . Det er under al kritik, at det skal koste afdelingen penge at have ejendomskontoret genhuset, uden at der sker fremskridt i sagen – også efter kommunens godkendelse. Der er utilfredshed med, at der ikke har været indkaldt til byggemøde det sidste halve år. Problematikken omkring kvm er ikke løst. BHJ fremfører, om der kan være en gammel problematik fra 2003 vedr. 1000 kvm til Grantoften 3. LE rykker Steen Ejsing omkring hele sagen og nyt byggemøde. Peter Olesen er pt sygemeldt. LE orienterer KPL efterfølgende for orientering til beboerne.

Salen – de brandtekniske foranstaltninger, som kommunen kræver, er igangsat. Det kommer til at koste cirka 300.000 at leve op til de nye lovkrav.

2.3 Miljø- og teknikudvalg

Orientering
Legepladser. Miljø- og teknikudvalget skal på næste møde bl.a. snakke økonomi, da budgettet er stramt. JG er startet på legepladsbesøg i de forskellige gårde + blokke. JG opfordrer til indkaldelse af GP’s legepladsrepræsentanter til møde, hvor der både kan snakkes økonomi og regulativ med udvalgene.
Der er indsigelse mod det forslag, udvalget har modtaget omkring etablering af legeplads ved kirken.

Udvalget kikker på et langsigtet LAR-projekt (Lokal Afledning af Regnvand) ved græsplænen ved blok 3. Det kunne være et bassin, der opsamler vand, når det regner, men ellers fungerer som legeområde. Udvalget vil gerne på inspirationstur og har talt med HAGS om steder, hvor de har været involveret i LAR-projekter. LE kikker i samarbejde med BR på søgning af fondsmidler hos DAB og BL. Der findes også et firma, der er professionelle fundraisere, og har ekspertise på LAR-området.

Ladestandere. LE har bedt HC lave udkast til en status til beboerbladet om, hvor langt vi er, og hvilke overvejelser vi har i forbindelse med etablering af ladestandere. Det er problematisk, fordi vi er en stor almen boligafdeling, og det er absolut ikke gratis for beboerne. Den beslutning, der skal tages, vil påvirke afdelingen økonomisk i mange år. Det kunne være en interessant at undersøge, hvor mange beboere, der ønsker ladepladser. Der vil blive aftalt et møde for miljø og teknikudvalget med Nortec, hvor de kan præsentere deres ladestander løsning.

Udvalget har besluttet at indstille til, at hundetoiletterne laves om til hundelegepladser. På hundelegepladser skal hundenes efterladenskaber samles op. Der vil på hundelegepladserne blive opsat lidt ”hundelegetøj”. Hundetoiletterne er for alle beboerne med deres hunde, uanset hvor i Grantoften, man bor. Forslag om nedlæggelse af hundetoilettet ved gård 8, og at hegnet der bruges til at udvide legepladsen ved blok 2 & 3. Udvalget tager forslaget op på næste møde.

Fældning af træer ved blok 1 (beboernes ønske) er en beslutning, der skal tages i udvalget, ligesom der skal indhentes tilbud på fældning, der skal præsenteres for bestyrelsen.

Nye dørtelefoner i opgang 227 og 241 er installeret, men der mangler opsætning af informationsskærme. Der vil komme mere information.

2.4 Beboerhusudvalget

Orientering:
Kan genåbne for nogen aktiviteter. Der skal gøres hovedrent først. Der skal vises coronapas ved indendørs motion f.eks. gymnastik. BR undersøger, om kultur- og fritidsforvaltningen i kommunen kan hjælpe med retningslinjer bl.a. omkring visning af coronapas.

Genbrugsbutikken åbner, når retningslinjerne er på plads.

2.5 Informationsudvalget

Orientering
Der kan orienteres i beboerbladet ud fra åben del på bestyrelsesmødet evt. med supplerende oplysninger fra ejendomsleder/formand.

Budgetforslag sendes til BR, som tager det med på FU’s dagsorden/videreformidler til JG.

3.0 Genåbning/restriktioner covid 19

Selskabslokaler: åbner for udlejning 6. maj under gældende forsamlingsforbud (25) og arealkrav (4m2 pr. person). Lejer er selv ansvarlig for overholdelse af de til enhver tid gældende corona retningslinjer. Begge selskabslokaler skal lejes af samme lejer, så der ikke er 2 arrangementer samtidigt. Lejerne skal underskrive et dokument, hvor de signerer for, at de har forstået at det er dem, der skal sørge for at retningslinjerne overholdes. Grantoften kan ikke stilles til ansvar for eventuelle omgåelser af retningslinjerne. Overtrædes retningslinjerne, lukker udlejning af selskabslokalerne ned igen.

KU og pensionistklub: Har fået lov til at åbne 6. maj under gældende forsamlingsforbud og arealkrav. Klubberne er selv ansvarlig for overholdelse af de til enhver tid gældende corona retningslinjer vedr. afstand, hygiejne, rengøring, skiltning. coronapas osv.

Kontor/materialegård: Medarbejdere i ”marken” rykkes tilbage til materialegården pr. 6. maj. Der er endnu ikke åbnet for personlig henvendelse på ejendomskontoret, da forkontoret i ba- rakkerne skal indrettes efter gældende sikkerhedsretningslinjer fra arbejdstilsynet. Det kan overvejes, at der åbnes op i det gamle forkontor, da ombygningen af hotellet ikke er startet endnu.

4.0 Forretningsorden

Godkendelse og underskrift af sidste og endelige udkast til opdateret forretningsorden samt tillægget ”Ansættelse af nære familiemedlemmer og venner – regler og rammer”. Udsendt med indkaldelsen.

Forretningsordenen blev godkendt.

5.0 Grantoftens Forum

FU har imødekommet en bevilling på kr. 10.000 til Grantoftens tyrkiske kvinder.

6.0 SSP

Orientering fra møde med SSP:

  • Der vil blive afholdt et mini-dialogmøde, hvor man vil finde ud af, hvilken vej man skal gå. SSP vil vende tilbage med en dato, samt en ny mødedato for SSP-møde i Grantoften.
  • Der blev orienteret om at Natteravnene vil begynde at besøge Grantoften igen.
  • SSP vil lave aktiviteter i Grantoften i uge 30 og 31.

7.0 AFDELINGSBESTYRELSENS KONTORTID TORSDAG D. 6/5 2021

Bestyrelsen åbner igen for åben kontortid. Der må gå 1 beboer ind ad gangen, og der skal bæres mundbind.

Der var 3 henvendelser – primært til driften. Bl.a. vedr. utæt tagrende, lamper, skraldespande og elevator. Henvendelserne vil blive ekspederet af BR og ejendomskontoret.

Den åbne del af mødet sluttede kl. 21.20


Download:

Referat-afdelingsbestyrelsesmode-6-maj-2021.pdf