Forretningsorden for det ordinære afdelingsmøde

Forretningsordenen er et sæt praktiske regler for afholdelse af afdelingsmødet. Reglerne er vedtaget af afdelingsmødet selv, og kræver en afstemning hvis der laver ændringer til dem.

§ 1. Dirigent
Afdelingsmødet vælger en dirigent, der skal lede forhandlingerne i overensstemmelse med dagsordenen og påse, at vedtægterne overholdes.

§ 2. Stemmeudvalg
Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten.

§ 3. Sekretær
Afdelingsbestyrelsens sekretær tager et beslutningsreferat af forhandlingerne på afdelingsmødet.

§ 4. Begæring af ordet
Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til dirigenten med oplysning om navn og adresse.

§ 5. Tidspunkt for valg
Afdelingsmødet godkender, at punkterne Valg til afdelingsbestyrelsen, TV og radioprogramgruppen, Husdyrgruppen, og Hyttegruppen indledes senest kl. 21.30.

Afdelingsmødet godkender samtidig at dagsordenens rækkefølge om nødvendigt suspenderes i denne anledning, samt at den fortsætter, når valghandlingen er overstået.

§ 6. Afstemningsregler
Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved simpel stemmeflertal blandt de afgivne stemmer, dog jf. vedtægterne. Ugyldige og blanke stemmer tælles ikke med i antallet af afgivne stemmer.

§ 7. Skriftlig afstemning
Ved valg foretages skriftlig afstemning. Ved andre spørgsmål afgør dirigenten afstemningsformen.

§ 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ved valg gælder, at der højst må stemmes på det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.
Er der stemt på flere personer eller på personer, som ikke er bragt i forslag, er stemmesedlen ugyldig.

§ 9. Valg af suppleanter
De første 3 kandidater til afdelingsbestyrelsen, som ikke opnår valg, betragtes som suppleanter, i samme orden som stemmetallene. Opnår flere kandidater samme stemmetal, afgøres det ved lodtrækning, hvem der er valgt til afdelingsbestyrelsen og hvem der er suppleant.

§ 10. Afslutningstidspunkt
Er afdelingsmødet ikke afsluttet inden kl. 23.30, færdigbehandles det igangværende punkt. Herefter indkaldes der til fortsat møde til behandling af de resterende punkter på dagsorden.