Referat af afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 18. august 2022

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 18. august 2022 kl. 19.00.

Mødet blev holdt i Dybet.

Afdelingsbestyrelsen: Lisbeth Elfort (LE) (Formand)
  Palle Jacobsen (PJ) (Næstformand)
  Irene Hansen (IH)  
  Jeannie Stjernesø (JS)  
  Palle Jacobsen (PJ)  
  Serhat Kücükkart (SK)  
  Malene Andersen (MA)  
  Sanne Magaard (SM)  
  Heidi Bach (HB)  
     
Med over zoom: Henrik Christiansen, DAB  
     
Ejendomsleder: Flemming Hjorth  
     
Referent : Irene Hansen (IH)  
     
Ordstyrer: Palle Jacobsen (PJ)  
     
Afbud: Karina Priis Lemke (KPL)  

1.0 INDKOMMET FORSLAG FRA SERHAT OM VALG AF DIRIGENT

Serhat har stillet et forslag om, at man ikke skal have en dirigent, som er fra DAB eller BAB.

Det er op til afdelingsmødet, hvem de vil vælge som dirigent, da det er det første, man vælger ifølge vores forretningsorden. Men det skal helst være en, som er inde i vores love og regler.

Men man må godt foreslå en anden til mødet, men et flertal af bestyrelsen foreslår Anders fra DAB.

2.0 LADESTANDER

Afdelingsbestyrelsen vil orientere om, at bestyrelsen er kommet frem til, at der vil komme 4 forslag til udbydere. Afdelingsbestyrelsen vil lave et oplæg ud fra disse 4 udbydere, og dette vil blive præsenteret på et ekstraordinært afdelingsmøde i løbet af september 2022. 

Inden da vil der komme noget materiale ud om disse 4 udbydere, så beboerne kan sammenligne.


3.0 FLYTNING AF BEBOERHUS/EJENDOMSKONTOR

I 2021 blev det ved en urafstemning vedtaget af beboerne, at kontoret skulle flytte over i kulturhuset, men der er kommet en del udfordringer, for der er ingen der kan se, at det ville kunne gøres udgiftsneutralt. Især ikke efter at der har været en bygningssagkyndig på, som skal komme med et oplæg til, hvordan vi kan indrette bygningen til ejendomskontor.  Dette oplæg venter vi på, men da Kris har haft ferie og er syg, så må bestyrelsen vente med en udmelding, til vi har set, hvad der skal gøres ved bygningen.

I mellemtiden vil vi prøve at se på, om vi ikke kan flytte de 4 blå containere fra asfaltpladsen ved blok 2 over ved materialegården, så hele ejendomsfunktionen bliver samlet. PJ orienterede om, at han sammen med Flemming Hjort har målt op, og de mener godt, at containerne kan stå ved siden af varmecentralen og ud mod vejen ved indgangsporten.

Der skal bemærkes, at man ikke kan flytte kontoret tilbage til de gamle lokaler, da man har fundet ud af, at arbejdstilsynet ikke vil godkende det gamle ejendomskontor som arbejdsplads.

4.0 INDKOMNE FORSLAG

A) Skure til opladning af elscooter.

Efter budgetmødet i april, hvor afdelingsbestyrelsen præsenterede, at vi havde overtaget et forslag fra en beboer, har vi fået lavet et endeligt forslag af DAB, hvor man ud fra indkøb af skure, etablering samt opsætning af strøm får en samlet pris pr. måned på omkring 550 kr. pr. skur. 

Vi ved ikke, om vi kan få lov til at bygge mere for Ballerup Kommune, så afdelingsbestyrelsen har stillet et andet forslag, hvor vi etablerer nogle aflukkede båse på sydsiden af blokkene. Disse båse skal ligge i hver ende af blokkene, så man kan trække strøm inde fra kælderrummet ud til opladeren i båsene. De beboere, som gerne vil have en af båsene, skal betale omkring 75 - 100 kr. om måneden, så det dækker strømforbrug og etablering. 

