Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde den 3. april 2014

Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 3. april 2014

René Vinding har rettet henvendelse i afdelingsbestyrelsens kontortid den 6. marts 2014, idet han ønskede oplysninger om tilskud til diverse formål i perioden 2009 – 2013. René Vinding har fået svar på sine spørgsmål fra den 6. marts og svar på spørgsmål på en efterfølgende henvendelse. Da René Vinding ikke var tilfreds med afdelingsbestyrelsens svar, var han inviteret til at deltage i mødet, så han kunne uddybe, hvad det egentlig var, han ville vide. På spørgsmål fra afdelingsbestyrelse oplyste René Vinding, at han var interesseret i, hvilke beløb der er givet i tilskud til hvilke formål og at afdelingsbestyrelsen kunne være ligeglade med, hvad han skulle bruge oplysningerne til. René Vinding ønskede tallene specificeret. Jette Fesner forklarede proceduren for bevilling af tilskud og oplyste, at det er forskellige der søger. Jette Fesner opremsede bevillingerne for 2013. René Vinding oplyste, at han vil se, om tilskuddene tildeles ”Tordenskjolds soldater”, hvilket blev bekræftet, fordi det altid er ”Tordenskjolds soldater”, der frivilligt står for arrangementerne. Det blev aftalt, at René Vinding tilsendes oversigter over tilskud fra Grantoftens forum for de sidste 5 år, men Jette Fesner understregede, at oversigterne ikke er regnskaber, men alene bevillinger til projekterne. Det blev aftalt, at René Vinding tilsendes regnskaber for konto 119 for de sidste 5 år. René Vinding oplyste, at han var tilfreds indtil videre.

Grantoftens kontor

Der er flyttet lidt rundt på Grantoftens Kontor. Flytningen er foregået uden for arbejdstid og i weekenden og personalet har deltaget frivilligt i arbejdet. Flytningen skete, fordi den hidtidige placering ikke var hensigtsmæssig. Udgiften til flytningen er minimal, især på grund af det frivillige arbejde.

Lift til salen

Liften til salen har været ude af drift et stykke tid på grund af hærværk. Liften nu er repareret, men at den skal udskiftes i løbet af et par år. Der er modtaget tilbud på mellem 80.000 og 100.000 kr. for en ny lift og beløbet afsættes i budgettet. Liften er p.t. låst og kiosken har nøglen, men systemet er ved at blive ændret. Der var debat om, hvor mange kilo liften kan bære og det vil blive undersøgt hvilke muligheder der er, hvis liften skal kunne bære 600 kg.

Godkendelse af revideret forretningsorden for afdelingsbestyrelsen

Jf. den nuværende forretningsorden, kan der kun være 5 medlemmer af et stående udvalg. Jens Krøyer er gået ud af afdelingsbestyrelsen og dermed også af byggeteknisk udvalg. Da både Ove Rasmussen og Palle Jacobsen ønskede medlemskab af byggeteknisk udvalg, ville medlemsantallet i udvalget være 6. En afstemning om ændring af forretningsordenen, hvor stemte 6 for, 1 stemte imod og 2 undlod at stemme, blev det besluttet at ændre forretningsordenens § 13 stk. 2 fra:

”Kun afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan være udvalgsmedlemmer. Et stående udvalg består af højst 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer” til:

”Kun afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan være udvalgsmedlemmer”

D.v.s at der ikke er højeste antal medlemmer i et udvalg.

FU har besluttet, at der ikke mere oprettes datomapper. Det fjernes § 45, ”Alle breve til og fra afdelingsbestyrelsen opbevares i mødelokalet” fjernes. Alle breve til og fra afdelingsbestyrelsen findes i mapper hos BKo eller elektronisk. Ny forretningsorden med blev underskrevet på afdelingsbestyrelsesmødet den 3. april 2014.

Ekstraordinært afdelingsmøde

Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 i Grantoftecentrets sal. Afdelingsbestyrelsen mødes i Dybet kl. 17.00 for gennemgang af dagsordenen.

Foreløbig dagsorden:

Valg af dirigent. Afdelingsbestyrelsen foreslår en medarbejder fra DAB til hvervet.

  1. Godkendelse af dagsorden.

  2. Valg af stemmeudvalg.

  3. Godkendelse af forretningsorden.

  4. Orientering om renovering af tag og facader på højhusblokke v/Klaus Petersen/DAB.

  5. Orientering om regnskab 2013. Det reviderede regnskab kan afhentes på Grantoftens kontor, ca. 1 uge før mødet.

  6. Afdelingsbestyrelsen foreslår, at der kan meddeles tilladelse til opsætning af hegn mellem haver og hegn i gårde, på nærmere fastlagte betingelser.

  7. Afdelingsbestyrelsen foreslår, at haverne mod Legegaden kan udvides ud til kantstenen.

  8. Eventuelt.

Der var debat om punktet ”Afdelingsbestyrelsen foreslår, at der kan meddeles tilladelse til opsætning af hegn mellem haver og hegn i gårde, på nærmere fastlagte betingelser”. Det blev aftalt, at der udarbejdes et forslag med billeder til uddeling med dagsordenen til afdelingsmødet.

