Referat af afdelingsbestyrelsesmøde d. 7/3-2024

Afdelingsbestyrelsesmøde d. 7/3-2024 kl. 19.00

Mødet blev holdt i Dybet

Afdelingsbestyrelsen: Heidi Bach (HB) (Formand)
  Palle Jacobsen (PJ) (Næstformand)
  Irene Hansen (IH)  
  Rasmus Garder (RG)  
  John Jacobsen (JJ)  
  Bettina Krogh (BK)  
  Alex Petersen (AP)  
  Heidi Andersen (HA)  
  Kjeld Johansen (KJ)  
  Martin Jensen (MJ)  
     
Suppleanter: Sanne Magaard (SM)  
     
Referent: Heidi Andersen (HA)  
     
Ordstyrer: Palle Jacobsen (PJ)  
     
Afbud: Malene Malta (MM)  
  Jeannie Stjernesø (JS)  
  Allan Hausmann (AH)  
     
Kontortid: Bettina Krogh (BK)  

1.0 GODKENDELSE AF REFERATER.

Godkendt med det forbehold, at de 2 fjernede punkter på Miljø og Tekniks liste, nævnt ved sidste bestyrelsesmøde, kommer tilbage på listen.

2.0 ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER.

2.1 Selskabet

Orientering:
Der er møde i juni, hvor der bl.a. skal vælges ny formand.
Hvem vi stiller med skal på et pkt. på et møde til april.

2.2 Forretningsudvalget/Formand

Markvandring afholdt for parken 5 marts med Henrik Christiansen, Niclas og Dan. Det var en god oplevelse og med en masse punkter.
Visionsmøde for BAB og samdriften afholdt for repræsentantskabet. De andre formænd var positive over vores informationsgruppe på Facebook.
DAB har indkaldt til dialogmøde omkring drift, som Irene, Jeanne og Alex deltager i, muligvis også Heidi Bach.
Stadig udfordringer med parkeringsreglerne ved sekundære brugere o.a.
Der undres over manglende referater fra FU-møderne. Fremover skal der laves referater for FU, som opdeles i åbent og lukket del.
Bestyrelsen ønsker der kommer en til at skrive vores referater for bestyrelses- og FU-møder.
Dybet udlånes til centerforenings generalforsamling. Heidi Bach deltager.

3.0 UDVALGENE.

3.1 Miljø og Teknikudvalget.

Orientering af formand:
Referat mangler.
De 2 manglende punkter kommer tilbage på listen over udestående opgaver til ejendomskontoret.
Indkommet forslag om campingparkering ved materialegården.
Forslag om automatisk tænd/sluk i cykelkældre og kældergange. Da de er selvbetalte over solcellesystemet afvises dette.
Økonomi for seminar for miljø og teknikudvalget.
Sætningsskade på materialegården.
Genbrugsbutikkens arealer genovervejes.
Yderlige mulige issues; lade standerne lader langsomt. Der skal tages kontakt Henrik Christiansen ang. Clever.
Der rykkes for reparation af tagrender på carportene.
Materialegården er midlertidigt snedkerværksted for at udbedre brandskade. Den gamle Spars lokaler bruges til rengøring/renovering af materialegårdens udstyr.
Der tages kontakt til Nordtec ang. dialog omkring oprettelse af ladestandere i maskin/motorgården.
Der ønskes afklaring på om der må være indtægter på parkeringsafgifter.
Det konstateres at renovationslastbilerne kører for stærkt på brandvejen.

3.2 Beboerhusudvalget

Orientering af medlemmer:
Det skal søges legater til udgifter til nye tiltag, samt afholdelse af events i Grantoften.
Der er flere i bestyrelsen, der gerne vil være med til at afholde sommerfest.
Der skal være en klar plan for afholdelsen til næste møde. Da andre også er interesserede, starter disse det indledende arbejde. Der kan søges boligsociale midler.

3.3 Informationsudvalget

Orientering af formand:
Referat mangler.
Beboerbladet er kun trygt i 500 eksemplarer modsat før 1.400. Dette giver en stor besparelse på budgettet.
Der startes et nyt blad i april.
Jeannie og Irene har været på boligmesse, som kunne have været godt for miljø- og teknikudvalget.
4 april er der klimamøde på kommunen. Irene deltager.

3.4 Genbrugsen

Orientering:
Genbrugsbutikken er genåbnet.
Brandtilsynsrapport er fremsendt. Brandvej på 1,3 m. etableres, så krav opfyldes.
Loftsplader udskiftes.
Lampe og rampe er fortsat ikke lavet og ejendomskontoret blev rykket pr. brev 4. marts d.å, da det er en driftssag.

4.0 KU (Klubbernes Udvalg).

Klubdagene gik godt. Der kom ca. 70 til klubdagene.
DAB afholder Petanque-stævne i Solrød 22. juni for afdelingernes beboere.

5.0 Reg. af brandvej

Heidi A har kontaktet kommunen, som har ændret registreringen af brandvejen til nu at starte ved Grantofteparken 2 fra før Grantofteparken 38-40.
Stort ønske om skilte på også starten af brandvejen
Brandvejskilt fornyes
Yderligere oplyses det, at Falck har den fornødne adgang til brandvejen. Det er et teknisk check hos Falck, der giver adgangen.

6.0 Kontortid

4 henvendelser;
Platanbuen ang. dørtelefonerne, der ikke virker.
Nettos belysning mangler. Der kører unaturligt meget trafik om aftenen.
Manglende lys i hundegården ved blok 3.
Bekymring for overbo.

7.0 Eventuelt

Endnu en hændelse i vaskeriet, hvor en gruppe unge har været samlet inde.
Yderligere har en gruppe har været inde i forgangen til dybet.
Blok 2 har ikke fået varmeregnskab endnu, samt mange i rækkerne.
Der er problemer med a-conto-beløbets størrelse. Dette skal sættes af beboeren, ikke DAB.
Midlertidige kameraer i buen ved Platanbuen og kælderrum er endnu ikke sat op.
Hærværk på Grantofteparken-skiltet ved Ågerupvej skal udbedres.
Dan og Andre inviteres med til næste bestyrelsesmøde.

Åben del slutter: kl. 21:44


Download:

Referat_afdelingsbestyrelsesmode_24_marts_2024.pdf