Beslutningsreferat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 21. september 2021

Beslutningsreferat af ordinært afdelingsmøde Beslutningsreferat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 21. september 2021 kl. 19.00 i Grantoftehallen.

I mødet deltog 176 husstande

Underskrevet Beslutningsreferat i PDF, findes nederst på siden!

0.  Velkomst

Lisbeth Elfort (LE), formand for afdelingsbestyrelsen bød beboerne velkommen og takkede kommunen for at give os lov til at låne Grantoftehallen.

1. Valg af dirigent

Afdelingsbestyrelsen foreslog Henrik Christiansen (HC) som dirigent, og beboerne godkendte forslaget.

Henrik takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne. Det første afdelingsmøde planlagt til afholdelse 2. september var indkaldt med 4 ugers varsel, og udskydelsen, mødet i dag, med 2 uger, og således rettidigt. 

Ligeledes var dagsordenen udsendt rettidigt og forsamlingen beslutningsdygtig.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dirigenten gennemgik dagsordenen, som blev godkendt af forsamlingen.

3. Valg af stemmeudvalg

Følgende blev valgt som stemmeudvalg:

Irene Toxværd
Jette Hansen
Jacob Smedegaard
Karina Frostholm
Henrietta Thomsen 

4. Godkendelse af forretningsorden.

HC gennemgik forretningsordenen. Forretningsordenen blev godkendt.

5. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning ved formand Lisbeth Elfort

”Velkommen.

Så fik vi endelig mulighed for at afholde et afdelingsmøde, uden alt for mange restriktioner.Det er er 2 år siden at vi var her sidste gang, og der er sket meget i den tid og mange ting er lavet om i forhold til hvad det var før Covid – 19.

Jettes farvel til afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen sagde pænt farvel til vores tidligere formand, Jette Fesner, i september måned 2020, da Jette ønskede at indstille sit virke for Grantoften og sige goddag til en anden hverdag-Vi vil gerne endnu engang sige tak til Jette for hendes store bidrag til Afdelingsbestyrelsen og Selskabsbestyrelsen gennem en lang årrække. 

Bestyrelsens under Covid – 19 og forsamlingsforbud.

Bestyrelsen har arbejdet utrættelig videre og har holdt forskellige møder, både i de forskellige udvalg og med eksterne deltagere. Vi har afholdt møder via computer og mobiltelefoner på en elektronisk platform, så vi kunne tage beslutninger og orientere hinanden, når vi ikke kunne mødes fysisk. Det var en ny måde at arbejde på, men vi fik det til at virke både intern og eksternt.  

Afdelingsmøde og valg af bestyrelse i 2020

Da vi ikke kunne afholde vores afdelingsmøder i april/maj og august, måtte vi følge de retningslinjer, der kom fra regeringen. Valg til bestyrelsen, som normalt afholdes på august mødet, blev erstattet af en forlængelse af perioden for alle bestyrelsens medlemmer. Da Jette valgt at træde tilbage i september, blev jeg som næstformand, indsat som midlertidig formand, indtil der kunne holdes valg igen. Dette blev enstemmigt vedtaget på et konstituerende møde i bestyrelsen i september 2020.

Ombygning af det gamle hotel til lejligheder

Efter mange møder med rådgivere og arkitekter er vi endelig kommet i gang med at bygge nye lejligheder i stedet for at de gamle hotelværelser, som bare stod tomme. Vi vil gerne beklage de støjgener, der har været, og at nogle varslinger til beboerne i blok 2 har været forsinkede. Der har - som i de fleste byggeprojekter - været uforudsete udfordringer både før byggeriets start, og da vi gik i gang. Men nu er vi godt på vej, og vi glæder os til i 2022 at kunne udleje 9 nye lejligheder. 

