Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 8/12 2022

Referat fra  afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 8/12 2022 kl. 19.00 til 21.00.

Mødet blev holdt i Dybet.

Afdelingsbestyrelsen: Lisbeth Elfort (LE) (Formand)
  Palle Jacobsen (PJ) (Næstformand)
  Irene Hansen (IH)  
  Sanne Magaard (SM)  
  John Jacobsen (JJ)  
  Malene Andersen (MA)  
  Heidi Bach (HB)  
  Heidi Andersen (HA)  
  Søren Jørgensen (SJ)  
  Kjeld Johansen (KJ)  
     
Suppleanter: Martin Jensen (MJ)  
  Alex Petersen (AP)  
  Bettina Krogh (BK)  
     
Referent: Irene Hansen (IH)  
  Lisbeth Elfort (LE)  
     
Ordstyrer: Palle Jacobsen (PJ)  
     
Afbud: Jeannie Stjernesø (JS)  

 1.0 GODKENDELSE AF REFERATER

Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 3. november 2022

Beslutning: Referatet er godkendt efter tilføjelse af note til punkt 7.0

2.0 ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER.

2.1 Selskabet

I februar 2023 holder BAB’s bestyrelse et seminar om visioner for fremtidens BAB.
På dette seminar skal vi bl.a. behandle, hvordan at vi skal effektivisere driften, da det er kommet
som et lovkrav fra Staten om, at der i perioden 2021 – 2025 skal effektiviseres på driften,
så denne budgetpost ikke bliver en for tung post i det samlede regnskab.

2.2 Forretningsudvalget/Formanden

Orientering:

Elscooter
I forlængelse af afdelingsmødet den 1. september 2022 var der et punkt omkring opladning af elscootere. Dette emne blev sendt tilbage i bestyrelsen, da bestyrelsen gerne ville arbejde videre og komme med en anden ide til en rimelig pris. Dette er bestyrelsen ved at være i mål med, så der vil komme nærmere information ud i starten af 2023.

BL- Repræsentantskab
Afholdt møde den 6.12.2022, hvor blandt andet den nuværende struktur blev debatteret. Dette
arbejde vil repræsentantskabet arbejde videre på sammen med de 17 verdensmål.

Fødevarebanken 15/12
På grund af sygdom blev dette møde aflyst. Der er blevet aftalt et nyt møde i starten af februar 2023.

Blomsterkummer
Bestyrelsen skal sammen med driften undersøge, hvordan at vi får en ordning, så der er friske blomster i hele året. Før i tiden blev de fjernet om vinteren, men foran blokkene står de på nogle riste og hvis man fjerner blomsterkummerne, så vil der være ”fare” for, at der vil ske ulykker, når /hvis folk træder ned i hullerne.

Status gl. ejendomskontor/genbrugsbutik
Der arbejdes hårdt på, at man kan åbne begge aktiviteter i starten af 2023.

Juletræsfest 2023
Der blev godkendt at man bookede den underholdning som der var i 2022.

Juleaften for enlige.
Vestkirken har måtte aflyse juleaften for enlige, da man ikke kunne få nok frivillige.
Der blev i stedet afsat ekstra midler fra Grantoftens Forum for at kunne øge julehjælpen til trængte beboere i Grantoften.

2.3 Miljø- og teknikudvalg

PJ orienterede om, at der var desværre var nogle kommunikationsproblemer mellem bestyrelsen og driften. Så det vil FU sammen med driften prøve at finde en løsning på.
PJ vil lave en prioriteringsliste sammen med udvalget.

2.4 Beboerhusudvalget

HB orienterede om, at det havde været en succes med julebanko. Der havde været 107 beboere, som havde haft en god eftermiddag.
Juleturen til Malmø var der også positiv respons på.
Fællesspisningen går også meget godt, og udvalget har fundet datoer for det kommende halvår. Disse datoer vil blive offentliggjort i Beboerbladet.
Turen til Cirkus revyen vil blive sat til salg i januar 2023.

Når udvalget får overdraget nøglerne til det nye beboerhus, vil man gerne selv gøre det i stand. Udvalget har udarbejdet 10 ordensregler til beboerhuset.
Når udvalget er klar, vil man invitere de forskellige brugergrupper til et orienteringsmøde.

2.5 Informationsudvalget

IH informerede om, at man regnede med, at beboerbladet vil blive husstandsomdelt den 13. december 2022. Men det blev desværre lidt forsinket, da man ventede på en beboerinformation fra BAB.

