Nyhedsbrev februar 2022

Kære beboere i Grantoften!

De sidste dage har der været en heftig debat på Facebook om afdelingsbestyrelsen og vores arbejde.

Vi har derfor valgt at udarbejde dette nyhedsbrev for at forklare lidt om, hvad det egentligt er for et arbejde, vi udfører i afdelingsbestyrelsen og lidt om hvilke projekter, vi på sigt vil foreslå på kommende afdelingsmøder.

Afdelingsbestyrelsens opgave er - sammen med ejendomskontoret og DAB - at igangsætte de arbejder og projekter, som er godkendt af beboerne på afdelingsmøderne.

At være valgt til afdelingsbestyrelsen er et frivilligt, ulønnet tillidshverv. Vi får altså ikke honorar, løn eller lignende, for at sidde i bestyrelsen. Arbejdet er omfattende med mange ugentlige mødetimer, og det er et hverv, vi har stillet op til, fordi vi ønsker at gøre en indsat for beboerne i Grantoften, og fordi vi har nogle ideer til, hvordan Grantoften kan udvikle sig.

Derfor er vi nogle, som bliver både sure/kede af det, ærgerlige og mildest talt p.... irriterede, når vi på Facebook beskyldes for regnskabsfusk, svindel og mandatsvig. Bestyrelsen ønsker ikke at gå ind i den meget ubehagelige debat på Facebook, men det er ingen hemmelig, at vi har haft nogle udfordringer i samarbejdet i afdelingsbestyrelsen, og vi kunne desværre ikke blive enige om, hvordan vi skulle takle vores uenighed. Derfor valgte et flertal af afdelingsbestyrelsen at udelukke suppleanterne fra afdelingsbestyrelsens møder.

Allan Hausmann, som blev valg som næstformand på afdelingsmødet den 21. september 2021, har også valgt at trække sig fra bestyrelsen. Vi planlægger et ekstraordinært afdelingsmøder den 21. april 2022, hvor der skal vælges ny næstformand. Indtil da har vi konstitueret John Hansen som næstformand.

Bestyrelsen henviser i øvrigt til, at der altid kan læses referater fra bestyrelsesmøderne på Grantoftens hjemmeside www.grantoften.dk

Nedenfor finder I information om nogle af alle de ting, bestyrelsen og ejendomsfunktionen i øjeblikket arbejder på:

Manglende varme i højhusene og Platanbuen i weekender

Der har siden slutningen af 2021 været gentagne problemer med tab af varme i Platanbuen og højhusene i weekenderne. For at forsøge at lokaliserer problemerne, har der været 2 droneoverflyvninger over Grantoften i nattetimerne. Dette har vist, at er 2 små brud på vandrørene, men dette alene er ifølge vores rådgivere ikke nok til at forklare problemet. Vi arbejder derfor videre på hurtigst muligt at finde problemet, og er bl.a. i dialog med skolen, da vi tidligere har oplevet tryktab på vandet, som var forårsaget justeringer i skolens varmecentral i forbindelse med weekender.

Helhedsplan

I forbindelse med den seneste finanslov har Finansministeriet bedt Landsbyggefonden om at udsætte renoveringsprojekter i den almene boligsektor, hvor der endnu ikke er givet skriftlig tilladelse. Det betyder, at Landsbyggefonden har meddelt Grantoften, at vi bliver et år forsinket, før vi må sende udbudsmaterialet for Grantofteparken i udbud (tidligst 1. oktober 2023).

Bestyrelsen vil bl.a. bruge denne tid på etablering af 2 boliger med ”prøvebadeværelser” og eksempler på forskellige ventilationsløsninger, afklaring af forskellige juridiske spørgsmål, stillingtagen til placering af byggepladser osv.

Ladestandere

Bestyrelsen er i fuld gang med at finde ud af, hvordan der kan etableres ladepladser til el og hybridbiler i Grantoften.

Vi udarbejdede en spørgeskemaundersøgelse i januar måned om interessen for el og hybridbiler i Grantoften. Der var desværre ikke mange tilbagemeldinger, men 50 beboere har tilkendegivet, at de enter har eller overvejer at anskaffe en el eller hybridbil. Samtidig er salget af elbiler ved at overhale salget af benzinbiler, så mon ikke der kommer flere?

Vi er i dialog med forskellige ladestander firmaer, og bestyrelsen vil i marts afholde et seminar alene omhandlende ladestandere – opsætning, finansiering osv. Til seminaret er der inviteret eksterne rådgivere, da det er en kompleks proces.