Renovering af rækkehusene – det vi også kalder Helhedsplanen

Dette arbejde har afdelingsbestyrelsen arbejdet med i de sidste par år, da det er nogle store beslutninger, der skal tages. Der har været overvejelser, om det var en opgave, vi selv som afdeling skulle påtage os, eller om vi skulle gå gennem Landsbyggefonden. 
Efter besøg af Landsbyggefonden og indledende møder med et rådgivende ingeniørfirma og DAB, besluttede afdelingsbestyrelsen, at vi ville gennemføre en urafstemning blandt beboerne, dels fordi vi ikke kunne afholde et ordinært afdelingsmøde pga. corona, dels fordi vi i bestyrelsen gerne ville informere alle beboere . Også dem, der ikke kan deltage i vores afdelingsmøder. 
Der er blevet foretaget en del luftprøver i forskellige boliger for at få et overblik over omfanget af skimmelsvamp. Derudover har vi fået lavet et pilotprojekt med dræning på havesiden. Disse ting blev udført, så vi kunne få en oversigt over hvor, og hvad vi skulle lave af tiltag. 
Dræningsprojektet og lugtmålingerne indgår i den samlede renoveringsplan.
Der er i dag blevet husstandsomdelte det første nyhedsbrev om helhedsplanen. Der vil løbende blive uddelt nyhedsbreve, ligesom der vil blive afholdt informationsmøder for beboerne.

Ladestandere

Afdelingsbestyrelsen har ambitioner om, at Grantoften skal være en del af den grønne omstilling og vil gerne opsætte Ladestandere til el & hybridbiler. Flere beboere har spurgt til mulighederne. Rent teknisk er det meget enkelt, men der er nogle praktiske og økonomiske forhold, som gør det vanskeligt.

Det praktiske:

Vi mangler flere steder parkeringspladser i afdelingen.  Der bliver ikke flere parkeringspladser af, at nogle skal reserveres til elbiler. Der er også spørgsmål om, hvor længe man skal kunne holde på ladepladserne, og om elbiler må holde der, når de er ladet op?

Økonomi ved etablering:

Rent økonomisk koster det nogle penge at opsætte ladestandere. Der skal graves kabler ned, indkøbes og monteres ladestandere og etableres et afregningssystem. Endelig skal der betales en ampereafgift til elselskabet, hvis el-kapaciteten skal udvides. Der er nogle store operatører, f.eks. E-on og Clever som giver tilskud til opsætningen, men så kræver de til gengæld, at der er offentlig adgang til ladestandere. Det vil sige, at personer, som ikke bor i Grantoften, skal have mulighed for at benytte Ladestandere.

Økonomi ved drift:

De store operatører benytter sig af abonnementsordninger. Man kan for en fast pris om måneden lade på alle deres standere i hele landet. Har du ikke abonnement, kan du stadig lade, men til en meget høj pris pr. Kilowatt-time.

Andre operatører tilbyder løsninger, hvor det kun er beboerne, som kan lade på standere opsat i Grantoften. Her er ulempen så, at man ikke kan lade på de landsdækkende operatører uden også at have abonnement eller betale den høje pris.

Elafgift:

Det er ikke hensigtsmæssigt, at afdelingen selv opsætter ladestandere. Firmaer har mulighed for at få reduktion i elafgifterne, når de sælger strøm til el-biler. Den mulighed har vi ikke som boligafdeling. Det vil derfor blive dyrere at lade. Samtidig har vi nogle udfordringer i forhold til, hvordan brugerne skal betale for den strøm de bruger.

Jungle:

Det er altså lidt af en jungle, vi skal operere i lige nu. Og vi skal ikke tage for hurtige beslutninger, som kan blive for fore dyrt både for både beboere, der skal lade, men også for afdelingen som helhed.

Videre frem

Lige nu er afdelingsbestyrelsen i dialog med Nortec, som driver vores vaskeri. De kan muligvis levere en løsning, hvor de sørger for refusion af elafgiften og forbruget kan afregnes via den brik, vi anvender til vaskeriet.