3.0 EKSTRAORDINÆRE AFDELINGSMØDER

Der blev afholdt et møde mellem HEC, PJ og IH sammen med en leverandør.
Der vil blive afholdt et afdelingsmøde i Salen den 24.januar 2023 om ladestandere.
Denne leverandør vil betale de udgifter, der er i forbindelse med anlægsopgaverne. Ladepladserne vil der kun være adgang til for Grantoftens beboere.
Der blev spurgt, om man ikke kunne bruge det strøm, som vi har fra solcellerne på tagene på højhusene. Men det må man ikke, da der er en masse tekniske regler og love, som også gør, at man ikke må tage strøm fra et matrikelnummer til et andet matrikelnummer.

4.0 KU

IH fortalte om at klubberne skal huske at indsende medlemslister og bestyrelseslister til KU og kontoret.

Togklubben har ansøgt om en dispensation til at optage medlemmer udefra Grantoften. Reglerne siger at der må være 25% udenfor Grantoften og formand og kassere skal være bosiddende i Grantoften. Men sportsklubber (som billard og petanque) kan søge en dispensation til at optage flere udefra.
KU sagde nej til at man kunne give en sådanne dispensation til togklubben.

Fodboldklubben har søgt om flere skraldespande til arealet omkring fodboldklubben.
Der er ligger mange poser med efterladenskaber fra hunde, så derfor vil man prøve om det kunne ændre sig. Gårdmændene skulle så tømme disse skraldespande. Dette vil bestyrelsen drøfte med driften.
Klubberne vil gerne bede om en anden ordning til deres skrald, da det er besværligt at komme af med sit affald fra diverse klubordninger. Dette vil bestyrelsen drøfte med driften.

KU skulle underskrive et nyt regelsæt, men der manglede nogle ændringer, så dette vil blive gjort ved det første møde i 2023.

Motorklubben ville gerne have varme i deres værksted, da de synes at det er for koldt at stå og lave bil. Kulden skab også problemer med værktøjet.

Porcelænsklubben har fået midlertidigt lov til at benytte deres lokale i kælderen i det gamle Beboerhus. Denne tilladelse vil gælde indtil, der findes en anden løsning i den kommende tid.

5.0 FYRVÆRKERI

FU har godkendt, at en beboer med fyrværkeri autorisation afholder af fyrværkershow på plænen ved mosen bag blok 3 d. 27/12, 31/12 og 1/1. Affyring sker ligesom tidligere år, hvor beboeren selv skal rydde op og transportere sit affald til containerpladsen dagen efter.

6.0 JULETRÆSFEST

Der var 370 deltager til året juletræsfest.
Det blev en god eftermiddag, hvor både børn og voksne havde nogle hyggelige timer sammen.
Der var en god stemning, og underholdningen var som den plejer, hvor julemanden sang og
dansede om juletræet sammen med både børn og voksne.
Der blev delt julegaver og godteposer ud til børnene, så der var en god stemning at gå hjem på.

Der var omkring 25 personer, som hjælp til ved årets juletræsfest. Det var både gamle og nye hjælpere, så det blev en god eftermiddag.
Juletræsudvalget håber, at man igen i 2023 vil hjælpe til med at afvikle juletræsfesten.

Juletræsudvalget var glade for at vi igen kunne afholde juletræsfest for Grantoftens beboere efter 2 år med Corona restriktioner.

Udvalget håber at kunne gentage succesen i 2023.

7.0 INDBRUD/TYVERI KÆLDERRUM

Dette var et punkt, som HB havde bedt om at få på dagsorden, da hun havde fået stjålet sin cykel udenfor Dybet (bestyrelsens mødelokale). HB lagde en eftersøgning af sin cykel på Facebook, da HB er afhængig af sin cykel som transportmiddel.
HB blev kontaktet af en beboere, som vidste at den stod i kælderrummet ved 221.
HB fik sin cykel igen, men så at der stod andre cykler, som nok også var stjålet. Så HB Spurgte, om man kunne sætte noget overvågning op i kældergangen, da hun også fik vist et kælderrum, hvor der stod andre tyvekoster.
Samt så påpegede HB, at der var meget rodet og beskidt i kældergangen, hvor kælderrummene er.
Bestyrelsen vil få driften til at sætte noget oprydning i gang, samt undersøge, om det er muligt at sætte overvågning op.

8.0 KONTORTID

Der var 2 henvendelser i kontortiden.

  • Den ene henvendelse var omkring, at man havde taget en terrasse op for at lave rottesikring, men reetableringen var ikke så pæn.
  • Den anden henvendelse var omkring, at der kom en grim lugt fra afløbet under vasken på badeværelset.

Begge henvendelser vil blive givet til driften, så de kan tage action på begge sager.

ÅBEN DEL SLUTTEDE KL. 21:32


Download:

Referat-afdelingsbestyrelsesmodet-8-december-2022.pdf