Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde den 8. januar 2015

Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015

Inden mødet startede blev der holdt et minuts stilhed som følge af afdelingsbestyrelsesmedlem Birgit Jensen død. Birgit vil blive savnet.

Udvidelse af åbningstiden på Grantoftens kontor:

Ved afdelingsmødet i august foreslog en beboer, at åbningstiderne på Grantoftens kontor blev udvidet med endnu en sen eftermiddag (Kl. 16.00 – 18.00) og afdelingsmødet vedtog, at afdelingsbestyrelsen skulle arbejde videre med forslaget.

Med baggrund i ført statistik blev det oplyst, at en udvidelse af åbningstiderne på Grantoftens kontor er unødvendig. I forvejen er serviceniveauet meget højt, hvilket kan ses på andre ejendomskontorers åbningstider. Afdelingsbestyrelsen blev derfor enige om, at meddele beboerne, at ejendomskontoret bibeholder de nuværende åbningstider.

Samtidig opfordres beboerne til at benytte ejendomskontorets email: ejendomskontoret@grantoften.dk.

Økonomisk rådgivning til beboere:

Der er etableret gratis økonomisk rådgivning for beboerne her i Kollektivbyen Grantoften, hvor beboerne efter nærmere aftale kan booke et møde med økonomisk rådgiver Jens Jørgensen.

Jens Jørgensen kommer næste gang tirsdag den 3. februar 2015i tidsrummet kl. 14.00 – 16.00 i ”Dybet” i Grantoftecentret. Der opsættes information i centret, der annonceres på Facebook og der opsættes en plakat på afdelingsbestyrelsens reklameskilt.

Der er ingen tilbagemelding om, hvor mange beboere der har henvendt sig.

Bestyrelsesseminar:

Der er afholdt bestyrelsesseminar den 10.-11. januar 2015 på Dragsholm Slot.

Steen og Tormod fra DAB, var instruktører.

Møder i Ballerup Kommune

Boligselskabsmøde:

Der er afholdt boligselskabsmødet den 10. november på Ballerup Rådhus og Jette informerede om, at det var et godt møde med en god stemning.

Tilskud til aktiviteter:

Der er afholdt møde om tilskud til aktiviteter i boligområderne den 13. november 2014 på Ballerup Rådhus.

Jette oplyste, at Ballerup Kommune ønsker tilskud tilført boligafdelingerne på en anderledes måde fremover.

Dennis syntes, at det havde været et spændende møde, men det syntes Jette og Ley ikke.

Hyttedag for afdelingsbestyrelsen:

Rasmus, Sanne og Belinda afholder møde den 12. februar 2015 finder en dato og planlægger hyttedagen.

Udtræden af afdelingsbestyrelsen:

René Cromefeldt-Bie har meddelt, at han udtræder af afdelingsbestyrelsen på grund af travlhed på jobbet. Suppleant Ove Rasmussen indtræder i bestyrelsen i stedet for René.

Suppleant Rasmus indtræder i bestyrelsen i stedet for Birgit.

Takkekort:

Der er modtaget takkekort fra Liselotte Hvidt for gaven hun fik i anledning af hendes 25 års jubilæum.

Der er modtaget takkekort fra Jakob Andreassen og Jytte Hansen for gaven de fik for deres store arbejde med Beboerbladet.

Der er modtaget takkekort fra Hagen Ahlgren for gaven han fik i anledning af hans 60 års fødselsdag.

Der er modtaget takkekort fra Sanne Magaard for gaven hun fik i anledning af hendes 60 års fødselsdag.

Julekort:

Der er modtaget julekort fra personalet på Grantoftens kontor.

Der er modtaget julekort fra Paludan & Ramsager.

Der er modtaget julekort fra sbs rådgivning a/s.

Der er modtaget julekort fra Pederstrup Sogn.

Der er modtaget julekort fra Grantoftens Fritidscenter.

Byggeteknisk udvalg:

Referat af møde i byggeteknisk udvalg er udsendt.

Tagrenovering og vinduesudskiftning i højhuse:

Arbejdet er i fuld gang.

Skaktene i den første halvdel af blok 1 er lukket og beboerne skal derfor benytte de affaldscontainere, der er placeret på blokkens nordside.

Der er afholdt beboermøde for 4 opgange den 5. januar 2015.

