Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 21. april 2022

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 21. april 2022 kl. 19.00 i grantoftecentrets sal.

Afdelingsmødet indkaldes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

2. Valg af næstformand frem til næste afdelingsmøde i august

Afdelingsmødet har tidligere besluttet, at formand og næstformand for afdelingsbestyrelsen vælges direkte på afdelingsmødet. På afdelingsmødet den 21. september 2021 blev Allan Hausmann valgt som næstformand frem til det ordinære afdelingsmøde i august 2022. Imidlertid har Allan valgt at udtræde af bestyrelsen, hvorfor der skal vælges ny næstformand frem til mødet i august 2022.

Bestyrelsen har efter Allans udtræden konstituerede sig med John Hansen som næstformand frem til førstkommende afdelingsmøde.

Et flertal i bestyrelsen vil gerne anbefale John Hansen som kandidat.

Alle myndige beboere kan stille op til næstformandsposten på mødet.

Følgende kandidaturer er allerede meldt:

John Hansen (pt. konstitueret næstformand)
Serhat Kücükkart
Heidi Andersen

3. Orientering om varmeregnskab for 2020 v/ Line Mikkelsen, afdelingschef i DAB

4. Orientering om regnskab for 2021

Regnskabet for 2021 udviser et overskud på 232.677 kr.

Overskuddet skyldes primært lavere udgifter til renovation end budgetteret, samt lavere udgifter til lønninger, da det i regnskabsperioden ikke har været muligt at genbesætte en række stillinger. Endelig er udgifterne til ”lån til forbedrings arbejder” mindre end budgetteret, men tilsvarende er lejeindtægterne også mindre end budgetteret. Det skyldes, at de nye boliger i det gamle hotel endnu ikke er færdige.

Det samlede regnskab, som endnu ikke er endelig godkendt af revisor, kan fås ved henvendelse til ejendomskontoret

5. Genbehandling af forslag stillet til afdelingsmødet i august vedr. klipning af hæk og brug af mandsskabstimer

På afdelingsmødet blev et forslag om hækkeklipning behandlet. Imidlertid blev hele forslaget ordlyd og konsekvenser ikke gengivet i dirigentens opsummering, hvorfor forslaget skal genbehandles.

Forslagets fulde ordlyd:

Forslag til afdelingsmødet den 2. september 2021
Afskaffelse af mandskabs timer til klipning af hækkene i rækkehusgårdene.
Beboerne bør selv klippe deres hæk udenfor hoveddøren, ligesom de skal klippe deres hæk i haven. Når man som beboer vælger at flytte ind i et rækkehus, ved man det kræver pasning af have samt hækkeklipning.
Hvis man som beboer bliver syg og ikke magter selv at klippe hækken, kan man lave en ordning, hvor den enkelte beboer kan ansøge kontoret og få klippet hækken, indtil anden bolig løsning er muligt.
De timer der bruges på at hækkene bliver klippet, kan man i stedet bruge på pasning af have stierne imellem rækkerne, for de ser ikke for kønne ud.

Hilsen Allan og Cherie Finne

6. Skure til elscootere ved højhuse

Afdelingsbestyrelsen orienterer status for forslag om parkerings & lade-muligheder for elscootere foran blokkene på Baltorpvej.

HUSK !!! At medbringe din seneste huslejekvittering eller betalingsserviceoversigt.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen


Download:

Indekaldelse-ekstraordinaert-afdelingsmode-21-april-2022.pdf