Referat af afdelingsmødet d. 7 maj 2024

Referat af afdelingsmøde tirsdag d. 7. maj 2024 kl. 19.00 i grantoftecenterets sal med følgende dagsorden

1. Velkomst og valg af dirigent

Referat: Formand Heidi Bach bød velkommen og foreslog Steen Hingebjerg (DAB) som dirigent. Steen Hingebjerg blev valgt

2. Valg af stemmeudvalg og referent

Referat: Steen Hingebjerg blev valgt som referent og 3 repræsentanter fra ejendomsfunktionen blev valgt som stemmeudvalg sammen med dirigenten.

3. Godkendelse af dagsorden

Referat: Dagsorden blev godkendt.

4. Godkendelse af forretningsorden

Referat: Forretningsorden blev godkendt.

5. Forelæggelse af regnskab for 2023

Regnskabet udviser et overskud på i alt 134.002 kr. Overskuddet er primært anvendt til dækning af tidligere års underskud. Sammendrag af regnskabet er vedlagt. Det fulde regnskab kan fås ved henvendelse til ejendomskontoret.

Regnskabets hovedpunkter gennemgås på mødet.

Referat: Steen Hingebjerg gennemgik kort regnskabet for 2023. Efter nogle spørgsmål blev regnskabet taget til orientering.

6. Forslag om ændring/præcisering af parkeringsregler

På afdelingsmøder den 25. januar blev det vedtaget, at der skal udstedes parkeringstilladelser til biler ejet af beboere i Grantoften.

Det foreslås, at reglerne ændres/præciseres således, at parkeringstilladelser også kan udstedes til beboere med adresse i Grantoften, der er registrerede som sekundære ejere eller brugere af et køretøj. Dette skal fremgå af registreringsattesten.

Forslaget fremsættes på dette møde, da mere end 25 % af husstandene i afdelingen har skrevet under på, at de ønsker forslaget fremsat. Forslagsstiller: Helle Kristine Andersen, GP 104.

Referat: Forslaget blev godkendt.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen


Download:

Referat-afdelingsmodet-7-maj-2024.pdf