Urafstmninger

Generelt om økonomien i forbindelse med helhedsplanen:

Flere beboere har stillet spørgsmål til økonomien i forbindelse med helhedsplanen.
Vi har forsøgt at samle svarene i et svar for at gøre det nemmere at læse og give et bedre overblik.

De endelige økonomiske forudsætninger er, som en beboer korrekt skriver, meget vagt beskrevet i materialet.
Det skyldes, at vi ikke kender dem konkret på nuværende tidspunkt.

Vi forventer at få støtte fra Landsbyggefonden til at dække udgifterne. Grantoften indbetaler til en række
fælles puljer i Landsbyggefonden, og vi forventer at få støtte fra disse puljer.

Støtten er dog ikke endelig fastlagt eller beregnet, men vi er i dialog med Landsbyggefonden,
som stiller sig meget positivt overfor vores ansøgning.
Støtten vil dels blive i form af ”støttede” lån. Det er lån, hvor Landsbyggefonden dækker dele af udgifterne til renter og afdrag.
Samtidig betaler Grantoften hvert år et beløb til Landsbyggefonden i form af ”G indskud” - et beløb som opkræves hos alle almene
boligafdelinger opført før 1970. Vi kan sandsynligvis få lov at benytte dele af dette beløb til at betale afdelingens andel af lånene.

Landsbyggefonden har ikke givet konkrete tilsagn om støtte eller forslag til, hvordan støtten til helhedsplanen kan sammensættes.
Landsbyggefonden har imidlertid mundtligt tilkendegivet, at de vil se positivt på en ansøgning i 2022. Når Landsbyggefonden først
vil behandle en ansøgning i 2022, skyldes det, at alle fondens midler indtil da er båndlagt til andre allerede godkendte projekter.

Landsbyggefonden har, helt ekstraordinært, allerede været på ”besigtigelse” i Grantoften. Besigtigelsen plejer at være det første led i en konkret behandling af en ansøgning om støtte. De personer i DAB, som dagligt arbejder med sager, hvor der er støtte fra Landsbyggefonden, vurderer ud fra udmeldingerne i forbindelse med besigtigelsen, at Grantoften får tilsagn om støtte.

I forbindelse med besigtigelsen nævnte Landsbyggefonden, at huslejen i Grantoften var på et niveau,
hvor helhedsplanen ikke skalmedføre ekstra lejestigninger.

Støtten betyder ikke, at huslejen ikke vil stige i fremtiden. Vi må forvente, at huslejen fortsat skal reguleres i takt med den almindelige prisstigning i resten af samfundet. Grantoften har, som alle andre boligafdelinger, balanceleje. Det vil sige, at udgifterne til at drive afdelingen, skal dækkes af lejeindbetalingerne. Så når udgifterne til vand, renovation eller ejendomsskatter stiger, så stiger huslejen også. Tilsvarende stiger lejen, hvis der skal udføres forbedringer eller spares mere op til planlagt vedligeholdelse og fornyelse.

Ved de foregående helhedsplaner, har der været nogle ekstraordinære lejestigninger. Landsbyggefonden har denne gang sagt, at de umiddelbart finder, at lejen i Grantoften var på et niveau, hvor det ikke er hensigtsmæssigt med ekstraordinære stigninger foranlediget af helhedsplanen, hvorfor vi forventer at få ekstra støtte.

Hvis der bliver stemt nej, skal afdelingen afholde samtlige omkostninger selv, og selv stå for lånoptagelse. Det kan så blive nødvendigt at tage arbejderne i etaper og måske helt udskyde badeværelserne, for at huslejen ikke skal løbe helt løbsk.

Hvis de økonomiske forudsætninger i forhold til helhedsplanen, som er beskrevet her, ikke opfyldes, så bliver der indkaldt til afdelingsmøde, hvor planen med ny økonomi skal godkendes/forkastes.

Vi beder imidlertid om en godkendelse, så at vi kan komme videre med planlægningen af hele byggesagen.
Vi håber, at vi kan komme i gang i 2023 og slutte af i 2025. Hvis vi afventer endelig støtteudmelding fra Landsbyggefonden før vi går videre, vil det forsinke processen med flere år.

(Se spørgsmål og svar her: https://grantoften.dk/faq/urafstemninger/helhedsplan-for-grantofteparken.html)