Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 29. april 2014

I mødet deltog 84 husstande

0. Velkomst

Jette Fesner bød velkommen til det ekstraordinære afdelingsmøde og oplyste, at også Liselotte Hvidt, Claus Dilling Hansen og Klaus Petersen fra DAB samt Haagen Ahlgren fra BAB var til stede ved mødet.

 1. Valg af dirigent

  Afdelingsbestyrelsen foreslog Liselotte Hvidt som dirigent og beboerne godkendte forslaget.

  Liselotte Hvidt takkede for valget og konstaterede at mødet var lovligt varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne.

 2. Godkendelse af dagsorden

  Liselotte Hvidt gennemgik dagsordenen, som blev godkendt uden bemærkninger.

 3. Valg af stemmeudvalg

  Følgende blev valgt som stemmeudvalg:

  Lis Rasmussen, GP 822

  Sonja Jensen, BV 269 2-1

  Per Stokkebro Hansen, BV 217 5-1

 4. Godkendelse af forretningsorden

  Forretningsordenen blev godkendt af afdelingsmødet.

 5. Orientering om renovering af tage/vinduesudskiftning

  Klaus Petersen orienterede om renoveringen af højhusblokkene.

  Den 20. januar 2014 blev der afholdt licitation i Grantoften.

  De bydende var:

Enemærke & Petersen A/S

NCC Construktion Danmark A/S

GVL A/S

Snedkermester Arne Pedersen A/S

Som skulle fremlægge det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Alle fire entreprenører gav bud:

GVL 240.932.125,00

NCC 246.220.000,00

E&P 273.881.250,00

Arne P. 280.625.000,00

Den 31. oktober 2011 godkendte afdelingsmødet et budget på kr. 269.028.254.

Det betyder, at vi har mandat til et budget på:

Håndværksudgifter

Inkl. byggeplads og vinter 224.190.212

Omkostninger 44.838.042

Alle priser er inkl. moms.

Efter bedømmelsen har NCC A/S leveret det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

På kr. 248.623.750

Det er 24.433.523 mere end I har godkendt på afdelingsmødet

Hvorfor nu det??

Skal vi nu stige i husleje??

Nej…. (ikke mere end beboerne tidligere er orienteret om).

Der har været en indeksregulering på 6,5 % svarende til kroner 14.451.412 siden afdelingsmødet i 2011. Samtidig skal der miljøsaneres for kr. 9.982.111 dvs. for forurenende stoffer, i alt 24.410.162

Landsbyggefonden støtter ekstraomkostninger for indeksregulering og miljøsanering.

Tidsplan:

Hvad er de næste opgaver?

Ballerup Kommune skal godkende det endelige budget

Landsbyggefonden skal godkende skema B (endeligt budget)

Vi forventer at fremsende skema B (endeligt budget) til Ballerup Kommune i denne uge

Kontrakt forhandlinger med NCC A/S

Der afholdes kick-off møde den 3. juni 2014

Vi forventer at starte lige efter sommerferien, med etablering af byggeplads

Sådan at vi kommer ind i de første boliger fra den 1. september 2014

Klaus Petersen præsenterede en udbudstidsplan og oversigter over renoveringsforløbet.

Beboerorientering:

Inden opstart indkaldes der til opstartsmøde for hver blok. Vi forventer at tage 4 opgange pr. møde.

Det første blokmøde afholdes i uge 26 sidst i juni, da etablering af byggeplads berører alle i blok 2.

Møde med første etape afholdes midt i august.

Når byggesagen er i gang, vil beboerne modtage en orientering ca. en gang om måned ved nyhedsbrev.

Til byggesagen tilknytter vi en beboerrådgiver, en person fra ejendomsfunktionen, som får kontor i Grantoften. I starten to dage om ugen.

Efter en opstartsperiode, ser vi hvor stort behovet er og regulerer åbningstiderne herefter.

På næste byggeudvalgsmøde skal der tages beslutning om, hvor og hvem der skal varetage opgaven.

Spørgsmål:

Poul Jensen, BV 265 7-1, ønskede oplyst, hvor amatørantennerne bliver placeret?

