Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde den 8. maj 2014

Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 8. maj 2014

Ekstraordinært afdelingsmøde

Der er afholdt ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag den 29. april 2014. Der blev orienteret om renovering af tag og facader på højhusblokke samt om regnskab 2013.

Afdelingsbestyrelsens forslag om henholdsvis tilladelse til opsætning af hegn mellem haver og hegn i gårde samt udvidelse af haverne mod Legegaden, blev forkastet.

Der blev henvist til DAB´s forklaring om, at radioamatørantennerne tages ned og ikke genopsættes. Man mente, at der må findes en løsning, idet det ved et afdelingsmøde er lovet, at antennerne ville blive opsat igen. DAB kontaktes med henblik på at optage det som punkt på dagsorden ved næste byggegruppemøde.

Det blev oplyst, at der findes en løsning til genetablering af radioamatørantennerne, til omkring 10.000 kr. Antennerne kan monteres i gavlen af en montør, når der alligevel skal benyttes stillads eller lift. Fremtidig servicering af installationerne er for beboerne egen regning og efter henvendelse til Grantoftens Kontor.

Økonomisk rådgivning til beboere

Der er etableret gratis økonomisk rådgivning for beboerne her i Kollektivbyen Grantoften. Beboerne vil kunne booke et møde med økonomisk rådgiver Jens Jørgensen.

Jens Jørgensen sad i Dybet den 6. maj 2014 i 2 timer og der var ingen henvendelser. Næste gang Jens Jørgensen kommer, opsættes der information i centret, der annonceres på Facebook og der opsættes en plakat på afdelingsbestyrelsens reklameskilt.

BL´s almene boligdage

Der afholdes almene boligdage den 5.-6. september 2014. 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er tilmeldt. Tilmeldingsfristen er udløbet og punktet udgår.

Garantforsamling og repræsentantskabsmøde

Der afholdes garantforsamling og repræsentantskabsmøde den 21. maj 2014 kl. 17.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel på Amager. 4 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er tilmeldt arrangementet. Fuldmagter fra de der ikke deltager, lægges i Jettes postskuffe.

Forslag til lokalplan 134

Der er modtaget forslag til Lokalplan nr. 134. FU har ingen bemærkninger til forslaget. Der bygges rækkehuse og parcelhuse på arealet og randbeplantningen bevares.

Tagrenovering og vinduesudskiftning i højhuse

Der afholdes Kick-off møde den 3. juni 2014. Der afholdes byggemøde den 16. juni 2014.

Kollektivudvalget

Post Danmark har besluttet, at postbutikken fra den 1. juli kun vil være en pakkeshop, hvor der kan afleveres og hentes pakker samt købes frimærker i Servicekioskens åbningstid.

Fra begyndelsen af juni måned vil det derfor ikke længere være muligt at betale regninger og hæve penge i postbutikken. Skranken nedtages den 14. juni og en ny opsættes. En medarbejder fra Post Danmark vil undervise de ansatte i det nye system.

Møde med legepladsrepræsentanter

Der er afholdt møde med legepladsrepræsentanterne tirsdag den 8. april 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne. Referat er udsendt.

Grantoftens rødder

Det blev oplyst, at der var arrangeret spillet Magic the Gathering for 14 dage siden, men da der ikke var nogen tilmeldinger, blev arrangementet aflyst og er udsat til august.

Der er aftalt endnu et møde med de unge over 18 år, der er ved at oprette en klub. Mødet finder sted tirsdag den 13. maj 2014.

Der er nu lovet, at der kommer chili på markedet den 14. maj. Derefter aftales en dato for madlavning med Chili-John.

Der har været lidt forvirring omkring navnene på de to grupper af unge mennesker og afdelingsbestyrelsen aftalte at: Grantoftens ”Rødder” – dem der har rod i Grantoften – omfatter de unge under 18 år. De unge omfatter dem over 18 år.

Bydelsmødre

Bydelsmødrene fejrer mors dag ved en grillfest i KIV torsdag den 8. maj 2014 kl. 15.00 – 20.00. Der er afholdt møde med styregruppen mandag den 12. maj 2014.

PC & Multimediegruppen

Der er afholdt møde i gruppen den 24. april 2014 kl. 19.00 i Dybet. Referat af mødet er udsendt.

Næste møde afholdes den 15. maj 2014 kl. 18.30 i Dybet.

Det er en kreativ gruppe, der ved hvad de taler om og har kræfter, der gerne vil noget.