Økonomisk rådgivning til beboere

Der vil inden for kort tid blive etableret gratis økonomisk rådgivning for beboerne her i Kollektivbyen Grantoften. Beboerne vil efter nærmere aftale kunne booke et møde med økonomisk rådgiver Jens Jørgensen. Møder mellem beboerne og rådgiveren finder sted i afdelingsbestyrelsens mødelokale ”Dybet” i Grantoftecentret. Beboerne vil blive underrettet nærmere herom, når aftalen er på plads. Ejendomslederen og afdelingsbestyrelsens formand tager et møde med rådgiveren og viser ham lokalerne. Det blev oplyst, at der sidste år var 10 udsættelser og flere der var tæt på. Det er almindelige familier med eller uden børn, der af forskellige årsager ikke kan betale huslejen. Der var debat om reglerne ved manglende betaling af husleje. Birgit Jensen henledte opmærksomheden på de nye regler for overførselsindkomst fra 1. januar 2014, hvor man risikerer, at der ikke udbetales kontanthjælp, før samlever eller ægtefælle har fremvist lønseddel.

Takkekort fra Lis Jørgensen

Der er modtaget takkekort fra Lis Jørgensen, Korngården, for gaven i anledning af hendes 60 års fødselsdag.

Tilskud fra udvalget for Boligkultur og Miljø

Det er muligt at søge tilskud fra DAB´s udvalg for Boligkultur og Miljø. Afdelingsbestyrelsen bedes overveje mulighederne. Sidste år var der kun 4 selskaber der søgte tilskud, men at udvalget gerne vil have, at vi søger. Det blev foreslået, at der søges tilskud til renovering Gryden til offentligt hundeluftningsområde. Ejendomslederen sørger for et rigtig godt oplæg.

BL`s valgmøde

Der er afholdt valgmøde i BL den 2. april 2014. BAB´s formand Hagen Ahlgren blev valgt som repræsentant. Der var god debat mellem LLO og en boligorganisation, om opsigelse af lejemål for beboere der er voldelige og udøver hærværk, samt psykisk syge.

BL´s almene boligdage

Der afholdes almene boligdage den 5.-6. september 2014. Sanne Magaard og Ley Plum ønsker at deltage. Berit Kornbeck tilmelder dem.

Tagrenovering og vinduesudskiftning i højhuse

Der er afholdt licitation den 20. marts 2014. Der er afholdt byggemøde den 1. april 2014. Der er afholdt møde/kursus her i Kollektivbyen Grantoften den 10. april 2014 som giver et indblik i en byggesags forløb i forbindelse med større renoveringssager og helhedsplaner. Interesserede fra byggegruppen samt de ansatte på kontoret deltog i kurset.

Udskiftning af garageporte

Der er modtaget tilbud på letvægtsporte uden strøm til garagerne i Grantofteparken. De nuværende porte er meget tunge. Afdelingsbestyrelsen vedtog, at der på 2015-budgettet medtages udskiftning af garageporte til en udgift på max. 252.000 kr., der kan finansieres over konto 116.110. Efter 3 år og med nuværende leje, vil portene være betalt.

LED-belysning i Grantoftecentret

Der er modtaget tilbud fra Just Jensen på LED-belysning i Grantoftecentret, indgang sydvest og vest, nedgang til foyer og foyer på i alt kr. 56.227,50 incl. moms. Der er en tilbagebetalingstid på 7,5 år. Udgiften kan finansieres over konto 116.320. Det blev oplyst, at der er modtaget 3 forskellige tilbud og at tilbuddet fra Just Jensen var billigst. Afdelingsbestyrelsen vedtog at acceptere tilbuddet og at der vælges LED-lamper med bevægelsessensor.

Etablering af LED-lamper i alle kældre i Grantofteparken

Udvalget har besluttet at etablere LED-lamper i alle kældre i Grantofteparken og arbejdet er igangsat. Der er afsat 285.000 kr. på en rekvisition fra 2013 og udgiften kan finansieres over konto 116.320. Tilbagebetalingstiden er 2,3 år. Mesterassistent Allan M. Jensen benytter ”LED-belysning i Kollektivbyen Grantoften” som et projekt i forbindelse med hans uddannelse.

Udlejning af butikker i centret

Der blev orienteret om udlejning af butikker i centret og om butikker med klausuler.

Møde med legepladsrepræsentanter

Der er afholdt møde med legepladsrepræsentanterne tirsdag den 8. april 2014 i selskabslokalerne. 10 legepladsrepræsentanter (ud af 15) havde meldt sig, hvilket er positivt. Der er nu også legepladsrepræsentanter i blok 1. Lolan Ottesen fra Ballerup Kommune har oplyst, at René Cromefeldt-Bie har lovet, at basketballbanen på asfalten ved blok 1 ville blive opstribet. Afdelingsbestyrelsen mente, at det må være legepladsrepræsentanterne for blok 1, der bestemmer. Der har været afholdt møde vedrørende valg af legepladsrepræsentanter for blok 3 og der er nu valgt 2 nye legepladsrepræsentanter. Tidligere legepladsrepræsentant Kim Karstens bistår med råd og dåd.