Men en beslutning om Ladestandere skal godkendes her i salen på et afdelingsmøde. Lige nu forsøger afdelingsbestyrelsen blot at få et overblik over, hvilken vej vi skal, og så vender vi tilbage. Mange andre store afdelinger har samme problemer. 

Affaldssortering i Rækkehusene.

Affaldssortering er nu i gang i hele Grantoften. Først startede vi i blokkene, her i foråret kom rækkehusene til. Her er det lidt anderledes, da der ikke er anlagt affaldsøer på samme både som i blokkene. Det er stadig nogle få opstartsproblemer, men ellers er det faktisk gået over al forventning, og herfra en ros til alle jer beboere, der sorterer til gavn for miljøet. 
Ejendomskontoret er i løbende dialog med Vestforbrændingen, så Grantoften får de mest optimale betingelser i forhold til afhentning. Lige nu arbejder vi som noget af det sidste på at få fjernet lugtgenerne for de beboere, der bor i nærheden af madaffald og restaffald.

Legepladser

Hvert år bliver vores legepladser ved blokkene og rækkehusene gennemgået af et eksternt firma. Dette gør vi for at sikre os, at legepladserne er forsvarlige og lovlige at færdes på, samt for at forebygge at der ikke sker det samme, som der desværre skete i Balders BO for et par år siden.
Disse rapporter bliver gennemgået sammen med de gårde og blokke, der har nogle gård-/blokrepræsentanter. Der bliver normalt indkaldt til et møde 1 gang om året, men det har stået stille i disse Corona tider. Så i stedet har ejendomskontoret været rundt i gårdene og snakket med nogle af gårdrepræsentanterne. Hørt på deres ønsker og holdt det op imod, hvad der er penge på budgettet, samt hvad der var vigtigst at udføre. Så derfor er der på nogle legepladser der er ved at blive renoveret i øjeblikket.

Materialegård

Vi er efterhånden ved at være færdige med at lave den nye materialegård, så den lever op til de krav som arbejdstilsynet sætter. Vi er glade for at kunne tilbyde vores medarbejdere ordnede forhold – nu også med adgang til bad.
Når alt materiel er flyttet fra den gamle materialegård ved Centeret, så skal den rives ned og bestyrelsen planlægger her at etablere flere parkeringspladser. Her er der også Ladestandere med i planen.  

Opførelse af skure til elscootere

Bestyrelsen er sammen med Winnie Nørst gået i gang med at arbejde på opsætning af skure til elscootere. Bestyrelsen arbejder på en løsning, hvor man som beboer lejer en plads. Vi skal i dialog med Ballerup Kommune, om vi må bygge mere på vores areal. Og vi skal have tegninger fra en arkitekt. Forslaget skal præsenteres for jer beboere på et afdelingsmøde-

Rema1000/Center

Jeg vil her blot orientere om, at vi stadig venter på resultatet af den ankesag, som Netto har med Rema1000. Vi håber, det bliver afgjort her i efteråret, men vi ved endnu ikke datoen for retssagen og offentliggørelse af afgørelsen.

Afslutning

Jeg vil slutte min beretning her. Der er store og spændende opgaver, der skal løses i Grantoften i den nære fremtid. Jeg håber, at I beboere, her i aften, vil gøre jeres til at vælge en ny og kompetent afdelingsbestyrelse, der kan varetage den store opgave det er at undersøge, vurdere og træffe de rigtige beslutninger. Alt det, der gør Grantoften til et godt sted at bo.

Med dette vil jeg ønske jer en god aften.”
____

Der var 7 spørgsmål fra beboere til beretningen fordelt på 3 emner. De omhandlede ladepladser og opsætning og omkostninger forbundet ved opsætning af disse, rotter samt etablering af parkeringspladser: 
Ladepladser: HC foreslog efter kort tid, at debatten om ladepladser blev lukket, da bestyrelsen er i gang med at undersøge problematikken. Forsamlingen godkendte, at debatten blev lukket. En beboer ønskede debatten genoptaget, men beboerne godkendte, at debatten forblev lukket.

