Referat af afdelingsbestyrelsesmøde 8. februar 2024

Afdelingsbestyrelses møde d. 8/2-2024 kl. 19.00

Mødet blev holdt i Dybet

Afdelingsbestyrelsen: Heidi Bach (HB) (Formand)
  Palle Jacobsen (PJ) (Næstformand)
  Irene Hansen (IH)  
  Rasmus Garder (RG)  
  Jeannie Stjernesø (JS)  
  John Jacobsen (JJ)  
  Bettina Krogh (BK)  
  Alex Petersen (AP)  
  Heidi Andersen (HA)  
  Kjeld Johansen (KJ)  
  Martin Jensen (MJ)  
     
Suppleanter: Sanne Magaard (SM)  
  Allan Hausmann (AH)  
  Malene Malta (MM)  
     
Referent: Malene Malta (MM)  
     
Ordstyrer: Palle Jacobsen (PJ)  
     
Afbud:    
     
Kontortid: Alex Petersen (AP)  

1.0 GODKENDELSE AF REFERATER.

Godkendelse af referater fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 7/12 2023 + 11/1 2024.

Referaterne er godkendt

1.1 DAB ved Ole Jacobsen, Pia Jeppesen og Henrik Christiansen aktionsliste

Bestyrelsesmødet startede med besøg af Ole, Pia og Henrik fra DAB, som præsenterede den aktionsliste, der er udarbejdet i samarbejde med Selskabet.

Der er flere elementer i denne liste. Opgaver, som selskabsbestyrelsen har sat på, og derudover er der sat ansvarlige på de forskellige opgaver. På listen var bl.a. at få ansat en ny ejendomsleder og en ny varmemester, og det er allerede lykkedes.
Der er ønske om, at der bliver ansat en ejendomsmesterassistent. Dette får ejendomsleder Dan selv lov til at stå for, for at finde en hvor samarbejdet spiller.

Der har været besøg af arbejdstilsynet, og de få påbud, der kom, blev hurtigt løst.

På listen er også bedre ind- og udflytning, og det vil der også blive sat ind på. Der er bl.a. flere folk der kan syne, og der har været kurser i hvordan, den bedste ind- og udflytning skal se ud.

Nyt ejendomskontor – der skal findes en ny løsning på et fremtidigt ejendomskontor. Man kigger i øjeblikket på forskellige løsninger.

Der har været efteruddannelse og kurser til personalet for at styrke fælles mål og arbejdsgange. Dette skal munde ud i muligheden for at åbne op for mere fysisk fremmøde.

Dan er i gang med at udarbejde en oversigt over Bentes (tidligere bestyrelsessekretær, nuværende projektkoordinator) opgaver.

Vagtordning – på nuværende tidspunkt har Grantoften abonnement hos Falck og det har man tænkt sig at lave en gennemgang af, da man har hørt at beboerne modtager dårlig service. Der opfordres til, at hvis man har haft en dårlig oplevelse med Falck, skal man skrive sine eksempler med dato og tidspunkt til Pia Jeppesen fra DAB pjn@dabbolig.dk

Helhedsplanen i rækkehusene – Det forventes, at der er et skema B klar engang i 2024. Det er en 1. prioritet på aktionslisten.

Væggelus – der har været gennemgang af et flertal af opgangene, og man fandt en lejlighed, der stadig var lidt plaget. Samtlige lejemål med angreb er nu blevet udbedret.
Boliger i det gamle hotel – de står til udlejning nu, men der har været vandskader nede i rækkerne, og nogle lejligheder er midlertidigt brugt til genhusning.

Priser på nye køkkener – Priserne er steget, vi har fået godkendelse af Ballerup Kommune på køkken på 70.000,00 Kr. men Kvik er vendt tilbage og sagt at de ikke kan lave køkkener for mindre end 75.000,00 Kr. Der skal laves en ny pulje til køkkener. Dette skal i udbud.
Udskiftning af stigestrenge i blokkene. Der er udarbejdet et prisoverslag af OJ Ingeniører A/S. Prisoverslaget lyder på 50.000.000 kr.

Udskriften af forsyningsledninger i rækkehusene er også blevet udarbejdet. Prisen på dette lyder på 55.000.000 kr.
Dørtelefoner i Platanbuen – dette er i gang med at blive undersøgt, så man kan finde ud af, om der er noget ,der skal laves, eller om det skal skiftes helt.

2.0 ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER.

2.1 Selskabet

Orientering:
Ikke yderligere end punkt 1.1.

2.2 Forretningsudvalget/Formand

FU har indkaldt ejendomsleder Dan og varmemester André til et møde, hvor planen er at forventningsafstemme fremtidigt samarbejde.

FU har sagt til DAB, at de VIL have en dag med personlige henvendelser på kontoret.

FU har fået en del henvendelser angående budgetter fra klubberne. FU har godkendt Bøtø feriekoloni. Der er kommet regnskaber for juletræsfesten, og vi har afholdt en stor fest men har stadig sparet 10.000 kr. Der er spørgsmål til detaljer i regnskabet, så HB vil spørge Bente, om det kan blive sendt ud til den resterende bestyrelse.

3.0 UDVALGENE.

3.1 Miljø og Teknikudvalget.

Orientering fra formand: Formanden undskylder, at referatet er kommet lidt sent ud.
Er der spørgsmål til referat?
Der er blevet debatteret i forhold til opgavelisten, hvad der er vigtigst. Der er nogle uenigheder omkring nogle ting og vigtigheden af disse.

3.2 Beboerhusudvalget

Orientering fra formand: Sommerkolonien til Bøtø er godkendt, og der er 22 tilmeldinger. Udvalget vil forsøge at inkludere de andre afdelinger i BAB, når der afholdes arrangementer og ture -dog med hovedprioritet af Grantoftens beboere.
Er der spørgsmål til referat?

3.3 Informationsudvalget

Orientering fra formand: Der planlægges at lave et blad snarest. Det er aftalt, at beboere kan hente beboerblade i centeret. Derudover bliver det lagt hjemmesiden, og på måske også Grantoftens informationsside (Facebook).

Er der spørgsmål til referat? Der bliver spurgt til, hvem der styrer Grantoftens hjemmeside, fordi det ønskes, at den bliver opdateret. Der bliver også forslået, at udvalget på informationssiden, kan lægge linket op til Grantoftens hjemmeside.

3.4 Genbrugsen

Orientering: Der bliver åbnet d. 04/03. Det er til stor frustration, at butikken ikke får lavet hverken rampe eller lys.

4.0 KU (Klubbernes Udvalg).

Der har været afholdt generalforsamling.
Der bliver afholdt åben klubdag 2. marts, hvor alle klubber skal holde åbent. Pensionistklubben er i egne lokaler.
Det er blevet påpeget, at alle klubber skal afholde generalforsamling og aflevere medlemslister.

5.0 EVENTUELT.

Der bliver spurgt ind til, hvad der blev af det økonomiudvalg, der har været på tale længe. Be-styrelsen er enige om, at det er noget den gerne vil arbejde videre på. Der bliver forslået, at det kunne være formændene fra de stående udvalg.

6.0 KONTORTID

Der var 2 henvendelser.

Åben del sluttede: 21:51


Download:

01_Referat_afdelingsbestyrelsesmode_8_februar_2024.pdf