B) Der henstilles til at der ikke må være kaniner mm i haverne.

Bestyrelsen vil gerne henstille til, at man ikke har levende dyrehold i haverne i Grantofteparken. Grunden til dette er, at det tiltrækker rotter, og det har vi store problemer med i øjeblikket.

C) Der henstilles til, at der ikke fodres dyr i haven. Det kan tiltrække rotterne.

Bestyrelsen vil gerne henstille til, at man ikke fodrer dyr i haverne i Grantofteparken, og med dette menes også de fuglebrætter, som man kan stående i haverne. Dette tiltrækker også rotter.

Efter dette punkt var der en del debat om, hvordan beboerne fortolker husdyrhold i Grantoften. Der var mange meninger oppe og vende om, hvordan man kan håndholde dette med kun 1 husdyr pr. husstand. 

Det udløste også en debat om, hvad man må bygge i sin have, da der er mange, der har udført terrasser/træterrasser i deres haver. Samt hvordan disse er blevet rottesikret. Flemming Hjort mener, at der er rottesikret forsvarligt ved de fleste terrasser, så det er ikke noget problem.

Bestyrelsen talte om, hvorvidt man kunne lave et katalog, som ejendomskontoret kunne udlevere med tegninger og vejledninger til, hvis man skal fx. lave en træterrasse eller lignende. I dag skal man hente en tegning og vejledning, hvis man vil søge om at opføre et skur i sin have. Så er det lettere at godkende bagefter.

5.0 STEMME VIA FULDMAGT ELLER ELEKTRONIGK/LIVESTREAMNING

Serhat vil gerne have en afstemning angående at stemme med fuldmagt til afdelingsmødet. Men da han ikke har indleveret sit forslag inden tidsfristen, så kan forslaget ikke komme med på afdelingsmødet den 1. september 2022.

Lisbeth Elfort har tidligere undersøgt muligheden for elektronisk afstemning, og der er ikke noget firma, der kan garantere, at man ikke kan snyde med stemmerne. En løsning uden denne garanti, vil koste omkring 70.000 kr., da der blandt andet skal sendes 2 koder til hver husstand, som skal bruges ved afstemningen.  Alt materialet fra firmaet er blevet sendt til Henrik Christiansen, DAB, som skal få juridisk afdeling i DAB til at se materialet igennem. Vi venter stadigvæk på svaret. Men Lisbeth synes godt at vi kan bruge 70.000 kroner til noget andet, da der kommer store udgifter i fremtiden. 

Lisbeth understregede at der ikke er nogen af de andre store afdelinger i DAB, der har elektronisk afstemning eller bare afstemning ved fuldmagt. Det er små afdelinger der ikke har så mange lejemål der kan gøre dette. 

Lisbeth fremlagde yderligere problematikker - hvordan skal man håndtere, at der både er stemmer i salen til mødet samt elektroniske stemmer?  Kan man sidde i salen og stemme samtidig med at der er en anden fra samme husstand der sidder derhjemme og stemmer via computer. Og hvordan skal man opbevare disse elektroniske stemmer bagefter, og hvordan laver man en kontrol afstemning?

Der er mange ubekendte faktorer i dette spørgsmål.

Lisbeth spurgte ind til, at hvis det var så nemt, så ville vi jo nok også stemme elektronisk til folketingsvalg og kommunalvalg, og dette gør man ikke endnu, så det må være fordi at det ikke er helt sikkert?

Lisbeth har også undersøgt, hvad DAB gjorde, da de holdt Generalforsamling/Garantforsamling i 2021, hvor der var elektronisk afstemning pga. Corona. Der var en masse kaos, da nogle kunne stemme ved selve generalforsamlingen, og andre bare var med som deltagere. Samtidig var der også nogle der ikke kunne stemme ved Garantforsamlingen. Der var rigtig mange medarbejdere på arbejdet denne dag, og det kostede rigtig mange penge at gennemføre. Ved Generalforsamlingen i 2022, kunne man kun streame men ikke stemme, da man denne gang godt kunne møde fysisk op og stemme.