Rotter: En beboer ville høre, hvad bestyrelsen gør ved rotter i Grantoften. Bestyrelsen og ejendomsfunktionen er i aktiv dialog med kommunen og firmaet Mortalin om rotteproblematikken. Det blev kort forklaret af en ejendomsfunktionær, hvordan rottegennemgangen af haverne i GP er foregået. 

Parkeringspladser: Der var et forslag om etablering af parkeringspladser i ”Gryden”. Randbeplantningen tilhører dog kommunen, hvorfor det ikke er en mulighed.

HC konstaterede herefter, at forsamlingen tog beretningen til efterretning. 

6. Godkendelse af budget 2022 (Bilag 1 vedlagt indkaldelse)

HC startede med at forelægge af regnskabet for 2020. Der var et overskud på 2.113.000. Dette skyldtes lavere vandudgift, lavere elforbrug, inddrivelse af gæld samt lavere ydelser på lån, som er konverteret til lavere rente. Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen, af Ballerup Almene Boligselskab og sendt til kommunen til kritisk gennemgang som normalprocedure. 

Der var 3 spørgsmål til regnskabet. 1 vedr. bidrag til boligorganisationen (DAB + pligtmæssige bidrag). Bidraget er ikke hævet de sidste 6 år. Det har ikke været i udbud siden. Ligeledes spørgsmål til overskuddet og huslejestigning. Overskuddet er brugt til afdrag på afdelingens lån. 

Regnskabet blev konstateret forelagt beboerne.  

Budget 2022. HC gennemgik kort budgettet, som varsler en huslejestigning på 1,99 %. Dette skyldes primært højere vandudgifter, større udgifter til renovation, større opsparing til planlagt vedligeholdelse og fornyelse bl.a. vandrør og elevatorer. 

Der var et enkelt spørgsmål til omkostningen til vagtordningen hos Falck. Bestyrelsen er allerede i gang med at kikke på ordningen og evt. andre løsninger. 

Det blev oplyst, at åbningstider på ejendomskontoret udvides fra 1/11. 

Afstemning: Budgetforslaget blev godkendt ved håndsoprækning. 

7. Indkomne forslag

7.1.Forslag om sikkerhedsdøre på Baltorpvej mod lejetillæg

Forslag stillet af Afdelingsbestyrelsen:

Forslag om, at de beboere på Baltorpvej, som ønsker det, kan få monteret en sikkerhedshoveddør til deres lejlighed, mod at betale et lejetillæg i 10 år. Udgiften dækkes af lejetillægget og er derfor uden omkostninger for de øvrige beboere.

LE oplyste, at hvis forslaget bliver vedtaget, vil der komme en skrivelse til beboerne i blokkene, hvor man skal tilmelde sig skriftligt. 3 beboere havde spørgsmål vedr. udbud og døre. Dørene skal i udbud grundet EU’s udbudsregler. Det vil blive undersøgt, om der kan gives tilladelse til egen indkøb af døre. Der var en kort debat om udbud generelt i Grantoften. 

Afstemning: Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.

7.2. Godkendelse af ændringer til afdelingens Ordensreglement

Afdelingsbestyrelsen foreslår følgende ændringer:

16. Støj - nuværende ordlyd:

”Symaskiner, skrivemaskiner o.l. anbringes på støjdæmpende underlag for at hindre støjgener hos naboerne. Banken samt brug af slagboremaskiner og andet som giver støjgener, må kun finde sted mandag - torsdag mellem kl. 09.00 og 19.00, fredag og lørdag mellem kl. 09.00 og 18.00. Søn- og helligdage er al hamren og boren forbudt. Disse tider skal respekteres. Tænk på dine naboer, og de tænker på dig.

