Referat af konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde 6. september 2022

Referat af konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde i Dybet tirsdag d. 6. september 2022 19.00 til 21.00.

Afdelingsbestyrelsen: Lisbeth Elfort (LE) (Formand)
  Palle Jacobsen (PJ) (Næstformand)
  Sanne Magaard (SM)  
  Malene Andersen (MA)  
  Irene Hansen (IH)  
  Jeannie Stjernesø (JS)  
  John Jacobsen (JJ)  
  Heidi Bach (HB)  
  Heidi Andersen (HA)  
  Kjeld Johansen (KJ)  
  Heidi Bach (HB)  
     
Suppleanter: Martin Jensen (MJ)  (1. Suppleant)
  Alex Petersen (AP)  (2. Suppleant)
  Bettina Krogh (BK) (3. Suppleant)
     
Referent : Irene Hansen/Lisbeth Elfort  
     
Ordstyrer: Palle Jacobsen (PJ)  
     
Afbud: Søren Jørgensen (SJ)  

Dagsorden:

1. Orientering/meddelelser fra formanden:

Velkommen til bestyrelsen og orientering om kickstart møde onsdag.
Valghandling på afdelingsmødet

2. Forretningsudvalget/Formanden indstiller:

Vedtagelse af forretningsordenen for afdelingsbestyrelsen:
Forretningsordenen er vedlagt indkaldelsen. Afdelingsbestyrelsen har vedtaget, at der sam-men med forretningsordenen skal underskrives et tillæg omkring ”Ansættelse af nære fami-liemedlemmer og venner – regler og rammer.”
Det indstilles til, at forretningsordenen og tillægget godkendes og underskrives – dog med følgende 4 rettelser/tilføjelser:

1.Tilføjelse til §5:

” Næstformanden er ordstyrer ved møderne”

2. Ændring til §5

” Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder før indtrædelse i bestyrelsen (§4.1).”
Tidligere: Suppleanter kan ikke deltage i bestyrelsesmøder før indtrædelse i bestyrelsen (§4.1).

3. Ændring til §5.2:

”Bestyrelsen tager et skriftligt beslutningsreferat af bestyrelsesmødet.”
Tidligere: ”Bestyrelsens møder refereres af bestyrelsens sekretær.”

4. Ændring og tilføjelse til §6.5:

”Bestyrelsens formand kan ikke være formand i et stående udvalg.
Et stående udvalg kan højst af 5 bestyrelsesmedlemmer + suppleanter.”

Tidligere: ” Bestyrelsens formand og næstformand kan ikke være formænd i stående ud valg.”

Beslutning:
Ændringer godkendes. Der tilføjes en kort forklaring til §6.5, at ændringen til 5 medlem-mer er for at undgå, at et enkelt udvalg kan tegne flertal i bestyrelsen samt for at sikre, at udvalget består af et ulige antal medlemmer.
Forretningsordenen og tillæg underskrives 7. september 2022 på kick off møde.

3.0 Valg til afdelingsbestyrelsens funktioner:

3.1 Valg af formand:

Lisbeth Elfort er valgt til formand af beboerne.
Lisbeth Elfort er valgt til det ordinære afdelingsmøde i 2023.

(Se § 3 i forretningsordenen vedr. ordinært valg af formand.)

3.2 Valg af næstformand:

Palle Jacobsen er valgt næstformand af beboerne.
Palle Jacobsen er valgt til det ordinære afdelingsmøde i 2024.

(Se § 3 i forretningsordenen vedr. ordinært valg af næstformand.)

3.3 Valg til informationsudvalget

Se §§ 6, 6.3 og 6.5 i forretningsordenen.

Følgende afdelingsbestyrelsesmedlemmer er p.t. medlemmer af udvalget:

Irene Hansen Formand
Jeannie Stjernesø
Sanne Magaard
Heidi Bach


Beslutning:
Valgt blev:
Irene Hansen Formand
Jeannie Stjernesø
Sanne Magaard
Heidi Bach
Kjeld Johansen

3.4 Valg til beboerhusudvalget

Se §§ 6, 6.4 og 6.5 i forretningsordenen.

Følgende afdelingsbestyrelsesmedlemmer er p.t. medlemmer af udvalget:

Sanne Magaard
Malene Andersen
Jeannie Stjernesø
Heidi Bach

Beslutning:
Valgt blev:
Heidi Bach Formand
Sanne Magaard
Malene Andersen
Jeannie Stjernesø
Martin Jensen Suppleant

3.5 Valg til Miljø- og teknikudvalg.

Se §§ 6, 6.2 og 6.5 i forretningsordenen.

Følgende afdelingsbestyrelsesmedlemmer er p.t. medlemmer af udvalget

Palle Jacobsen, Formand.
John Jacobsen

Beslutning:
Valgt blev:
Palle Jacobsen, Formand.
John Jacobsen
Sanne Magaard
Heidi Andersen
Søren Jørgensen
Bettina Krogh Suppleant
Alex Petersen Suppleant

3.6 Udvalgene konstituerer sig med valg af udvalgsformand.

Formand for BIV: Heidi Bach
Formand for Informationsudvalget: Irene Hansen
Formand for Miljø- og teknikudvalget: Palle Jacobsen

3.7 Valg til FU

Formanden og næstformanden indtræder i FU. Derudover vælges en formand for et stående udvalg. Se § 6.1 i forretningsordenen.

