Pressmeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde den 17. juni 2014

Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2014

Orientering fra formanden

Der er modtaget takkekort fra Jette Fesner og Ley Plum. Der er mandag d. 16. juni 2014 afholdt SSP møde på rådhuset. Det aftalte møde med SSP medarbejderen og en Politiassistent den 25. juni 2014 blev aflyst. Lisbeth fra Kulturhuset holder ferie fra d 18/6- til d 18/8-14.

Ekstraordinært afdelingsmøde

Der er afholdt ekstraordinært afdelingsmøde onsdag den 18. juni 2014 om lukning af kollektivfunktionerne (Servicekiosk og hotel). Spørgsmålet blev sendt til urafstemning. Referat af mødet vil snarest blive bragt på hjemmesiden.

Ordinært afdelingsmøde

Afdelingsbestyrelsen har besluttet, at der afholdes ordinært afdelingsmøde tirsdag den 26. august 2014 kl. 19.00 i Grantoftecentrets sal. Bestyrelsen debatterede om muligheden for at fremstille et forslag om at det er bestyrelsen selv der konstituere sig. Forslaget videredebatteres på bestyrelsesmødet i starten af august

Økonomisk rådgivning til beboere

Der er etableret gratis økonomisk rådgivning for beboerne her i Kollektivbyen Grantoften, hvor beboerne efter nærmere aftale kan booke et møde med økonomisk rådgiver Jens Jørgensen. Når Jens Jørgensen kommer opsættes der information i centret, der annonceres på Facebook og der opsættes en plakat på afdelingsbestyrelsens reklameskilt.

Garantforsamling og repræsentantskabsmøde

Der er afholdt garantforsamling og repræsentantskabsmødet afholdt den 21. maj 2014. Alle modtog genvalg.

Nikotin i lejemål

Emnet tages op på mødet i august.

Tagrenovering og vinduesudskiftning i højhuse

Kick-Of mødet som blev afholdt d 3 juni 2014 var en god og spændende dag. Klaus Petersen DAB har indsendt skema B til Ballerup Kommune, som behandles på næste kommunalbestyrelsesmøde. John Rasmussen har sagt ja til at være inspirator/teknisk rådgiver over for rådgiverne vedr. opsætning af antenner på højhusblokkenes gavle.

Vindfang ved selskabslokaler

Vindfanget ved selskabslokalerne er fra den 23. juni 2014 lukket sammen med resten af centeret. Der er opsat en ny dør ved Baltorpvej 221 til selskabslokale og kældernedgang under center.

Miljøudvalget

Der er udsendt referat fra sidste miljøudvalgsmøde, hvor udvalget drøftede muligheden for at ændre navnet (havevandring) til f.eks. markvandring. Miljøudvalget besluttede, at fælde træer ved blok 1 og 2´s pergolaer. Der er modtaget en beboerhenvendelse om muligheden for at begrænse husskadebestanden i Grantofteparken. Der indkøbes drager som opsættes i området. Dragerne ligner rovfugle.

Grantoftens rødder:

Der er planlagt nogle aktivitetsdage i løbet af efteråret. Ley Plum vil sørge for udsendelse af en oversigt over de forskellige emner og datoer.

Det gode liv og Bydelsmødre:

Under mødet med styregruppen mandag den 12. maj 2014 blev der orienteret om følgende:

  • Fakkeltoget der foregik i Hedeparken/Magleparken den 13. maj 2014. Emnet for dette fakkeltog var at man ikke accepterede salg af stoffer i dette beboerområde.

  • Der blev refereret fra forskellige arrangementer, som bydelsmødrene i kommunen havde afholdt i forskellige former og steder.

  • Sanne Magaard har deltaget i en orienteringsaften, der blev afholdt ovre i kulturhuset, hvor der blev sat fokus på kost og motion. Det er sundhedshuset og Ballerup Kommune der står bag disse infomøder, for at sætte fokus på at lave sund mad. Der deltog omkring 50 beboere fra Kollektivbyen Grantoften. Der ville komme flere af disse møder i fremtiden.

  • Det gode liv går godt, de holder åbent i butikken 4 dage om ugen.

PC & Multimediegruppen

Gruppen har afholdt møde med Comx og YouSee om fremtiden. Der vil blive orienteret om dette på det ordinære møde i august 2014.