Lisbeth har forespurgt i DAB, hvilket firma der blev brugt til at streame, og hvem der blev brugt til at lave den elektroniske afstemning. Det var i begge tilfælde DAB’s egen IT-afdeling. Lisbeth har sammen med Henrik prøvet at få et møde i stand sammen med IT-chefen over sommeren, men det har desværre ikke kunne lade sig gøre.

Hvis vi skal streame fra afdelingsmøderne, så skal beboere spørges, om det er noget, som de vil være med til. Der er nogle personer, der ikke vil filmes eller vil have, at man kan høre, hvad de siger/spørger om på selve mødet.

Serhat vil gerne have lavet dette om, men det skal laves om i vedtægterne for Ballerup Almennyttig Boligselskab. Og dette kan kun gøres ved repræsentantskabet i maj måned 2023. Men afdelingsmødet kan pålægge at afdelingsbestyrelsen, at de skal arbejde for denne ændring. Dette var Lisbeth ikke enig med Henrik i.

Serhat holder på, at han ønsker afstemning, trods man prøve at forklare, at processen jo er sat i gang, men at der er store problematikker omkring det. Samt så vil han gerne have skrevet til referat, at han ønsker at stille til forslag, at man skal kunne streame ved afdelingsmødet.

Men da vi altid har holdt møde kl. 19.00 den dag, som fristen for indsendelse af forslag er, så er det for sent. Så i år skulle forslagene være indsendt d. 18. august 2022 kl. 19. Serhat bliver ved med at væve rundt i, hvad det er, han gerne vil have, og da han bliver fortalt, at tidsfristen for indsendelse er overskredet, så vil Serhat gerne have skrevet til referat, at han stiller mistillid til Palle, som er ordstyrer.

Bestyrelsen prøver at forklare Serhat, at vi alle sammen jo gerne vil arbejde for, at der blev streamet på afdelingsmødet, men det vil han ikke høre efter.

Serhat bliver ved med at sige, at hans forslag skal være med på mødet, da han jo havde det med til mødet, men det skulle være indsendt til bestyrelsens mail (som også er FU mail), samt til kontorets mail. Begge mails blev tjekket inden mødet gik i gang, og her var der ikke kommet nogen forslag.

Hele den øvrige tilstedeværende bestyrelse siger nej til, at Serhats forslag kan komme med til afdelingsmødet den 1. september.2022.

5.0 PUNKTER TIL REFERAT FRA SERHAT

Serhat ønsker ikke, at der bliver skrevet i indkaldelsen, at et flertal af bestyrelsen peger på en bestemt person som kandidat til næstformand. Det vil ikke være fair overfor andre, som gerne vil stille op som kandidat. Her oplyser Serhat, at han stiller op som kandidat til næstformandsposten.

Det næste punkt, som Serhat vil have skrevet til referat er, at han og andre gerne vil stille mistillid til formanden Lisbeth Elfort, da hun er en uværdig formand for både afdelingsbestyrelsen og som formand for Selskabsbestyrelsen for BAB, da hun er roden til alt ondt, der nogensinde er foregået i Grantoften. Samt så kan det ikke være rigtigt, at man kan sidde som formand for både afdelingsbestyrelsen og for Selskabet. 

Serhat vil også udtrykke sin mistillid til Irene som K.U. repræsentant. For hun er jo gift med næstformanden i KU, og dermed er hun ikke objektiv i forhold til de beslutninger, der bliver truffet i både afdelingsbestyrelsen og i KU.

Der var rigtig mange andre emner, som Serhat gerne vil have skrevet til referat, da han er utilfreds med mange ting og sagsbehandling. Den eneste, han ikke er utilfreds, med er ejendomsleder Flemming Hjort.

På et tidspunkt i slutningen af Serhats enetale, sagde Henrik farvel og slukkede sin forbindelse over ZOOM.

Mødet sluttede omkring. kl. 22:30.


Download:

Referat-afdelingsbestyrelsesmode-18-august-2022.pdf