Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde den 5. februar 2015

Den fremtidige udformning af udeområderne.
Pernille Bertelsen/DAB fremviste tegninger og oversigter over den fremtidige udformning af udeområderne vedrørende renoveringen og orienterede om udeområderne i forbindelse med renoveringen af højhusblokkene, der blev debatteret livligt og diverse spørgsmål blev besvaret eller lovet undersøgt.

Økonomisk rådgivning til beboere
Der er etableret gratis økonomisk rådgivning for beboerne her i Kollektivbyen Grantoften, hvor beboerne efter nærmere aftale kan booke et møde med økonomisk rådgiver Jens Jørgensen.

Jens Jørgensen kommer næste gang tirsdag tirsdag den 3. marts 2015 i tidsrummet kl. 14.00 – 16.00 i ”Dybet” i Grantoftecentret.

Der opsættes information i centret, der annonceres på Facebook og der opsættes en plakat på afdelingsbestyrelsens reklameskilt. Annoncen gentages på informationssiden.

Det blev oplyst, at der er del restancer og at Jens Jørgensen vil prøve at lave opsøgende arbejde til de beboere det drejer sig om og blive set i området. Bl.a. har han hjulpet nogle beboere med at søge boligydelse, som de ikke vidste, var muligt. Jens Jørgensen holder afdelingsbestyrelsen informeret.

Bestyrelsesseminar
Bestyrelsesseminaret den 9. og 10. januar 2015 var vellykket.

Bestyrelsen fandt fælles fodslag og fik en masse ideer og aftaler, som der nu skal arbejdes videre med.

På seminaret blev talt om sammenlægning af byggeteknisk udvalg og miljøudvalget, men ved nærmere eftertanke indstilles det til afdelingsbestyrelsen, at udvalgene forbliver hver for sig, men med få årlige møder. Afdelingsbestyrelsen vedtog indstillingen.

Samtidig indstilles til afdelingsbestyrelsen, at der overdrages flere opgaver til driften, der orienterer afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen vedtog indstillingen.

Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at de enkelte udvalg kan beslutte arbejder for op til 50.000 kr., hvorefter den øvrige afdelingsbestyrelse blot skal orienteres herom.

Afdelingsbestyrelsen besluttede, at de enkelte udvalg – efter aftale med ledelsen og efter budgetlægningen – kan beslutte arbejder for op til 50.000 kr.

Afdelingsbestyrelsen sætter ikke arbejder i gang uden aftale med ledelsen.

Beløbet anføres i afdelingsbestyrelsens forretningsorden, der underskrives ved næste møde.

Hyttedag for afdelingsbestyrelsen
Den aftalte dato for planlægning af en hyttedag for afdelingsbestyrelsen, blev afgivet til fordel for et byggemøde.

Ny forvaltningskonsulent
DAB har meddelt os, at Kollektivbyen Grantoften pr. 1. februar 2015 får ny forvaltningskonsulent. Det er Henrik Christiansen, der i mange år har været ansat i DAB. Henrik Christiansen deltog i sidste FU-møde og inviteres til næste afdelingsbestyrelsesmøde.

Weekendkonference i 9. kreds
Der er inviteret til weekendkonference i 9. kreds den 6. og 7. marts 2015 på LO-skolens konferen- cecenter i Helsingør. Temaet er: Den almene boligsektor i drift og forandring. Der er ingen afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der ønsker at deltage i konferencen.

Tagrenovering og vinduesudskiftning i højhuse
Arbejdet er stadig i fuld gang. Der blev afholdt et positivt beboermøde den 4. februar 2015.

Udlån af KIV i forbindelse med renoveringen
Kollektivudvalget har aftalt, at hvis der er nogen, der henvender sig, og godt vil være i KIV på grund af støjen under renoveringen, skal der dannes en gruppe, hvor en person har ansvaret for nøglerne. Punktet står til næste møde og afdelingsbestyrelsen ser gerne, at der er nogle beboere, der melder sig.

Miljøudvalget
Som budgetteret, skal der renoveres hundetoilet ved blok 2, sandkassesand i alle sandkasserne skal renses og der skal foretages sikkerhedsgennemgang af legepladser. Arbejder udføres i løbet af foråret.

Fællesmøde:
Der afholdes fællesmøde i KIV den 10. marts 2015 kl. 17.00.

Mediegruppen
Beboerbladet er stoppet med udgangen af december 2014. På sidste møde blev det aftalt, at In- formationsudvalget ved dette møde skulle fremlægge forslag til den fremtidige drift, men afde- lingsbestyrelsen besluttede at debattere dette på et kommende møde, da der p.t. ikke findes en endelig løsning.

Afdelingsbestyrelsens kontortid torsdag den 5. marts 2015 kl. 17.00 – 18.00 varetages af Belinda Hinz-Jacobsen.


Download:

150212, Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde den 050215.pdf