Klaus Petersen fortalte, at antennerne bliver taget ned og at de ikke genmonteres. En hensyntagen til de få antenner der er, er for dyrt og ikke rimeligt over for de andre beboere.

Omkring opsætning af nøglebokse, bliver der informeret herom på orienteringsmøderne.

Thomsen, BV 235, ønskede oplyst, om elevatorerne bliver lukket i perioder? Klaus Petersen oplyste, at der er givet tilladelse til, at håndværkerne kan arbejde oven på elevatorerne.

Rene Cromefeldt-Bie henviste til oversigten og spurgte til forskellen på over 2 mio. kr. i prisen fra NCC og GVL og Klaus Petersen oplyste, at det er fordi man har valgt at ”skrue op” for miljøet og har sikret en ”buffer”, hvis der er mere bly og pcb end beregnet.

Klaus Petersen oplyste desuden, at der er taget hensyn til den danske lovgivning og at overenskomsterne skal overholdes.

Huslejestigningen sker således, at den der får forbedringerne stiger før de andre områder. Huslejestigningen bliver mellem 9 og 15 %.

 1. Orientering om regnskab 2013.

  Under dette punkt blev Birgit Jensen udpeget som dirigent.

  Liselotte Hvidt fremlagde regnskabet for 2013 post for post og oplyste, at overskuddet beløber sig til 2.122.579 kr.

  Af disse anvendes 2 mio. kr. til nedbringelse af egenfinanserede forbedringsarbejder og 122.000 kr. sættes på resultatkontoen.

  Søren, GP 876, ønskede oplysninger om regnskabet for kollektivdelen.

  Liselotte Hvidt oplyste, at udgifterne konteres på konto 118 og at kollektivdelens andel af disse udgør 6.442.000 kr.

  Søren Jørgensen ønskede oplyst, om forretningerne i kollektivdelen kører uden underskud og Liselotte Hvidt oplyste, at der er et underskud på kiosk og hoteldelen på ca. 664.000 for 2013.

  Søren Jørgensen var af den opfattelse, at hele kollektivdelen skulle lukkes omgående.

  Birgit Jensen, BV 265, oplyste, at hvis kollektivfunktionerne skal lukkes, skal dette vedtages på et afdelingsmøde, men at Kollektivudvalget arbejder på at få underskuddet ned.

  René Cromefeldt-Bie, GP 388, ønskede oplyst, hvilke lønninger for personalet i kiosken, der ikke er medregnet i underskuddet og ønskede bekræftet, at underskuddet for 2014 vil stige yderligere 450.000 kr.

  Liselotte Hvidt oplyste, at funktionslederens løn ikke figurerer i underskuddet og at indtægterne for de to forpagtninger, henholdsvis grillbaren og Q8 (ca. 450.000 kr.) fra 2015 konteres under afdeling 0204.

  Liselotte Hvidt oplyste, at kollektivfunktionerne er fællesfaciliteter, men at man fremadrettet gerne vil have beløbet kostægte, d.v.s. hvad det koster beboerne at have de kollektive funktioner.

  René Cromefeldt-Bie konstaterede, at vareudvalget, bl.a. aviser, forsvinder i kiosken og ønskede oplysning om andre varer forsvinder i den nærmeste fremtid, han nævnte bl.a. lotto og tips.

  John Rasmussen, BV 187, oplyste, at årsagen til, at der ikke længere sælges aviser i kiosken er, at man har pligt til at aftage 10 pr. dag, men at der kun sælges 3, d.v.s. at der er et underskud på 7.

  Kollektivudvalget er i gang med at gennemgå priserne på selskabslokaler, hotelværelser m.v. og forsøger at give kiosken ”et drag over nakken” med nye tiltag.

  Søren Jørgensen mente, at det ville være en god ide at udlicitere funktionerne, på den måde får vi penge i kassen, fremfor at skulle betale.

  Ley Plum, GP 538, oplyste, at Kollektivudvalget arbejder på sagen og at ingen kan lide underskuddet i kiosken.

