Referat af ekstraordinært afdelingsmøde d. 25. januar 2024

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde afholdt

Torsdag den 25. januar 2024 kl. 19.00

Referatet er indskrevet med fed skrift under de enkelte dagsordenspunkter. Tilstede på mødet var repræsentanter for 113 boliger.

Dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent

Heidi Bach bød velkommen og bad mødet godkende, at Zaki Haji fra Unopark og Henrik Christiansen fra DAB deltog i mødet. Gæsternes deltagelse blev godkendt.
Afdelingsbestyrelsen foreslog afdelingsbestyrelsens næstformand Palle Jacobsen som dirigent. Palle blev valgt.
Palle Jacobsen konstaterede, at afdelingsmødet var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtigt.

2. Valg af stemmeudvalg og referent

Jasmyn GP 22, Hylia GP 166, Alice Rasmussen BV 265 blev valgt. Henrik Christiansen blev valgt som referent.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

4. Godkendelse af forretningsorden

Forretningsorden for afdelingsmødet blev godkendt.

5. Forslag om ændring i parkeringsregler og betingelser. (Ændring af ordensreglement.)

Det er desværre på nogle tidspunkter vanskeligt at finde parkeringspladser til biler i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen vil derfor gerne foreslå en række tiltag, som vi håber, kan tage det værste af presset. Sideløbende arbejder vi på andre muligheder, hvis de tiltag, vi foreslår nu, ikke er tilstrækkelige.

A. Forslag om parkeringstilladelser, gæstebilletter og tidsbegrænsning.

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at parkering på Grantoftens arealer kun skal være muligt for biler ejet af beboere i Grantoften. Dog skal det være muligt for beboere at udstede et antal gæsteparkeringstilladelser til besøgende hver måned, ligesom det skal være muligt at parkere op til 3 timer med korrekt indstillet P-skive. Biler, stillet til rådighed af arbejdsgiver, kan få parkeringstilladelse mod, at der fremvises en erklæring fra arbejdsgiver om, at bilen er til rådighed for kørsel mellem hjem og arbejdsplads/arbejdspladser for en beboer i Grantoften.

Parkeringstilladelser for beboere og gæsteparkering etableres som udgangspunkt via en app til mobiltelefonen. For beboere, som ikke har en smartphone eller er fritaget for digital post, findes der en anden løsning.

Formålet med forslaget er at få fjernet biler fra personer, som bor i andre boligafdelinger eller kolonihaver samt at forhindre, at håndværkere, som arbejder i andre boligområder, benytter Grantoften som parkeringsbase. Alt sammen for at få bedre plads til vores egne biler. Gæsteparkering og parkering med P-skive skal gøre det muligt at have gæster både i kortere og længere tid.

Hvis forslaget vedtages, vil følgende tekst bliver indsat i ordensreglementet:
- Parkering max tilladt i 3 timer med korrekt indstillet p-skive.
- Øvrig parkering kun tilladt med gyldig parkeringstilladelse eller gæstetilladelse.
- Parkering forbudt for køretøjer med tilladt totalvægt på over 3.500 kg.
- Parkering kun tilladt i afmærkede p-båse.
- Parkering af trailer og campingvogne kun tilladt i aflåste p-båse.
- Hver husstand har mulighed for at udstede op til 18 gæsteparkeringstilladelser af 24 timers gyldighed hver kalendermåned.

”Parkering max tilladt i 3 timer med korrekt indstillet P-skive”
Beboernes gæster kan være på besøg i 3 timer uden brug af gæstetilladelser.
Udefrakommende kan benytte sig af vores parkeringspladser i max. 3 timer. For længere tid på matriklen skal de benytte sig af gæstetilladelse.

”Øvrig parkering kun tilladt med gyldig parkeringstilladelse eller gæstetilladelse”
Køretøjer tilhørende nærområdet som normalt parkerer natten over på vores parkeringspladser, vil nu få afgifter. Vi regner med, at dette skaber flere ledige parkeringspladser, da vi kun har vores egne beboere og deres gæster på matriklen over længere tid.

Skilt som gengivet i bilag 1 opsættes på parkeringspladserne. Ordningen er omkostningsfri for afdelingen. UnoPark, som i dag foretager parkeringskontrol i afdelingen, dækker udgiften til skiltene og opsætning.

Ordningen træder i kraft den 1. april 2024.

Alex Petersen og Zaki Haji gennemgik og begrundede afdelingsbestyrelsens forslag.
Der var debat om forslaget, dets konsekvenser og andre muligheder for løsninger.

