Afdelingsmødet

Afdelingsmødet er Grantoftens øverste myndighed.
Hvert år inden den 31. august afholdes ordinært afdelingsmøde (generalforsamling).

Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har beboerne i afdelingen i henhold til Ballerup almennyttige Boligselskabs vedtægter, som kan findes på DAB's hjemmeside her.
Enhver, der har adgang til afdelingsmødet, har ret til at få et emne behandlet på mødet og tage ordet. Har du forslag, du gerne vil have behandlet på det ordinære afdelingsmøde, skal du sende det til afdelingsbestyrelsen senest 2 uger før mødet. Og jo før jo bedre - det giver afdelingsbestyrelsen mulighed for at forberede og undersøge forslaget nærmere inden afdelingsmødet. Er der kommet forslag til dagsordenen, skal de offentliggøres for resten af beboerne senest én uge før mødet.

Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindelig stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede beboere. Der er i følge vedtægterne ikke mulighed for at stemme ved fuldmagt eller ved elektronisk afstemning.

Valgbare som medlemmer af afdelingsbestyrelsen er alle myndige beboere i afdelingen. Ansatte i selskabet eller afdelingen kan dog ikke være medlem af afdelingsbestyrelsen.

Valgperiode for afdelingsbestyrelsesmedlemmer er 2 år, for suppleanter 1 år.

Dagsorden for det ordinære afdelingsmøde:

Det ordinære afdelingsmødes dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmeudvalg.
3. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden.
4. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning.
5. Forelæggelse og godkendelse af det kommende års budget.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter.
8. Valg til udvalg.
9. Eventuelt.

Beretning og budget udsendes til beboerne forud for det ordinære afdelingsmøde. Årsregnskabet tages typisk på dagsordenen på et ekstraordinært afdelingsmøde i april/maj.

Ønsker du at få behandlet forslag på afdelingsmødet, skal du aflevere dem til afdelingsbestyrelsen senest 2 uger før mødets afholdelse. Dit forslag kan afleveres på kontoret eller sendes til afdelingsbestyrelsens sekretær på mail: afdelingsbestyrelsen@grantoften.dk. Bed eventuelt om en kvittering, hvis du vil sikre dig at det er afleveret rettidigt. Afdelingsbestyrelsen vil sørge for, at alle indkomne forslag udsendes senest én uge før mødets afholdelse.