Det nuværende forretningsudvalg skal således bestå af:
Lisbeth Elfort (formand), Palle Jacobsen og en formand for et af de stående udvalg

Følgende opstiller til FU som 3. medlem:

Beslutning:
Valgt blev:
Irene Hansen

4. Orientering vedr. Ballerup almennyttige Boligselskabs repræsentantskab:

Afdelingsbestyrelsen har, jf. BaB’s vedtægter, 15 stemmer i repræsentantskabet og har tidli-gere besluttet, at bestyrelsen indgår i repræsentantskabet med afdelingsbestyrelsesmedlem-merne (pt. 11), som tegner de 15 stemmer.
Repræsentantskabet består af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne i BAB og bestyrelsen (3 medlemmer udpeget af Lindebo, 3 medlemmer udpeget af Dalvænget, 5 medlemmer udpe-get af Korngården og 11 medlemmer udpeget af Grantoften, 3 medlemmer fra Søtoften, 2 personer fra Ballerup kommune, 2 personer valgt blandt de ansatte og 1 person fra DAB.)
Det er afdelingsbestyrelsens medlemmer, der er repræsentantskabets medlemmer. De sidste 4 stemmer er papirstemmer.

5. Orientering om valg til Ballerup almennyttige Boligselskabs bestyrelse:

Afdelingsbestyrelsen har mulighed for at udpege 4 medlemmer til selskabets bestyrelse.
De nuværende medlemmer af selskabets bestyrelse ser således ud:

Udpeget: Udpeget til:    
Lisbeth Elfort 2024 Personlig suppleant: Rasmus Garder
Palle Jacobsen 2024 Personlig suppleant: Jeannie Stjernesø
Sanne Maagard 2023 Personlig suppleant: Malene Andersen
Lis Dahl Braaten 2023 Personlig suppleant: Karina Priis Lemke

Medlemmerne er valgt på BaB’s repræsentantskabsmøde 8. juni 2022.
Næste repræsentantskabsmøde afholdes 15. juni 2023.

6. Orientering om valg til DAB´s repræsentantskab:

Valgt til DAB´s repræsentantskab: Grantoften udpeger 5 repræsentanter. De nuværende medlemmer er:

Udpeget: Udpeget til:
Lisbeth Elfort 2023
Sanne Magaard 2023
Karina Priis Lemke 2023
Lis Dahl Braaten 2023
Malene Malta Andersen 2023

Medlemmerne er valgt på BaB’s repræsentantskabsmøde 8. juni 2022.
Næste repræsentantskabsmøde afholdes 15. juni 2023.

Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan deltage i repræsentantskabsmøderne, men det er kun de udpegede 5 personer, der har stemmeret, jf. afsnittet ovenfor.

7. Orientering om valg af delegerede til boligselskabernes Landsforening (BL)

Valg af kredsdelegeret BL´s 9. kreds:

BaB, Afdeling Grantoften udpeger maksimum 4 delegerede. Nuværende er:

Udpeget er: Periode:
Sanne Magaard Juni 2023
Lisbeth Elfort Juni 2023
Malene Andersen Juni 2023
Lis Dahl Braaten Juni 2023

Medlemmer er valgt endeligt på BaB’s repræsentantskabsmøde d. 8/6 2022
Næste repræsentantskabsmøde afholdes 15. juni 2023.

8. Orientering om byggegruppe for Helhedsplanen i GP

I byggegruppen sidder følgende:
Lisbeth Elfort (Afdelingsbestyrelse/BAB)
Hagen Ahlgren (BAB)
Sanne Magaard (BAB)
Palle Jacobsen (Afdelingsbestyrelsen)
John Jacobsen (Afdelingsbestyrelsen)

9. Valg til arrangementsgruppe

Juletræsfest 2022

Beslutning:
Valgt blev:
• Sanne Magaard.
• Jeannie Stjernesø
• Bettina Krogh.
• Kjeld Johannesen
• Martin Jensen.
• Malene Malta Andersen
• Heidi Bach.
• Irene Hansen
• Lisbeth Elfort

10. KU

Sanne Magaard og Irene Hansen var i 2021/2022 valgt som repræsentanter for afdelingsbe-styrelsen i KU-møderne. Belinda Hinz-Jacobsen var suppleant.

Følgende ønsker at være repræsentanter for 2022/2023:

Beslutning:
Valgt blev:
Sanne Magaard og Irene Hansen blev valgt med Malene Malta Andersen som suppleant.

11. Genbrugsbutikken

Valg af kontaktperson for Genbrugsbutikken. Kontaktpersonen er bindeled mellem afde-lingsbestyrelsen og de frivillige i butikken. Genbrugsbutikken hører organisatorisk ikke un-der nogen af bestyrelsens stående udvalg.

Beslutning:
Valgt blev:
Sanne Magaard

12. Mødedatoer

De nye udvalg finder efter mødets afslutning mødedato for første møde og mailer denne til benr@boligafdeling.dk

Næste ordinære bestyrelsesmøde er torsdag d. 6. oktober 2022.

Mødet sluttede kl.: 21.25


Download:

Referat-konstituerende-afdelingsbestyrelsesmode-6-september-2022.pdf