Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 12. maj 2022

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 12. maj 2022 kl. 19.00 til 22.00
Mødet blev holdt i Dybet.

Afdelingsbestyrelsen: Lisbeth Elfort (LE) (Formand)
  John Leon Hansen (JH) (Næstformand)
  Belinda Hinz-Jacobsen (BHJ)  
  Irene Hansen (IH)  
  Jeannie Stjernesø (JS)  
  Palle Jacobsen (PJ)  
  Serhat Kücükkart (SK)  
  Malene Andersen (MA)  
  Sanne Magaard (SM)  
  Heidi Bach (HB)  
     
Referent : Lisbeth Elfort (LE)  
     
Ordstyrer: John Leon Hansen (JH)  
     
Kontortid: Kontortid blev afholdt torsdag den 5. maj 2022  
     
Afbud: John Jacobsen  

1. Godkendelse af referater

Godkendelse af referat fra 07.april.2022

Beslutning:
Der var ingen kommentar.

2.0 ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER.

2.1 Ledelsen

Orientering

 • Vi har ansat en ny Ejendomsleder, som hedder Flemming Hjort.
 • Vi har ansat 2 nye ejendomsfunktionær, som starter den 01.juni.2022
 • Møde om fremtidens samarbejde med driften.
  FU og Næstformanden i BAB har haft et møde med Driften for sammen at sætte rammerne op for samarbejdet og for a finde ud af, hvilke opgaver der var vigtigst at få ordnet først.

2.2 Forretningsudvalget/Formanden

Orientering:

DAB Grøn Rådgivning:

Grantoften vil ikke have denne ordning.

Møde om boligsociale midler fra Kommunen:

SM, IH, JS og LE har været til møde om de sociale midler, som vi modtager fra Ballerup Kommune. Til dette møde var der også repræsentanter fra Hede-/magleparken samt fra Vængerne.

Der blev udvekslet erfaringer mellem disse 3 boligforeninger, om hvad der var lykkedes, og hvordan man havde udført det.

Hede-/magleparken får 1.2 million fra Boligselskabet AAB, mens Vængerne arbejder sammen med en boligsocial person fra Kommunen. Og så var der vores egen model.

Til sidst blev der orienteret om, at der var en pulje penge tilovers, når alle havde søgt. Normalt går disse midler over til SSP, som bruger dem til at forebygge, men forvaltningen spurgte, om vi ville søge nogle af disse for at bruge dem til at forbygge i vores eget område.

Efterfølgende har LE har en samtale med vores SSP medarbejder Mohamad.
LE har efterspurgt i forvaltningen, hvilke krav der er for at søge, da vi gerne vil bruge nogle af disse penge til at få noget mere tryghed, især i Platanbuen.
Vi afventer svar.

SSP generel orientering:

Mohamad efterspørger stadigvæk, at beboerne i Plantanbuen ringer til de udleverede telefonnumre, for at han kan bruge disse til at bevise, at vi har nogle problemer her.

Men når der ikke kommer nogle opkald, så er synspunktet fra Nærpoliti og gadeteamet, at der ikke er nogle problemer i Plantanbuen.

BNR har sammen med LE fremstillet et skema, som beboerne kunne skrive ned på, når de havde kontaktet politiet, gadeteamet eller Mohamad. Dette skema er blevet omdelt til alle beboere i Plantanbuen.

Ligeledes har ejendomskontoret haft kontakt med Thormax (som er det firma, der har med indgangsdørene at gøre), og de har sat tiden til 3 sekunder fra døren er helt åben, til den lukker igen. De vil ikke sætte tiden yderligere ned, da man er bange for at beboerne vil få ”døren i bagdelen eller i hovedet” når de passerer.

Der er sat sedler på alle indgangsdøre, hvor man opfordrer til at blive stående til døren, er lukket igen.

Listen, som er blev afleveret af Conny Finne ved mødet i februar 2022, er blevet gennemgået på ny sammen med den nye ejendomsleder. Derudover er der sat et arbejde i gang for at finde nogle dørtelefoner, der matcher de ønsker/krav som beboerne i Plantanbuen har.

Ejendomskontoret vil så snart det er muligt underrette beboerne.

2.3 Miljø- og teknikudvalg

Orientering:

 • Møde med driften, som var positivt.
 • Møde med Blok/gårdrepræsentanter den 07.06.2022.
  Lena vil sende en invitation til blok/gårdrepræsentanter.
  Palle vil tage kontakt til Lena om punkter fra sidste møde

2.4 Beboerhus.

Orientering:

 • Bøtø tur: Der der solgt 11 voksne og 11 børn til familiekolonien, og til voksen turen 17 personer.
 • Vikingspillet: 32 billetter er der solgt. Der er 18 stk. tilbage, så det passer med en bus.
 • Fællesspisning slutter den 31.05.2022 og starter op igen i september.


2.5 Informationsudvalget

Orientering:

 • Holdt møde i mandags, hvor opgaverne blev fordelt mellem medlemmerne i gruppen.
 • Jeannie har indkøbt en ny computer der skal bruges som backup, indtil at der bliver indkøbt en til udvalget.

3.0 AFDELINGSBESTYRELSENS PROJEKTOVERSIGT

Orientering om mødet onsdag mellem FU og Driften.

4.0 FLYTNING AF BEBOERHUS/EJENDOMSKONTOR

Forhåbentlig godt nyt og en tidsplan.
Serhat vil gerne have en tidshorisont på, hvornår at man forventer at der sker noget.
Palle forklarer, at man venter lidt på at den nye ejendomsleder bliver sat ind i planerne - så bliver der måske sat skub i tingene.