Trailerparkering og campingvognsparkering blev diskuteret. Palle Jacobsen oplyste, at parkeringspladser til campingvogne og trailere var besluttet på et afdelingsmøde og derfor kun kan ændres på et afdelingsmøde.

Placering af flaskecontainere etc. samt placering af byggeplads i forbindelse med helhedsplanen blev også debatteret.

Ved skriftlig afstemning blev forslaget om indførelse af parkeringstilladelser godkendt med 131 stemmer for, 78 i mod og 3 ugyldige stemmer.

B. Forslag om parkering af firmabiler på særlige områder

Der indrettes særlige områder til parkering af erhvervskøretøjer med parkeringstilladelse, gæstebillet eller korrekt indstillet p skive. Erhvervskøretøjer må kun parkeres i disse områder. Områderne placeres både i rækkerne og ved blokkene. Undtaget herfra, er håndværkere, som udfører opgaver for Grantoften.

Hvis forslaget vedtages, vil følgende tekst bliver indsat i ordensreglementet:

Særligt for parkeringspladser med erhvervs-indregistrerede køretøjer:
- Parkering af erhvervs-indregistrerede køretøjer er kun tilladt i de særligt opmærkede områder.
- Parkering max tilladt i 3 timer med korrekt indstillet p-skive.
- Øvrig parkering kun tilladt med gyldig parkeringstilladelse eller gæstetilladelse.
- Parkering forbudt for køretøjer med tilladt totalvægt på over 3.500 kg.
- Parkering kun tilladt i afmærkede p-båse.

Skilt, som gengivet i bilag 2, opsættes på parkeringspladserne med ladestandere. Ordningen er omkostningsfri for afdelingen.

Ved håndsoprækning blev forslaget om særlige parkeringsområder for erhvervskøretøjer forkastet.

C. Forslag om at ladestandere forbeholdes el- og hybridbiler under opladning.

Flere beboere med el- eller plug-in hybridbiler oplever, at parkeringspladserne med lade-standere er optaget af benzin eller dieselbiler. Det foreslås derfor, at disse pladser forbeholdes el- og hybridbiler under opladning.

Hvis forslaget vedtages, vil følgende tekst bliver indsat i ordensreglementet:

Særligt for parkeringspladser med ladestandere:
- Parkering alle dage fra kl. 07.00 til 22.00 på el-ladepladser kun tilladt for el- og hybridbiler under opladning.
- Parkering kun tilladt med gyldig parkeringstilladelse eller gæsteparkeringstilladelse.
- Parkering kun tilladt i max. 4 timer med korrekt indstillet parkeringsskive.
- Parkering øvrige tidsrum kun tilladt for el eller plugin hybridbiler.
- Parkering kun tilladt i afmærkede p-båse.

Skilt, som gengivet i bilag 2, opsættes på parkeringspladserne med ladestandere. Ordningen er omkostningsfri for afdelingen.

UnoPark, som i dag foretager parkeringskontrol i afdelingen, dækker udgiften til skiltene og opsætning. Ordningen træder i kraft den 1. april 2024.

Tidsrammer og principper for hvornår elbilerne skulle flyttes blev debatteret.

Der blev fremsat ændringsforslag om at kl. 22 skulle ændres til kl. 24.

Der blev fremsat forslag om, at beboere med natarbejde skal have dispensation for kravet om 4 timers parkering i dagtimerne.
Forslaget blev sat til afstemning i sin oprindelige form, dog med den ændring, at kl. 22 blev ændret til 24. Ved håndsoprækning blev forslaget vedtaget.

Dirigenten vurderede umiddelbart, at forslaget om eventuel dispensation for tidsbegrænsningen for beboere med natarbejde kunne behandles. Imidlertid blev der under debatten fremsat yderligere ændringsforslag, f.eks. at aftenarbejde o.l. også skulle omfattes af en dispensation, hvorfor dirigenten vurderede, at der reelt ikke var tale om ændringsforslag, men nye forslag. Dirigenten henviste derfor til, at forslagsstiller kunne fremsætte dem på det ordinære afdelingsmøde, som afholdes i august måned 2024.

Vedtagelsen af det oprindelig forslag, med ændring af klokkeslæt fra kl. 22 til 24 er derfor vedtaget.

Zaki Haji fra UnoPark vil på mødet kunne besvare spørgsmål om reglerne, deres fortolkning og om, hvordan parkeringstilladelserne fungerer.

6. Tak for i aften

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.

Mødet blev afsluttet klokken 20.50

Heidi Bach
Formand

Palle Jacobsen
Dirigent

Henrik Christiansen
Referent


Download:

Referat_ekstraordinaert_afdelingsmode_25_januar_2024.pdf