Referat af afdelingsbestyrelsesmøde d. 11/09 2023

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde d. 11/09 2023 kl. 19.00

Mødet blev holdt i Dybet.

Afdelingsbestyrelsen: Heidi Bach (HB) (Formand)
  Palle Jacobsen (PJ) (Næstformand)
  Irene Hansen (IH)  
  Rasmus Garder (RG)  
  Jeannie Stjernesø (JS)  
  John Jacobsen (JJ)  
  Bettina Krogh (BK)  
  Alex Petersen (AP)  
  Heidi Andersen (HA)  
  Kjeld Johansen (KJ)  
  Martin Jensen (MJ)  
     
Suppleanter: Allan Hausmann (AH)  
  Malene Malta (MM)  
  Sanne Magaard (SM)  
     
Referent: Malene Malta (MM)  
     
Ordstyrer: Palle Jacobsen (PJ)  
     
Afbud:    
     
Kontortid: Ingen kontortid  

1.0 GODKENDELSE AF REFERATER.

Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d.30/08 2023

Referatet er godkendt.

Der bliver stillet spørgsmål hvorfor referat fra afdelingsmødet ikke bliver sendt til bestyrelsen inden det bliver offentliggjort på Grantoftens hjemmeside. Dette er uvist, men bestyrelsen ønsker fremadrettet at det efter godkendelse bliver sendt til bestyrelsen og derefter offentliggjort.

2.0  ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER.

2.1  Selskabet

Orientering:
MM beretter om at kommunes repræsentanter i selskabet har et ønske om at deltage i afdelingernes møder så de har en dybere viden når de sidder oppe i selskabet.

PJ beretter om udlicitering af snerydning. Dette har været oppe i selskabet. Da dette blev ønsket, har HB skrevet til Kris K. at det er et ønske og det godt må sættes i gang. Der bliver stillet spørgsmål til om dette kun bliver for grantoften eller om det skal være rundt i områderne i fællesdriften. AH for- tæller at det er normalt at hver afdeling har sit.

PJ beretter er der endelig er kommet en ibrugstagelsetillades fra Kommunen, så de nye lejligheder kan lejes ud. Der bliver spurgt om man skal ændre værelserne til 1-værelses ungdomsboliger, så der kommer penge ind i henhold til huslejdekroner. Dette er noget der skal ned i salen til et afdelings- møde hvis der skal ændres til ungdomsboliger. Bestyrelsen vil tage dette op på et senere møde for at debattere og udarbejde et oplæg til et afdelingsmøde i salen.

Valg til BAB’s repræsentantskab.

Heidi A
John
Allan
Bettina
Jeannie
Martin
Alex
Rasmus
Kjeld
Irene

2.2 Forretningsudvalget/Formanden

Orientering:

Forretningsordenen.
Bente har printet en Forretningsorden. Den bliver underskrevet i aften.
HB ønsker at der skal ændres i forretningsordenen under valghandling. Der skal stå i den kom- mende forretningsorden af kandidaterne skal motivere for deres opstilling. Der vil kommen en konkret skrivelse på dette.

MM siger at hun gerne vil gå i salen og stille forslaget til ændringen.

Bestyrelsesmedlemmer fortæller uafhængigt af hinanden af beboerne har henvendt sig omkring deres utilfredshed.

Bestyrelsen skal blive enige om hvilket set up der skal være omkring kommende afdelingsmø- der. Dette skal gennemarbejdes fra bestyrelsen hurtigst muligt.

Aktive fællesskaber.
Der er aktiv fællesskabsdag på Comwell i Køge 28/10 10:30-16:00. Tilmelding skal ske på mail til formand (HB)

Boligsocial strategi.
Kommunen afholder høring om boligsocial strategi onsdag d. 13.10.23.

Samarbejde med SSP.
HB har haft møde med Mohammad fra SSP. Han har mange gode ide?er og input så kan være attraktive for vores unge. Der bliver snakket om et netværks møde hvor der vil være deltagelse fra bestyrelse, fritidsklubben, kirken og fodboldklubben med henblik på et fremtidigt lokalt sam- arbejde. SSP har fået bevilliget penge til lommepengeprojekt i Grantoften. Hvad de unge skal hjælpe til med skal klarlægges på dette netværksmøde.

