Referat af afdelingsbestyrelsesmøde 4. april 2024

Referat af afdelingsbestyrelse møde d. 4. april 2024 kl. 19.00

Mødet blev holdt i Dybet

Afdelingsbestyrelsen: Heidi Bach (HB) (Formand)
  Palle Jacobsen (PJ) (Næstformand)
  Irene Hansen (IH)  
  Rasmus Garder (RG)  
  Jeannie Stjernesø (JS)  
  John Jacobsen (JJ)  
  Bettina Krogh (BK)  
  Heidi Andersen (HA)  
  Kjeld Johansen (KJ)  
  Martin Jensen (MJ)  
     
Suppleanter: Sanne Magaard (SM)  
     
Ejendomsleder: Dan Kenneth Levin Hansen
(Deltagelse fra kl. 19 til 20.30)
 
     
Referent: -  
     
Ordstyrer: Palle Jacobsen (PJ)  
     
Afbud: Alex Petersen (AP)  
  Malene Malta (MM) (suppleant)
  Allan Hausmann (AH) (suppleant)
     
Kontortid: Palle Jacobsen (PJ) & Heidi Bach (HB)  

1.0 GODKENDELSE AF REFERATER.

Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 7/3-2024
Referat godkendt. M & T skal sætte de 2 punkter tilbage på listen.

2.0 ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER.

2.1 Selskabet

Orientering:
Lisbeth er trådt ud af selskabsbestyrelsen, da hun er fraflyttet Grantoften.
Hagen sidder som formand indtil valget i juni.
Heidi Andersen går ind i bestyrelsen som suppleant for Lisbeth.

2.2 Forretningsudvalget/Formand

Parkering
Der er lavet en underskriftsindsamling mod beslutningen om, at det kun er primære brugere af køretøjer, der kan få parkeringstilladelse. Der er 415 underskrifter. De er sendt ind til Henrik i DAB.
Zaki fra Unopark har forespurgt, hvor mange der er registreret i App’en. 1273 biler er der, og 124 firmabil er registrerede med attester.
Vi regner med, at der kommer et punkt på dagsordenen om sekundære brugere til det ekstraordinære afdelingsmøde, hvis DAB når at godkende underskriftindsamlingen.

Center
Der har været en forespørgsel på den tidligere Bazar butik. En taske og tøjbutik som FU har godkendt.
Dan undersøger, om der ved de døre, som kan tvinges åbne, kan monteres en gitterport. Så vi sikrer Centeret bedst muligt.

Kontor
Det blev besluttet af dankortterminalen bliver på kontoret.

Ny mail til bestyrelsen
Der er oprettet en ny bestyrelsesmail, som Heidi Bach står for:

afdelingsbestyrelsen@grantoften.dk

Denne mail skal bruges til alle skriftlige henvendelser til bestyrelsen.

Mail vedr. driften skal forsat sendes til kontorbab@boligafdeling.dk.

Heidi Bach har fået en telefon som kan bruges til vigtige opkald til beboerne.
Ydermere bliver alle bestyrelsens telefonnumre i beboerbladet fjernet. Og mails på hjemmesiden fjernes også.

Der er ikke delt referater fra FU-møder.

3.0 UDVALGENE.

3.1 Miljø og Teknikudvalget.

Orientering af formand:
Markvandring var givtig, og det er synligt, at der sker en masse i marken.
Dan informerede om, at han er i dialog med Post Nord omkring farthastigheder ved gården langs Nordstien.
Det grønne team får et beskæringskursus d. 9. april 2024.

Er der spørgsmål til referat?
Der er ikke noget referat, da der ikke har været holdt noget møde.

3.2 Beboerhusudvalget

Orientering af formand:
Beboerne synes ture er for dyre. Beboerhuset vil prøve at få sænket prisen til 25 %.
Og måske prøve at styre størrelsen på busser, så turene kan blive til noget.
De andre afdelinger i BAB er kontaktet vedr. turene. De får dog ikke gavn af tilskuddet.
De er forlydender, om at det ikke er acceptabelt at invitere de andre afdelinger. Bente og Hen-rik undersøger, om dette er korrekt.
Påskebanko var lidt kaotisk, og der skal flere hænder til oprydning. Måske skal man lave en
bedre planlægning af, hvem der laver hvad ved alle arrangementer.
Talt med Michael Wulff om at søge legater til sommerfest.
Der blev talt lidt om sommerfest tilbage. Dette skal planlægges og budgetteres.
Hvis der søges iflg. Paragraf 18 ved kommunen, kan der ikke søges ved Grantoftens Forum.

3.3 Informationsudvalget

Orientering af formand:
Alle bestyrelsen tlf. numre fjernes fra beboerbladet, samt mails på hjemmesiden.
Der er et beboerblad på vej.

3.4 Genbrugen.

Orientering:
Mangler stadig nyt fra DBI om tilladelse til at tage området udenfor bestyrelseslokalet i brug.

3.5 Økonomiudvalg.

Orientering:
Mangler dato for 1. møde

4.0 KU (Klubbernes Udvalg).

Der afholdes møde med klubber og banko d. 11/4-2024
På møde med centerforening d. 10/4-2024 kl. 19.00 informerer Heidi og Palle om gitter ved døre samt bestyrelsens overvejelser omkring vagtordning.

5.0 Markvandring.

Alle har fået noget givtigt ud af markvandringen. Der blev snakket om meget.
I 2025 laves en rigtig rapport af markvandringen så der kan blive fulgt op på tingene.
Bettina prøver at lave et overblik fra den i år. Samt sende en kopi af den, der bliver brugt i Hørsholm.

Dan informerede om at der allerede er indkøbt nye skraldespande. Og at der kommer fodhegn op i form af stålbøjler ved Gårdene langs Nordstien. Bænke er lavet i legegaden, nogle af de mest slidte bliver skiftet ud til komposit. Københavnerbænkene langs p-pladser i GP bliver slebet og lakeret igen. Det undersøges, om der er resurser til at få det lavet ude i byen.
Budgetpenge til renovering af legegade, henlægges til efter Helhedsplanen i GP er færdig.

Overdækninger mellem blokkene skal have tag på. Det undersøges med pris på stålplader.
Lamper ved overdækninger bliver til fuld lys i stedet for halvt.
Det blev besluttet, at der skal oprettes en forsikring på stikledninger.
Og den på glas og kumme opsiges.

6.0 Nationalmuseum

Hjælpecafe.
FU har godkendt, at der må opsættes billeder og plakater samt en værkstedsvogn.
Der skal bruges frivillige til værkstedsvognen. Kjeld har meldt sig, Bente får info.
Kontakt til tovholder, for mere info, om hvor længe der skal være nogen.
Beboerhuset tager det med som et punkt til deres næste møde.

7.0 Eventuelt.

Foreløbig udkast til ansøgning til Kommunen om Boligsociale Midler er godkendt af FU.
Sundhed og tryghed skal være punkt på næste bestyrelsesmøde.

8.0 Kontortid

1 henvendelse

Åben del sluttede: kl. 21.20


Download:

Referat_afdelingsbestyrelsesmode_4_april_2024.pdf