Dagsorden til afdelingsmøde torsdag d. 24. august 2023

Dagsorden til afdelingsmøde torsdag d. 24. august 2023 kl. 19.00 i Grantoftecenterets sal.

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde torsdag den 24. August 2023

Download den endelig dagsorden med forslag og budget nedenfor.

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Godkendelse af forretningsorden
 5. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning v/formanden
 6. Godkendelse af budget 2024
 7. Orientering om markiser på Platanbuen, ny pulje af sikkerhedsdøre mm.
 8. Indkomne forslag
  • A. Udskiftning af køkken
  • B. Hegn i Grantofteparken,-ændring af råderetskatalog.
  • C. Hegn i Grantofteparken, ændring af råderetskatalog.
  • D. Belysning på boldbane ved blok 3
  • E. Gennemgang af regnskaber mm.
 9. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen. Vælges for 2 år.
 10. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
 11. Valg suppleanter til afdelingsbestyrelsen
 12. Eventuelt

Adgang til afdelingsmødet har boligtageren og dennes myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Vi gør opmærksom på, at rygning ikke er tilladt i salen. Skal du ryge, skal du helt ud i det fri. Medbring gerne dokumentation på, at du er beboer i afdelingen.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Tillæg dagsorden til afdelingsmøde

Dette er et tillæg til den tidligere omdelte indkaldelse til afdelingsmødet. Der er rettidigt indkommet yderligere forslag, som desværre ved en fejl ikke er kommet med.

Fejlen er beklageligvis sket under håndtering af indkomne mails på ejendomskontoret. Kontoret beklager fejlen.

Nedenstående forslag vil blive medtaget under som punkt 8. F.

8. Indkomne forslag
F. Valgprocedure mm.
1. Hvis man ikke ønsker genvalg, eller ikke bliver genvalgt. Skal man samtidigt udtræde af BAB bestyrelse samt selskabet.
2. Bestyrelse skal indstille, til selskabet. At valg til selskabet bliver flytte, så valg til selskabet, kommer efter valget til bestyrelsen i Grantoften.
3. Bestyrelsen skal arbejde på en anden vagtordning, end Falck. Evt. en vagtordning hvor vores gårdmænd indgår.

Forslagsstiller er Allan Hausmann, GP 810

Med venlig hilsen

Ejendomskontoret


Download:

Endelig_dagsorden_afdelingsmodet_24_august_2023_med_forslag_og_budget.pdf