Muhammad fortæller er der er blevet roligere i området.

Velkomstseminar v. Steen Hingebjerg i dybet/selskabslokale. (Hvad vil det sige at være beboerdemokrat).
Seminaret er aflyst.

Der vil kommet et nyt seminar d. 24.10.23. HC (DAB) vil sende invitation ud snarest.

3.0 UDVALGENE.

3.1 Miljø og Teknikudvalget.

Orientering af formand:

Parkeringspladser – PJ fortæller om ønskerne med parkeringspladser. Der er en igangværende proces om at finde den bedste løsning. Dette er under udarbejdelse.
Der er et ønske om at sætte parkeringsforhold på et langtidsbudget over 30 år.
Parkeringsudvalg består af: PJ, AP & RG.

Garagerne mellem gård 9 og gård 11 trænger til at bliver repareret. Dette er blevet sendt videre til driften.

Der er en beboer fra gård 8 der gerne vil opsætte et prøvehegn (fønslevhegn). Dette har bestyrelsens godkendt og så vil alt blive noteret til fremtidige opsætning af samme type hegn (mål, farvekoder mm.). Hvis man vil rive sin hæk op på forstykket eller ønsker at opsætte hegn i haven, skal man søge om tilladelse ved kontoret

3.2 Beboerhusudvalget

Orientering af formand:

Der har været afholdt møde hvor udvalget gerne vil afholde efterårs arrangementer og ture der skal søges om i Grantoftens Forum.

Alle hverdage er besat af brugergrupper.

Beboerhusudvalget vil gerne spørgere om Informationsudvalget har lyst til at være med til at arran- gere halloween mellem blok 2 & blok 3. beboerhuset ønsker at spørger om frivillige til opsætning, nedtagning og ”skræmmere”.
Dette har informationsudvalget takket ja til.

Beboerhuset er utilfredse med at der ikke bliver gjort rent. Det kan ikke være rigtigt at man selv skal gøre hovedrent i huset.

Man arbejder på at slå aktiviteter sammen ovre i selskabslokalet så man sparer penge på rengøring så man kan bruge dem på andre vigtige ting som ture og arrangementer.

Udvalget vil gerne have bogstaverne fra det gamle hus over ved det nye, dette tager PJ med over til driften.

3.3 Informationsudvalget

Orientering af formand:
IH undskylder for ikke at have sent udvalgs referat ud.

Der er et nyhedsbrev på vej. Nyhedsbrevet forventes udsendt onsdag eller torsdag i denne uge. Udvalget skal snart i gang med at lave bladet for oktober.

3.4 Genbrugsen

Orientering:
SM orienterer at det går godt. Der er gang i salget.

1.kvartal er der solgt for 13.652,00kr.
PJ fortæller at man går videre med bogstaverne fra den gamle genbrugsbutik over til den nye. Dette inkluderer også rampen ude ved indgangen. Derudover ønsker man også matteret folie på vinduerne.

4.0 KU (Klubbernes Udvalg).

Valg til repræsentanter til KU.
På nuværende tidspunkt sidder Irene og Sanne som repræsentanter fra bestyrelsen.
De to fortsætter.

5.0 Juletræsfest 2023.

Juletræs udvalg.
Juletræsfesten er d. 02.12.23.
Der skal laves et ad-hoc udvalg til dette som står for alt det op til festen.

Udvalget består af:

Irene Hansen
Heidi Bach
Martin Jensen
Jeannie Stjernesø
Bettina Krogh
Sanne Magaard

Der bliver indkaldt til et møde angående indkøb osv.

6.0 Eventuelt

Der bliver spurgt til kommunikation udadtil. Vi snakker om at man fremadrettet skal lægge det op på informationssiden.

7.0 Kontortid.

Ingen kontortid.

åben del slutter: 21:05


Download:

Referat-afdelingsbestyrelsesmode-11-september-2023.pdf