Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 27. April 2023

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 27. April 2023 kl. 19.00 i Grantoftecentrets sal.

Afdelingsmødet indkaldes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

2. Gennemgang af regnskab for 2022 til orientering

Regnskabet er stadig under revisors behandling. Det u-reviderede regnskab kan afhentes på ejendomskontoret eller ses på hjemmesiden www.Grantoften.dk

Regnskabet udviser et underskud på 194.759 kr., hvor især udgifterne til vand, forsikring og renholdelse har været større end budgetteret. Modsvarende har udgifterne til vand og el været mindre end budgetteret. Den samlede resultatopgørelse (indtægter & udgifter) udgør i alt 122,5 millioner kr.!

3. Indstilling til fortsættelse af projekt omkring nyt ejendomskontor:

Præsentation af projekt for nyt ejendomskontor. Skitsetegning udarbejdet for BaB er vedlagt denne indkaldelse som bilag 1. Et foreløbigt buget for byggeriet er budgetteret til cirka 6 millioner kr.

Bestyrelsen indstiller til, at projektarbejdet fortsætter frem til afdelingsmødet i august, med henblik på her at levere færdige skitsetegninger samt en mere præcis økonomisk beregning, herunder huslejestigning. Anslået udgift til yderligere projektering cirka 500.000 kr.

4. Indstilling om lukkede altaner til Platanbuen:

Præsentation af forslag fra afdelingsbestyrelsen omkring lukning af Platanbuens altaner. Forslaget medfører en huslejestigning til alle beboere i Grantoften mellem 0,6 og 0,8 %

Bestyrelsen indstiller til, at projektarbejdet fortsætter frem til afdelingsmødet i august med henblik på her at levere færdige skitsetegninger, samt en mere præcis økonomisk beregning. Anslået udgift til videre projektering cirka 250.000 kr.

5. Øvrige indstillinger fra afdelingsbestyrelsen:

5.a. Forlængelse af kontrakt med Dansk Kabel-tv

Afdelingsbestyrelsen har været i kontakt med Dansk Kabel-tv, som leverer internet og telefoni i afdelingen. DKTV er kommet med et tilbud på lavere priser og bedre hastigheder.
Afdelingsbestyrelsen indstiller til, at beboerne godkender, at aftalen med DKTV forlæn-ges 36 måneder (3 år) mod en højere hastighed til samme/lavere pris.

Nye priser:

Hastigheder i dag  
150/150Mbit/s kr. 99,00 2/2Mbit/s kr. 0,00
300/300Mbit/s kr. 149,00 300/300Mbit/s kr. 89,00
450/450Mbit/s kr. 189,00 Kr. 600/600Mbit/s kr. 139,00
600/600Mbit/s (minimum 450/450Mbit/s) kr. 219,00 1.000/1.000Mbit/s (minimum 900/900Mbit/s kr. 189,00

5.b. Ændring af råderetskataloget vedr. opsætning af hegn i GP

Det foreslås at råderetskataloget ændres fra, at opsættelse af hegn i komposit i GP skal ske over råderetten til at opsættelse ikke længere er under råderetten. Der foreslås følgende ny tekst:

  A B C D
Hæk mod havestierne og køkkenvinduer må ændres til opsætning af hegn i komposit. For enderækkehusene gælder, at der ikke må opsættes hegn mod Nordsti, Legegade og sti mod p-plads.   X    
Opsætning af havelåger skal udføres i komposit. Låger kan monteres såvel mod havestier som mod nordsti, legegade og sti mod p-plads.   X    

Beboerne kan således selv finansiere og opsætte hegn og låger – dog med godkendelse af og ud fra vejledning fra ejendomskontoret, som beskrevet i råderetskataloget på side 4. B betyder, at forandringen ikke skal reetableres ved fraflytning – dette naturligvis under forudsætning af, at opsætningen er godkendt af ejendomskontoret og fremstår vel-vedligeholdt.

For eksisterende tekst i råderetskataloget og forklaring til A, B, C og D – se bilag 2.

5.c. Ændring af råderetskataloget vedr. nedtagning af radiatorer i baderum og køkkener

Det er i dag godkendt, at radiatorer i køkkener og badeværelser nedtages uden reetableringspligt. Når radiatorer nedtages, kan det medføre en uhensigtsmæssig varmefordeling i boligen, som kan give både dårligt indeklima og dårlig komfort i boligen.
Følgende forandring indenfor boligen foreslås derfor fjernet fra råderetskataloget:

  A B C D
Nedtagning af radiatorer i baderum og køkkener.     X  

6. Tak for aften!

HUSK !!! At medbringe din seneste huslejekvittering eller betalingsserviceoversigt.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen


Download:

Indkaldelse_ekstraordinaert_afd_27_april_2023.pdf