NB: Mod depositum kan der lejes slagboremaskine på ejendomskontoret.” 

Det foreslås, at der tilføjes følgende tekst:

”I haver og på altaner er det ligeledes kun tilladt at bruge elektriske og benzindrevne haveredskaber/maskiner/apparater i ovenstående tidsrum på hverdage og lørdage. Søndag er brugen ikke tilladt” 

Der var en debat med 7 spørgsmål vedr. hele ordensreglementet og tidspunkt for håndværkernes arbejde. LE orienterede om, at der er planlagt en opdatering af hele ordensreglementet og råderetskataloget. Rasmus Garder fra bestyrelsen klargjorde, at forslaget er stillet for at dække udendørs arbejde i haver og på altaner. 

Der blev stillet et ændringsforslag, om at tidspunktet i ordensreglementet ændres til kl. 7.30 – 19.00 gældende for alle inkl. håndværkere, der arbejder for afdelingen. 

Afstemning: Ændringsforslaget blev ikke godkendt. Afstemning blev foretaget ved håndsoprækning. 

Afstemning: Det oprindelige forslag blev derefter vedtaget ved håndsoprækning 

7.3. Forslag om antal af husdyr i boliger

Forslag stillet af Natasja Hemmingsen, GP 82. Forslag udsendt med dagsorden.

a)Forslag om 2 eller flere husdyr pr. bolig

b)Forslag om flere hunde (op til 4) for medlemmer af Dansk Kennelklub

Natasja præsenterede sit forslag, og gjorde opmærksom på, at forslaget gengivet i dagsordenen ikke var i overensstemmelse med det indsendte forslag, som var udsendt som bilag til dagsordenen. I dagsordenen stod ”medlemmer af Dansk Kennel Klub”. I forslaget stod ”opdrættere under Dansk Kennelklub”. Natasja redegjorde kort for nogle af kravene om uddannelse og tilsyn for at kunne opnå status som ”opdrætter under Dansk Kennel Klub”. HC undskyldte fejlen, men konstaterede også, at bilaget havde været udsendt til samtlige beboere og vurderede, at forslaget kunne behandles.

HC gjorde også opmærksom på, at der reelt var 2 forslag i forslag 3 a. Forslag om op til 2 husdyr eller ingen begrænsning på antallet af husdyr. HC beklagede, at det ikke fremgik tydeligt af dagsordenen. Natasja valgte at trække den del af forslaget, som medfører, at der ikke skal være en begrænsning på antallet af husdyr.

Natasja gjorde ligeledes klart og tydeligt opmærksom på, at den debat, der har været på Facebook og de beskeder, hun har fået tilsendt, har været fuldstændig utilstedelig.

Natasja forslog, at forslag a om 2 husdyr pr. bolig, og b om op til 4 hunde for opdrættere i Dansk Kennelklub blev sendt til urafstemning i stedet for afstemning ved mødet.

HC gjorde opmærksom på, at forslag skal behandles på et afdelingsmøde, før det kan sendes videre til urafstemning blandt beboerne.

Der var en debat med 10 spørgsmål og kommentarer til antal af dyr, oprydning efter dyr, lejemåls størrelse, dyrenes slid på ejendomme, omkostninger til istandsættelse samt forskelsbehandling af beboerne ved de 2 afstemninger.

Forslaget om ingen maksimum på antallet af husdyr blev trukket af Natasja og ændret til 2 husdyr pr. lejemål. 

Forslag a til afstemning: Skal alle beboere have lov til at have op til 2 husdyr?

Afstemning: Forslaget blev ikke vedtaget. Afstemning blev foretaget ved håndsoprækning. 

Forslag b til afstemning: Skal opdrættere medlem af dansk Kennelklub have op til 4 hunde?

Afstemning: Forslaget blev ikke vedtaget. Afstemning blev foretaget ved håndsoprækning.

