Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde 7. maj 2024

Indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag d. 7. maj 2024 kl. 19.00 i grantoftecenterets sal

med følgende dagsorden

 1. Velkomst og valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg og referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Godkendelse af forretningsorden
 5. Forelæggelse af regnskab for 2023
  Regnskabet udviser et overskud på i alt 134.002 kr. Overskuddet er primært anvendt til dækning af tidligere års underskud. Sammendrag af regnskabet er vedlagt. Det fulde regnskab kan fås ved henvendelse til ejendomskontoret.
  Regnskabets hovedpunkter gennemgås på mødet.
 6. Forslag om ændring/præcisering af parkeringsregler
  På afdelingsmøder den 25. januar blev det vedtaget, at der skal udstedes parkeringstilladelser til biler ejet af beboere i Grantoften.
  Det foreslås, at reglerne ændres/præciseres således, at parkeringstilladelser også kan udstedes til biler, hvor beboere, som er registreret som enten primær eller sekundær bruger.
  Forslaget fremsættes på dette møde, da mere end 25 % af husstandene i afdelingen har skrevet under på, at de ønsker forslaget fremsat. Forslagsstiller: Helle Kristine Andersen, GP 104.
 7. Tak for i aften

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen


Download:

Indkaldelse_ekstraordinaert_afdelingsmode_7_maj_2024.pdf