Ved beboermødet blev det oplyst, at skraldekapaciteten var for lille. Det var placeringen af containerne der var forket, men dette skulle være i orden nu. Der er anbragt en ”pressepind”, så skraldet kan presses ind i containerne.

John Rasmussen takkede ejendomskontoret for hurtig reaktion i forbindelse med affaldsproblemerne.

John oplyste, at der er omdelt et par flasker vin til beboerne i de første opgange som tak fra NCC for tålmodigheden i forbindelse med renoveringen.

John oplyste endvidere, at der ved den slags renoveringer, altid er ”børnesygdomme” i starten, personlig har han selv været hårdt prøvet.

Jette informerede om, at information om udearealerne droppes ved næste beboermøde, det kan forkorte mødet med ½ time.

Salg af varelager:

Kollektivudvalget deltog i loppemarked i Grantoftecentret den 3. januar 2015, hvor noget af det resterende varelager fra Servicekiosken blev solgt.

Ley oplyste, at det var en hyggelig dag, med mange beboere og moderate priser.

Kollektivudvalget indstillede til afdelingsbestyrelsen, at indtægten figurerer i regnskabet og at beløbet benyttes til beboeraktiviteter og afdelingsbestyrelsen vedtog enstemmigt indstillingen.

Skraldespande i området:

Jette oplyste, at der er indkøbt 4 nye skraldespande, som er sat på lager.

Jørgen foreslog, at disse måske skal placeres, hvor andre er sprunget i luften nytårsaften og oplyste i samme forbindelse, at udgiften til sprængte skraldespande udgør ca. 70.000 – 80.000 kr.

Jette foreslog, at skraldespandene indsamles næste år, men Jøregn gjorde opmærksom på, at dette ikke er noget, der ”bare” gøres på 2 timer.

Belinda mente, at de skraldespande der ikke er ”bombesikre”, er værdiløse og ønskede spørgsmålet drøftet på næste møde i miljøudvalget.

Informationsudvalget:

John Rasmussen oplyste, at udvalget savner information, det kunne f.eks. være udgiften til de skraldespande, der er ødelagt nytårsaften. Der er intet sket, efter informationen fra byggeteknisk udvalg.

Jette mente, at der f.eks. kunne have været informeret om juletræsfesten.

Fællesmøde:

Belinad bad deltagerne i fællesmødet om, at spørge politiet, hvor de, der plejer at stå og sælge hash ved pergolaen ved blok 2, er blevet af?

Jørgen oplyste, at politiet ikke besvarer sådanne spørgsmål. Sælgerne bryder ind i opgangene, men vi prøver at gøre livet surt for dem.

Grantoftens rødder:

Ley oplyste, at der bliver afholdt møde i februar, hvorefter hun vender tilbage. Der er nogle ting der skal ændres, da de unge mennesker går længere tid i skole.

Bydelsmødre:

Bydelsmødrene har igen i år søgt om 25.000 kr. til honorering af lederen af Bydelsmødrene. Dette er bevilget af BAB.

Grantoftens forum:

Grantoftens forum modtager p.t. ansøgninger til 2015.

KIV:

Der er afholdt tur til Egeskov Slot den 15. november 2014. Belinda oplyste, at det var hyggeligt. Der var 1 bus afsted.

Mediegruppen:

Beboerbladet stopper med udgangen af december 2014. Berit har kontaktet Mediegruppen, for at høre om de har en nødplan eller gode ideer, men de er ikke vendt tilbage med svar.

Afdelingsbestyrelsen beslutter, hvad der skal ske med Beboerbladet fremover.

Afdelingsbestyrelsen debatterede Beboerbladets fremtid og der var enighed om at udskyde punktet til februar mødet.

John Rasmussen oplyste, at Informationsudvalget vil fremlægge forslag til den fremtidige drift.

Berit udarbejder en husstandsomdeling, hvori det oplyses, at afdelingsbestyrelsen ikke har glemt Beboerbladet og at vi arbejder på sagen.

Juletræsfest:

Juletræsfesten gik godt og underholdningen var fantastisk.

Afdelingsbestyrelsens kontortid:

Torsdag den 5. februar 2015 kl. 17.00 – 18.00 varetages af Ove Rasmussen.