Herefter var der afstemning om urafstemning.

Forslag urafstemning: Støtter Salen at forslagene skal til urafstemning?

Afstemning: Forslaget om urafstemning blev ikke vedtaget. Afstemning blev foretaget ved håndsoprækning.     

7.4 Forslag om nye lokaler til brugere af motionsrummet:

Forslag stillet af Lena Simonsen, BV 221B, 7-4 og Anita Elsborg, 259, 4-2. Forslag udsendt med dagsorden.

Forslagsstiller præsenterede forslaget. 

Der var en debat om lokaler til de forskellige brugergrupper, der har brugt beboerhuset, men nu skal flyttes til nye lokaler pga. flytning af beboerhuset. 4 beboere stillede spørgsmål. 

HC gjorde opmærksom på, at forslaget alene omhandlede ny lokaler til motionsrummet.

Forslag til afstemning: Afdelingsbestyrelsen skal arbejde på at forsøge at finde nye lokaler til motionsbrugere – gerne fornummet til Dybet. 

Afstemning: Forslaget blev vedtaget. Afstemning blev foretaget ved håndsoprækning. 

7.5 Forslag om ny og blivende pulje til hegn i rækkehusene

Forslag stillet af Allan og Cherie Finne, GP 844. Forslag udsendt med dagsorden.

Conny Finne præsenterede forslaget. 

Der var 2 beboerkommentarer. 

Forslag: Det skal være muligt over den kollektive råderet at få opsat hegn i komposit?

Afstemning: Forslaget blev vedtaget. Afstemning blev foretaget ved håndsoprækning. 

7.6 Forslag om faste parkeringspladser

Forslag stillet af Allan og Cherie Finne, GP 844. Forslag udsendt med dagsorden.

Conny Finne præsenterede forslaget.

Der var en debat om firmaparkering og antallet af parkeringspladser i alt.

HC gjorde opmærksom på, at gennemførelse af forslaget kræver, at Grantoftens område er privat parkering.

Forslag: Beboerne i hele Grantoften skal have faste parkeringspladser?

Afstemning: Forslaget blev ikke vedtaget. Afstemning blev foretaget ved håndsoprækning. 

7.7 Forslag om afskaffelse af mandskabstimer til hækklipning

Forslag stillet af Allan og Cherie Finne, GP 844. Forslag udsendt med dagsorden.

Conny Finne præsenterede forslaget. 2 beboere havde kommentarer.

Forslag: Skal den nuværende praksis for ejendomsfunktionen klipper hækkene nogen steder skal ophøre?

Afstemning: Forslaget blev vedtaget. Afstemning ved håndsoprækning.

Dirigenten, HC, blev efterfølgende gjort opmærksom på, at han i opsummeringen af forslaget ikke havde gjort opmærksomt på forslagets anden del, som foreslår at: ”De timer, der bruges på at hækkene bliver klippet, kan man i stedet bruge på pasning af have stierne imellem rækkerne, for de ser ikke kønne ud.”

HC måtte medgive kritikken og meddelte forsamlingen, at han vil indstille til, at forslaget genbehandles på førstkommende afdelingsmøde, da klokken var så fremskreden, at punktet ”valg til bestyrelse” skulle behandles, jvf. forretningsordenen.

7.8 Forslag om ekstra penge til ekstern oprydning/organisering af ejendomsfunktionen

Forslag stillet af Karina Priis Lemke, BV 223, 6, dør 2. Forslag udsendt med dagsorden.

KPL præsenterede forslaget. Forslaget er uden beløb og skal betragtes som en forhåndsgodkendelse. 

13 beboere stillede spørgsmål bl.a. til uddybning, pris, samt evt. huslejestigning, informationsniveau, m.m. Der var en længere debat.  

LE gjorde opmærksom på, at forslaget ikke har været fremlagt bestyrelsen, og at BaB i forvejen er pålagt en besparelse på 8,7% frem til 2026, og at der allerede er nedsat en gruppe i BaB til at se på dette. Gruppen har allerede gennemført første runde. 