Informationsudvalget

Det blev oplyst, at udvalget savner information. Stemningen på de sociale medier er positiv og der ses mange likes. Udvalgets aprilsnar, om at Grantoften var solgt til russerne, der ville lave hotel, blev spottet.

Fællesmøde

Der er afholdt fællesmøde den 11. marts 2014. Referat af mødet er udsendt.

Grantoftens rødder

Den 24. marts 2014 var der arrangeret ”hår, makeup og negle” hos Frisør Jannie i Grantoftecentret. Arrangementet blev afholdt i frisørsalonen. LP oplyste, at pigerne fik den helt store behandling under arrangementet i Frisør Jannie. Det var et godt arrangement, der måske bliver gentaget. Den 22. marts 2014 var aftalt et møde med Kenneth og de unge kl. 15.00 hos LP, for planlægning af spillesøndag den 6. april 2014. Dette arrangement er flyttet til den 27. april 2014 på grund af sygdom. Arrangementet afholdes i KIV. Arrangementet ”Mad med Chili-John og Mikkel” er udskudt til efter påske, fordi chilierne, der skulle være kommet midt i marts, først kommer omkring påske. Sanne Magaard oplyste, at medlemmer af pensionistklubben gerne vil være med til at lave mad, f.eks. 1 gang pr. måned med de unge. Der er mange der gerne vil lære at lave mad. Ley mente, at mente, at dette skal gennemarbejdes, måske ville det være bedst at gøre det på skolen. Birgit Jensen erindrede om hygiejnekursus.

Det gode liv

Jette Fesner orienterede om mødet i Det gode liv. Der er arrangeret lektiehjælp i kulturhuset hver mandag fra kl. 13.00 – 15.00. Sonja og Inger kunne tænke sig at genstarte Åben Hus projektet på skolen. Dette kræver hygiejnekursus og fødevaregodkendelse. Sidst i maj måned får de at vide, om de kan benytte køkkenet på skolen. Der er kunst i kirken i maj. Sonja og Inger har udtrykt ønske om at låne en butik i centret til udstilling af kunst, planter, ”Det gode liv” m.v. De er klar over, at hvis butikken udlejes, må de flytte. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at Sonja og Inger kan låne butikken det tidligere solcenter. Der skal stadig være et skilt i vinduet om, at butikken er til leje. Hvis der hænges noget på væggene, skal der retableres.

Grantoftens forum

Der er modtaget afslag på vores ansøgning til Lauritzen-fonden om tilskud til løn til Martin Sanches. Der søges andre fonde.

PC & Multimediegruppen

Gruppen har afholdt møde den 27. maj 2014 fra kl. 19.00 – 22.00. Carsten Troels Jensen, GP 10, blev valgt som formand for udvalget. Der var god dialog på mødet. Der blev talt om kontrakterne og gruppen vil gerne have kopi. Gruppen er i øvrigt tilfredse med ComX, men er mere interesseret i TV-delen. For så vidt angår Beboerbladet, har Daniel Dyrholm Gårdbo, GP 860, André Amingsø, GP 34 og Nina Nielsen, BV 221 meldt sig til at overtage bladet. Daniel har kontakt med Grafikerskolen og både han og André fra PC & Multimediegruppen er grafikere. Næste møde afholdes den 24. april 2014 kl. 19.00 i Dybet

Ansøgning om tilladelse til etablering af låge i gård 3 og 4

Der er modtaget ansøgning fra gård 3 om tilladelse til etablering låge til kælderen af hensyn til børnenes sikkerhed. Gården vil selv sørge for etablering. Udgifterne til lågen og til vedligeholdelse dækkes af den årlige pulje til gården. Der er også modtaget ansøgning fra gård 4 om etablering af låger til kældernedgangen. Afdelingsbestyrelsen har på deres møde den 1. november 2012 besluttet, at fjerne lågerne fra alle kældernedgangene. På dette møde, var der lang debat om etablering af låger til kældernedgangene. Afdelingsbestyrelsen var enige om, at der ikke kan etableres låger over legepladsbudgettet. Ejendomslederen oplyste, at hvis der etableres en låge, er det vores ansvar, at alt er i orden, vedligehold, sikkerhed m.v., hvis der skal etableres en låge i en gård, bør vi overveje låger i alle gårde! Jette Fesner henviste til Byggeteknisk udvalg, der er ved at undersøge mulighederne for overdækning af kældernedgangene og foreslog derfor, at Byggeteknisk udvalg samtidig undersøger muligheden for etablering af store låger. Gård 3 og 4 er tilskrevet om, at deres henvendelser vil blive behandlet i Byggeteknisk udvalg.