5.0 Punkter til afdelingsmødet i august 2022

 • Forbud mod kaninhold eller lignende i haverne.
 • Tilladelse til at bygge træterrasser, og at de er rottesikret ordentlig.
 • Miljø/teknik har nogle punkter de gerne vil drøfte i udvalget først, inden at de fremlægges for bestyrelsen.

6.0 Forskellige punkter:

Emnerne er de punkter, som BHJ sendte lige før sidste bestyrelsesmødet d. 7. april 2022.
Punkterne vil blive besvaret i den rækkefølge, som de er beskrevet af BHJ.
Da alle har modtaget dem, så vil jeg ikke beskrive dem her.

7.0 KANDIDATER TIL BAB’S BESTYRELSE, DAB REPRÆSENTANTSKAB OG BL’S 9. KREDS

Der er valghandling til bestyrelsesmøde i maj 2022.
Det endelig valg er til Repræsentantmødet i BAB den 08.juni. 2022

Så her er oversigten over, hvem der er på valg. Så kan man eventuelt tænke over om man vil stille op.

Valgt på BaB’s repræsentantskabsmøde 31. maj 2021 er er:

Udpeget: Udpeget til:    
Lisbeth Elfort 2022 Personlig suppleant:  
Sanne Magaard 2023 Personlig suppleant: Malene Malta-Andersen
Rasmus Garder 2022 Personlig suppleant: Jeannie Stjernesø
Lis Rasmussen 2023 Personlig suppleant: Irene Hansen

Kandidater der indstilles til BAB Repræsentantskab 08.juni 2022:

Nummer Kandidater
1 Lisbeth Elfort
2 Palle Jacobsen

B) Kan bestyrelsen blive enige om at udpege 5 kandidater til DAB’s repræsentantskab?

Valgt på BaB’s repræsentantskabsmøde 31. maj 2021

Udpeget: Udpeget til:
Lisbeth Elfort 2022
Sanne Magaard 2022
Jeannie Stjernesø 2022
Malene Malta Andersen 2022

Der skal ikke vælges suppleanter grundt fuldmagtsmuligheden.

Kandidater der indstilles til BAB Repræsentantskab den 8. juni.2022

Kandidater  
Lisbeth Elfort  
Sanne Magaard.  
Jannie Stjernesø  
Malene malta Andersen  
Heidi Bach  

c) Kan bestyrelsen blive enige om at udpege 4 medlemmer til BL’s 9 kreds

Valgt på BaB’s repræsentantskabsmøde 31. maj 2021

Udpeget er: Periode: Udpeget som suppleant er:
Sanne Magaard Juni 2022 Belinda Hinz-Jacobsen
Lisbeth Elfort Juni 2022  

Kandidater der indstilles til BAB Repræsentantskab 08. juni.2022:

Kandidat Suppleanter
1. Sanne Magaard  
2. Jeannie Stjernesø  
3. Heidi Bach  
4. Malene Malta Andersen  

8.0 De nye lejligheder i det gamle hotel.

 • Priser på ”beboerlejligheder”
  LE vil tage kontakt til Udlejningen i DAB for at høre, hvad de kommer til at koste.
 • Der vil blive orienteret på afdelingsmødet til august, at der er kommet disse gæsteboliger, og hvad de vil komme til at koste.

9.0 Henvendelser i kontortiden den 05. maj 2022.

Der var kommet 5 beboerhenvendelser:

 • En beboer fra Plantanbuen havde afleveret en liste med 10 punkter på, som vil blive givet til driften.
 • Der var en beboer, der gerne ville vide, hvordan at man kunne få en handicapparkeringsplads. En plads, der var stor nok til, at man kunne åbne bildøren helt, så man kunne komme over i en kørestol. Opgaven er givet videre til driften og vil samtidig blive taget op på mødet i næste uge, når vi har om parkeringsproblematikken i Grantoften.
 • En beboer ville gerne have at vide, om vi til et afdelingsmøde kunne lukkedørene kl. 19:00, så der ikke kunne komme flere ind. Problemet er, at der kommer uro hver gang, at der kommer nye deltage ind i Salen.
 • En beboer ville gerne vide, om man kunne stille mistillid til bestyrelsen.
  Ifølge vores forretningsorden kan man gøre dette på et afdelingsmøde.

10.0 Orientering om en tråd på facebook, hvor Serhat bliver ”anklaget”

Serhat forklarede hans version af sagen og henviste til en masse ting, som ikke har noget med bestyrelsen af gøre.

Serhat orienterede om, at der ikke er noget, der hedder TEAM Serhat, selvom der er nogen på Facebook, der underskriver sig som dette.

Selv ikke under den kommunale valgkamp i 2021 var der noget der hed dette

11.0 EVENTUELT

 • Vagtfirma.
 • Serhat vil gerne have skrevet, at han ikke er enig i, den skrivelse, der blev sendt ud.
 • Serhat vil gerne orientere om, at han vil stille et mistillidsvotum til John Hansen til afdelingsmødet i august 2022.

12.0 AFDELINGSBESTYRELSENS KONTORTID TORSDAG D. 12. maj 2022

Der var __5__ henvendelser.

Den åbne del af mødet sluttede kl. 22:10


Download:

Referat-afdelingsbestyrelsesmode-12-maj-2022.pdf