HC gjorde opmærksom på, at det var tid til afstemning jf. forretningsgangen, og at debatten omhandlende emner udenfor det konkrete forslag, måtte flyttes til eventuelt. 

Forslag: Ekstra penge til ekstern pulje til ekstern oprydning/organisering af ejendomsfunktionen?

Afstemning: Der blev stemt 2 gange ved håndsoprækning, men HC kunne ikke afgøre udfaldet. Derefter blev der besluttet skriftligt afstemning. 

Skriftlig afstemning:
Nej: 159
Ja: 132 
Blanke/ugyldige: 13
Forslaget blev ikke vedtaget. 

7.9 Forslag om flagstænger i haver

Forslaget er stillet af Lisbeth Elfort, GP 648

Forslaget blev ikke behandlet, da valghandlingen jvf. forretningsgangen skulle i gang. 

8. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år

På valg var Lisbeth Elfort.

Lisbeth Elfort genopstillede.
Karina Priis-Lemke stillede op.

Kandidaterne præsenterede sig selv. 
Der var 4 spørgsmål til kandidaterne.

Resultat af skriftlig afstemning:

A: Lisbeth Elfort 158
B: Karina Priis Lemke 111
Blanke/ugyldige: 9 

Lisbeth Elfort blev valgt som formand for afdelingsbestyrelsen. 

9. Valg af næstformand for afdelingsbestyrelsen for 1 år

På valg var Lis Rasmussen.

Lis genopstillede, men var ikke til stede grundet sygdom.
Allan Hausmann stillede op.

Allan Hausmann præsenterede sig. 

Resultat af skriftlig afstemning:

A: Allan Hausmann 238
B: Lis Rasmussen 50
Blanke/ugyldige: 4

10. Valg af 9 medlemmer til afdelingsbestyrelsen

På valg er 7: 

Belinda Hinz-Jacobsen (genopstiller)
Karina Priis Lemke
Irene Hansen(genopstiller)
Malene Andersen (genopstiller)
Jeannie Stjernesø (genopstiller)
Rasmus Garder
Sanne Magaard (genopstiller)

Herudover opstillede John Hansen, John Jacobsen, Palle Jacobsen, Serhat Kücükkart og Kim Karstens. 

Kandidaterne præsenterede sig kort. 

Resultat af afstemning:

A: Sanne Magaard 126
B: Jeannie Stjernesø 119
C: Irene Hansen177
D: Belinda Hinz-Jacobsen 121
E: Malene Andersen 127
F: John Hansen 135
G: John Jacobsen 120
H: Palle Jacobsen 148
I:  Serhat Kücükkart 101
J:  Kim Karstens 89

Valgt for 2 år (flest stemmer): Irene Hansen, Palle Jacobsen, John Hansen, Malene Andersen, Sanne Magaard

Valgt for 1 år: Belinda Hinz-Jacobsen, Jeannie Stjernesø, John Jacobsen, Serhat Kücükkart 

11. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen

Valg af 3 suppleanter

Kandidater:
A. Heidi Bak
B. Karina Priis Lemke
C. Conny  Finne

Forsamlingen godkendte at rækkefølgen af suppleanter bliver foretaget ved lodtrækning.  Lodtrækning blev foretaget efter mødet var lukket. Rækkefølge blev Heidi, Conny og Karina. 

12. Eventuelt

Punktet blev ikke behandlet.

____

HC nedlagde sit hverv som dirigent og takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 23.35

___________________________________
Lisbeth Elfort, Formand Afdelingsbestyrelsen

___________________________________
Henrik Christiansen, Bestyrelseskonsulent

___________________________________
Bente Rasmussen, Referent

 


Download:

Beslutningsreferat-ordinaert-afdelingsmode-21-september-2021.pdf