Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde den 12. august 2014

Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 12. august 2014

Præsentation af forslag til ny aftale for TV, Internet og Telefoni

Carsten Troels Jensen (CTJ) præsenterede på vegne af Multimediegruppen forslag til ny aftale for TV, Internet og Telefoni, med henblik på fremlæggelse for afdelingsmødet og orienterede om gruppens arbejde.

Ekstraordinært afdelingsmøde

På det ekstraordinære afdelingsmøde den 18. juni 2014 blev det vedtaget at foretage urafstemning blandt beboerne, om de kollektive funktioner skulle bevares.

Da urafstemningen blev talt om, var resultatet følgende:

Antal afgivne stemmer: 1.016

Antal nej-stemmer; 530

Antal ja-stemmer: 474

Antal ugyldige stemmer: 12

Dette medførte, at de kollektive funktioner lukkede den 31. juli 2014.

Ordinært afdelingsmøde

Afdelingsbestyrelsen havde offentliggjort, at der skulle afholdes ordinært afdelingsmøde tirsdag den 26. august 2014 kl. 19.00 i Grantoftecentrets sal. Den foreløbige dagsorden blev gennemgået.

JF oplyste, at på grund af nogle misforståelser, er der ikke anført det punkt der hedder ”Valg til formand”. Dette vil blive anført i den endelige indkaldelse. Punktet ”Valg til Hyttegruppen” udgår, da afdelingsbestyrelsen tidligere har besluttet, at dette varetages af Forretningsudvalget. Afdelingsbestyrelsen gennemgik hurtigt de indkomne forslag og aftalte, hvem der skulle fremlægge hvad. Afdelingsbestyrelsen valgte at debattere, om de skulle fremsætte forslag om, at det er bestyrelsen, der konstituerer sig selv, på det lukkede møde.

Økonomisk rådgivning til beboere

Der er etableret gratis økonomisk rådgivning for beboerne her i Kollektivbyen Grantoften, hvor beboerne efter nærmere aftale kan booke et møde med økonomisk rådgiver Jens Jørgensen. Jens Jørgensen kommer næste gang den 2. september 2014i tidsrummet kl. 14.00 – 16.00 i ”Dybet” i Grantoftecentret. Der opsættes information i centret, der annonceres på Facebook og der opsættes en plakat på afdelingsbestyrelsens reklameskilt.

Nikotin i lejemål

Bestyrelsen aftalte, at indstille til afdelingsmødet, at det anføres i vedligeholdelsesreglementet, at nikotinsværtede boliger bliver betragtet som mislighold. Forslaget medfører ingen ændringer i forhold til den nuværende procedure, men i tilfælde af en Beboerklagenævns sag, står boligselskabet stærkere, når det findes sort på hvidt.

Takkekort

Der er modtaget takkekort fra Lars Andersen for opmærksomheden i forbindelse med hans sygdom.

Tagrenovering og vinduesudskiftning i højhuse

Referat fra byggemøde den 16. juni 2014 er udsendt. Der er modtaget godkendelser fra myndighederne, så byggeriet kan påbegyndes den 1. september 2014, som varslet. Det er et krav i byggetilladelsen, at der etableres emhætte/emfang i boligerne, dette jf. gældende bygningsreglement. Næste møde i byggegruppen afholdes den 27. august 2014. Der afholdes orienteringsmøde angående byggepladsen og de 4 første opgange i blok 1 den 17. september 2014. Der er udsendt information til Grantofteparken den 13. august 2014.

Sand i sandkasser

Der er modtaget tilbud fra ny leverandør på rensning af sand i sandkasser i 3 år. Tilbuddet udgør omkring samme pris, som udskiftning af sand i 1 år. Afdelingsbestyrelsen accepterede tilbuddet.

Det gode liv

En artikel om ”Det Gode Liv”, er i Ballerup Bladet i denne uge (uge 33). DAB besøger butikken i centret og interviewer Inger og Sonja til DAB-nyt.

Afdelingsbestyrelsens kontortid torsdag den 4. september 2014 kl. 17.00 – 18.00 varetages af Joe Jensen.