  Søren Jørgensen mente, at enhver forretningsdrivende gerne vil udlevere medicin m.v. og ville vide, om stilstandsomkostningerne vil være mindre eller højere, end det nuværende underskud.

  Liselotte Hvidt oplyste, at der er et underskud og at det dækkes af afdelingen.

  Der var ikke yderligere debat og regnskabet for 2013 blev taget til efterretning.

  Birgit Jensen nedlagde hvervet som dirigent.

 2. Forslag om tilladelse til etablering af hegn mellem haver, efter nærmere anvisning fra Grantoftens kontor.

  Der var lang debat om hegn mellem haver.

  Skal der i det hele taget være hegn, skal hegnene standardiseres, når der er så mange muligheder for opsætning af hegn for enden af haverne. Der var forskellige forslag og konklusioner.

  Debatten endte med, at forsamlingen besluttede sig for at stemme, om det i det hele taget skal være muligt at få tilladelse til at opsætte hegn imellem haverne.

  Efter en afstemning blandt mødedeltagerne faldt forslaget, da det viste sig, at flertallet af de tilstedeværende ikke ønskede muligheden for tilladelse til etablering af hegn mellem haver.

 3. Forslag om tilladelse til etablering af hegn i gårde, efter nærmere anvisning fra Grantoftens kontor.

Efter en afstemning blandt mødedeltagerne faldt forslaget, da det viste sig, at flertallet af de tilstedeværende ikke ønskede muligheden for tilladelse til etablering af hegn i gårde.

 1. Forslag om udvidelse af haverne til kantstenen mod Legegaden.

  Efter en afstemning blandt mødedeltagerne faldt forslaget.

 2. Eventuelt.

  Jette Fesner erindrede om husstandsomdelingen vedrørende gratis økonomisk rådgivning og opfordrede til at tage mod tilbuddet, hvis der er brug for det.

  Søren Jørgensen ønskede oplyst om dispensationsmulighederne for opsætning af hegn, eventuelt et dispensationskatalog, ligesom råderetskataloget. Søren Jørgensen talte yderligere om hegn.

  Jette Fesner oplyste, at reglerne skal overholdes.

  Gurli Nielsen, BV 201, ankede over rengøringen på trapperne, der er møgbeskidt i hjørnerne og spejlene bliver ikke pudset. Gurli mente, at det er flovt at invitere gæster.

  Jette Fesner oplyste, at vi godt er klar over at rengøringen er under al kritik. Jo flere der henvender sig på kontoret og klager, jo bedre.

  John Rasmussen bad de beboere række hånden op, som var utilfreds med rengøringen og bad herefter om mere kontrol.

  Lis Rasmussen, GP 822, havde læst i Beboerbladet, at Gryden skulle laves til offentligt hundeluftningsområde og ville vide, hvem der skal holde området.

  Jette Fesner oplyste, at området er vores, men at andre godt må bruge det. Det er os, der skal holde området.

  Lisbeth Wandahl, GP 416, oplyste, at der er ødelagte motionsredskaber i Legegaden. Bettina Krogh oplyste, at de vil blive repareret.

  Annette, BV 201 oplyste, at nogle har 2 hunde, hvilket er forbudt, man må kun have et husdyr. Når det bliver meldt til kontoret, beder de om adressen på ”synderen”, men det er ikke hendes problem.

  Jette Fesner svarede, at kontoret ikke kan gå rundt og stemme dørklokker for at få at vide, hvor der bor 2 hunde.

  Carsten Jensen, GP 10, informerede om alvorligt hærværk på bilerne i Grantofteparken. Alle bedes tænke over, hvad vi skal gøre, for vi risikerer at blive en sort plet for forsikringsselskaberne.

  Der var ikke yderligere bemærkninger til eventuelt og Liselotte Hvidt nedlagde hvervet som dirigent.

  Jette Fesner takkede for i aften og for god ro og orden.

  Mødet sluttede kl. 21.05

  Liselotte Hvidt Jette Fesner Berit Kornbeck

  Dirigent Formand Referent