Bestyrelsen har søgt og fået bevilget et tilskud på 25 % (dog maksimalt 472.000 kr.) af udgifterne til etablering af el-ladestandere fra Energi og Planstyrelsen.

En beslutning om opsætning af el-ladestandere skal tages af beboerne på et afdelingsmøde og vi forventer, at vi har et forslag klar til afdelingsmødet planlagt til den 21. april.
Samtidig har bestyrelsen overvejelser om, hvordan antallet af parkeringspladser i Grantoften kan udvides. Især i Parken får vi mange henvendelser om manglende parkeringspladser.

Matieralegård

De ”nye” mandskabsfaciliteter og materialegården har efterhånden været i brug i et godt stykke tid, men vi mangler fortsat at få en ibrugtagningstilladelse til maskinhallen. Vores rådgiver arbejder på at udarbejde den dokumentation, som myndighederne efterspørger.

Nogle påstår, at etablering af de nye faciliteter ikke er godkendt af beboerne på afdelingsmøder. Det er forkert. Vi anbefaler historisk interesserede til at se i referaterne fra afdelingsmøderne f.eks. fra den 20. december 2017 eller den 13. januar 2020.

Beboermøde i Platanbuen

Der har været afholdt tryghedsmøde med beboerne i Plantanbuen. Til stede var repræsentanter fra Ballerup Kommunes gadeteam, SSP, nærpolitiet og bestyrelsen. Der vil blive iværksat en del tryghedsskabende tiltag i den nærmeste fremtid, så beboerne kan føle sig mere trygge.

Ombygning af det gamle hotel til lejligheder

Ombygningen af hotellet er desværre blev forsinket, da der har udfordringer med meget grov personlig chikane af håndværkerne. Dette er dybt beklageligt og fuldstændig uacceptabelt. Bestyrelsen vægter sikkerhed for både interne og eksterne medarbejder højt, og arbejdet har derfor været sat i bero en måned, mens ekstra sikkerhed blev aftalt og iværksat.

Flytning af beboerhus til ejendomskontorets gamle lokaler

Der arbejdes hårdt på snart at kunne åbne det nye beboerhus i det gamle ejendomskontors lokaler. Lokalerne er ikke længere generet af byggearbejdet på hotellet, og istandsættelsen kan gå i gang. Coronarestriktionerne er væk, og det er en høj prioritet, at Grantoftens beboeraktiviteter kan komme i gang i beboerhuset.

Rema 1000

Afdelingsmødet har tidligere godkendt, at vi sælger et areal nord for tankstationen ved busstoppestedet til REMA 1000. Ballerup Kommune har godkendt salget, og kommunen er i gang med at udarbejde ny lokalplan, så det bliver muligt at benytte arealet til at bygge butik.

Desværre har Netto i centeret en gammel konkurrenceklausul i deres kontrakt, som de har overtaget fra JA Supermarked. Klausulen siger, at der ikke må være andre discountbutikker i centeret. Salling Group, som ejer Netto, hævder, at klausulen også gælder for området uden for centeret. Hvis det er korrekt, kan REMA ikke bygge på området, uden at vi risikerer et erstatningskrav fra Netto. Vi har derfor bedt domstolene tage stilling til, om denne klausul også gælder det område, vi skal sælge. Sagen er behandlet i Byretten, hvor vi fik medhold, men Salling har anket til Landsretten, som forventer at behandle sagen i november 2022.

Skure til elscootere

Landsskabsgruppen i DAB er i gang med at udarbejde tegninger nye skure til elscootere. Skurene skal placeret i forbindelse med højhusene og skal falde ind i arkitekturen. Tegninger og beregninger er en forudsætning for kommunal godkendelse af byggeriet. Bestyrelsen vil præsentere beboerne for et oplæg til afdelingsmødet i april.

Nærboks

Der vil blive sat to pakkebokse op i Grantofteparken fra Nærboks indenfor den nærmeste fremtid.
Nærboks samarbejder med flere pakkedistributører. Opsætningen er uden udgifter for afdelingen.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

NB Særstandpunkt: Der gøres opmærksom på, at bestyrelsesmedlem Belinda Hinz-Jacobsen ikke godkender nærværende nyhedsbrev. Den øvrige bestyrelse kender på trykningstidspunket ikke begrundelsen herfor


Download:

Nyhedsbrev_februar_2022.pdf